PDA

View Full Version : Xác định dòng tiền chủ đầu tư sau khi lập được dòng tiền tổng đầu tư như thế nào?voanhtuan1508
16-01-09, 02:22 PM
Sau khi lập xong dòng tiền theo quan điểm tổng đầu tư thì chúng ta xác định dòng tiền đó theo quan điểm chủ sở hữu như thế nào hả các bác. Các bác giúp em cách xác định nhé :-*}}}}}

phuong1604
16-01-09, 03:25 PM
Sau khi lập xong dòng tiền theo quan điểm tổng đầu tư thì chúng ta xác định dòng tiền đó theo quan điểm chủ sở hữu như thế nào hả các bác. Các bác giúp em cách xác định nhé :-*}}}}}

Bạn hỏi như này thực... khó trả lời lắm. Bạn xem bài giảng của Thày Nguyễn Tấn Bình xem có áp dụng được không nhé

...
Quan điểm Tổng đầu tư
Nhà cho vay thẩm định dự án dựa trên dòng ngân lưu của tổng vốn đầu tư, tức xem xét tới tổng dòng ngân lưu chi cho dự án (kể cả phần đóng thuế) và tổng dòng ngân lưu thu về (kể cả phần trợ cấp, trợ giá). Quan điểm nhà cho vay còn được gọi là quan điểm tổng đầu tư. Theo đó, các ngân hàng cho vay sẽ xác định được tính khả thi về mặt tài chính của dự án, nhu cầu cần vay vốn cũng như khả năng trả nợ gốc và l•i vay của dự án. Mục đích xem xét dự án là nhằm đánh giá sự an toàn của số vốn cho vay.
Nhưng tại sao nhà cho vay lại chỉ cần quan tâm đến dòng ngân lưu của tổng đầu tư? Đơn giản vì nhà cho vay được ưu tiên nhận trước dòng thu của dự án mà không có nghĩa vụ phải “chia sẻ” với chủ sở hữu.
Ngay cả khi dự án gặp rủi ro thị trường , tổng dòng thu của dự án chỉ vừa bằng với số tiền cần trả (nợ gốc và lãi vay), nhà cho vay vẫn thu đủ phần mình, mọi rủi ro “dồn hết” lên vai chủ sở hữu.
Suất chiết khấu sử dụng để tính NPV theo quan điểm nhà cho vay là chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC), vì tổng dòng ngân lưu bao gồm hai nguồn vốn: nợ vay và vốn chủ sở hữu.

Quan điểm chủ sở hữu
Quan điểm chủ đầu tư, còn gọi là quan điểm chủ sở hữu hay quan điểm cổ đông, mục đích nhằm xem xét giá trị thu nhập ròng còn lại của dự án so với những gì họ có được trong trường hợp không thực hiện dự án. Khác với quan điểm nhà cho vay, chủ sở hữu khi tính toán dòng ngân lưu phải cộng vốn vay ngân hàng vào dòng ngân lưu vào và trừ khoản trả lãi vay và nợ gốc ở dòng ngân lưu ra.
Nói cách khác, chủ đầu tư (chủ sở hữu) quan tâm đến dòng ngân lưu ròng còn lại cho mình, sau khi đã thanh toán nợ vay.
Suất chiết khấu sử dụng để tính NPV theo quan điểm chủ sở hữu là chi phí sử dụng vốn (suất sinh lời đòi hỏi) của chủ sở hữu, vì chỉ tính trên dòng ngân lưu của chủ sở hữu. Lưu ý là, dòng ngân lưu của chủ sở hữu bằng (=) dòng ngân lưu tổng đầu tư trừ (-) dòng ngân lưu vay và trả nợ.
Ví dụ: Có số liệu của một dự án đơn giản như sau:
- Vòng đời dự án: 2 năm
- Tổng vốn đầu tư (đầu năm 1, tức cuối năm 0): 1000 (đơn vị tiền); trong đó, vốn đi vay: 400, lãi suất 8%, trả đều (vốn và lãi) trong 2 năm.
- Tổng dòng ngân lưu ròng của dự án (chưa tính ngân lưu vay và trả nợ): năm thứ 1: 800, năm thứ 2: 600 (đơn vị tiền).
- Suất sinh lời đòi hỏi của vốn chủ sở hữu: 20%; thuế suất bằng không.
Hãy thẩm định dự án theo hai quan điểm: nhà cho vay và chủ đầu tư.
Trước hết, ta tính dòng ngân lưu trả nợ hằng năm
Năm 0 1 2
Nợ đầu kỳ 400 208
Lãi phát sinh 32 17
Trả nợ (đều): 224 224
- Nợ gốc 192 208
- Lãi vay 32 17
Nợ cuối kỳ 400 208 0

WACC = 40% ì 8% + 60% ì 20%
= 3,2% + 12%
= 15,2%
(i) Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (nhà cho vay)
Năm 0 1 2
Tổng ngân lưu ròng -1000 800 600

NPV với WACC=15.2%: 147
IRR 27%

Dự án có tổng dòng chi đầu tư năm 0 là: 1000, tổng dòng thu (ròng) năm 1 là: 800 và năm 2 là: 600. Đó là ngân lưu của tổng đầu tư, không quan tâm đến cơ cấu nguồn vốn.
(ii) Báo cáo ngân lưu theo quan điểm chủ đầu tư (chủ sở hữu)
Năm 0 1 2
Tổng ngân lưu ròng -1000 800 600
Ngân lưu vay và trả nợ 400 -224 -224
Ngân lưu của chủ sở hữu -600 576 376

NPV với rE=20% : 141
IRR 41%

Vốn chủ sở hữu chỉ chi đầu tư năm 0 là: 600, dòng thu (ròng) của chủ sở hữu trong năm 1 là: 576 và năm 2 là: 376. Đó là ngân lưu của chủ sở hữu, chỉ quan tâm đến dòng ngân lưu còn lại cho mình, sau khi trừ (-) dòng chi trả nợ.
Một lưu ý đặc biệt là, giá trị NPV chênh lệch không nhiều giữa hai quan điểm nhưng đối với IRR thì chênh lệch khá lớn (41%>>27%). Nếu giả định dự án sử dụng 100% vốn chủ sở hữu mà không huy động nợ vay, dòng ngân lưu chủ sở hữu bằng với tổng ngân lưu ròng thì IRR theo quan điểm chủ sở hữu cũng bằng với IRR theo quan điểm tổng đầu tư, tức chỉ bằng 27% ...

Bạn tham khảo nhé !


...

voanhtuan1508
16-01-09, 03:42 PM
Cảm ơn Phuong1604 nhé!