PDA

View Full Version : Hỏi công thức để tính độ lệch chuẩnvoỉcon198
22-12-08, 10:12 PM
Mình đang có bài toán cần tính độ lệch chuẩn, hiệp phương sai để tính đô rủi ro của 1 danh mục cổ phiếu , mình nghe nói trong excel có công thức đó mà mình không biết, bạn nào biết chỉ giúp mình công thức để tính Độ lệch chuẩn, hiệp phương sai của cổ phiếu cũng như của danh mục được không, mình cảm ơn nhiều

NguyenNgocSon
23-12-08, 12:49 AM
Bạn thử dùng các hàm sau nhé:
DSTDEV (mk:@MSITStore:E:\Excel%20&%20Mathcad\Ham,phim%20tat,thu%20thuat%20excel\Exce l_Function_and_Formulas\Excel_Function_and_Formula s.chm::/p2_7database.html#f_dstdev) (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSTDEVP (mk:@MSITStore:E:\Excel%20&%20Mathcad\Ham,phim%20tat,thu%20thuat%20excel\Exce l_Function_and_Formulas\Excel_Function_and_Formula s.chm::/p2_7database.html#f_dstdevp) (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập hợp theo toàn thể các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

dat2007
23-12-08, 10:43 AM
Mình đang có bài toán cần tính độ lệch chuẩn, hiệp phương sai để tính đô rủi ro của 1 danh mục cổ phiếu , mình nghe nói trong excel có công thức đó mà mình không biết, bạn nào biết chỉ giúp mình công thức để tính Độ lệch chuẩn, hiệp phương sai của cổ phiếu cũng như của danh mục được không, mình cảm ơn nhiều

Bạn xem bài Lựa chọn danh mục đầu tư (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=7167)của ttphong sẽ rõ

voỉcon198
23-12-08, 08:33 PM
mình cảm ơn các bạn nhiều, nhưng các hàm các bạn đưa ra mình thấy hình như phải là dạng thống kê theo mẫu mới áp dụng được thì phải, còn nếu trong trường hợp ngừoi ta cho dưới dạng xác suất thì mình vẫn chưa biết cách làm, mong các bạn chỉ thêm cho mình

nhatbang274
13-05-09, 03:49 PM
Bạn thử dùng các hàm sau nhé:
DSTDEV (mk:@MSITStore:E:%5CExcel%20&%20Mathcad%5CHam,phim%20tat,thu%20thuat%20excel%5C Excel_Function_and_Formulas%5CExcel_Function_and_F ormulas.chm::/p2_7database.html#f_dstdev) (database, field, criteria) : Ước lượng độ lệch chuẩn của một tập hợp theo mẫu, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.

DSTDEVP (mk:@MSITStore:E:%5CExcel%20&%20Mathcad%5CHam,phim%20tat,thu%20thuat%20excel%5C Excel_Function_and_Formulas%5CExcel_Function_and_F ormulas.chm::/p2_7database.html#f_dstdevp) (database, field, criteria) : Tính độ lệch chuẩn của một tập hợp theo toàn thể các tập hợp, bằng cách sử dụng các số liệu trong một cột của một danh sách hay của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định.
Bạn cho mình hỏi là hai hàm này tính toán theo công thức toán học thì khác nhau như thế nào? bạn có thể cho mình một vài ứng dụng của hai hàm này được không?

vancanh76
27-09-12, 08:44 PM
Mình đang có bài toán cần tính độ lệch chuẩn, hiệp phương sai để tính đô rủi ro của 1 danh mục cổ phiếu , mình nghe nói trong excel có công thức đó mà mình không biết, bạn nào biết chỉ giúp mình công thức để tính Độ lệch chuẩn, hiệp phương sai của cổ phiếu cũng như của danh mục được không, mình cảm ơn nhiều

Bạn sử dụng hàm =Stdev(Chọn vùng dữ liệu)để tính độ lệch chuẩn nhé.