PDA

View Full Version : Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toánvanmom
09-09-08, 12:01 PM
Cty vừa quyết toán xong, em muốn hỏi cách điều chỉnh về thuế TNDN:
Cty em bị truy thu là 15.350.000đ vậy sẽ hạch toán như thế nào?

Người Đưa Tin
09-09-08, 12:55 PM
Xin cho biết lý do truy thu. (Đọc tóm tắt biên bản đã được duyệt quyết toán lên)
Từ đó có hướng xử lý cho bạn.
Gợi ý :
- Giảm chi phí hấu hao do khấu hao không đúng chế độ qui định -> dẫn đến tăng thuế TNDN
- Xuất toán các chi phí ,hóa đơn không hợp lệ -> dẫn đến truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.
- Các khoản quà biếu,...
...

cadafi
09-09-08, 12:58 PM
Cty vừa quyết toán xong, em muốn hỏi cách điều chỉnh về thuế TNDN:
Cty em bị truy thu là 15.350.000đ vậy sẽ hạch toán như thế nào?

Khi nhận được quyết định truy thu, tại kỳ hạch toán hiện hành (căn cứ theo ngày nhận quyết định), Bạn hạch toán một phiếu kế toán:
Nợ 421/Có 3334 : 15.350.000
Chứng từ kèm theo là quyết định truy thu.

Khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước khoản truy thu, bạn hạch toán:
Nợ 3334/Có 111(112) :15.350.000
Chứng từ kèm theo là copy quyết định truy thu và phiếu chi và giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

Người Đưa Tin
09-09-08, 01:11 PM
Chưa hẳn đâu ca_dafi ơi, hãy từ từ để bạn ấy đọc biên bản duyệt quyết toán lên đã

Người Đưa Tin
09-09-08, 01:22 PM
Hãy xem công văn này trước đã rồi có những công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình trả lời và cuối cùng là công văn của Cục Thuế trả lời.

Lưu ý Chữ màu xanh trong công văn này. Từ đây đã phát sinh những cách điều chỉnh sổ sách kế toán và các báo cáo có liên quan.
Tư từ đã để mình đang biên soạn lên đây.


Số : 15-02/QH-CV/2007 TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gởi : CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Trích yếu : V/v Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách
kế toán sau khi duyệt quyết toán thuế

Theo biên bản ghi nhận các nội dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20 tháng 06 năm 2007.
Niên độ kiểm tra : Năm 2002 – 2005

Công Ty TNHH Quốc Hùng kính đề nghị Quý Cơ quan vui lòng hướng dẫn cho chúng tôi nghiệp vụ kế toán nhằm để điều chỉnh sồ sách kế toán của đơn vị sao cho phù hợp với biên bản, cụ thể như sau :
1.- Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp bổ sung 40.216.214 đồng
2.- Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp bổ sung 5.233.087 đồng
3.- Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp 19.750.000 đồng
Tổng cộng 65.199.301 đồng
Trong đó phần giá trị còn lại của TSCĐ được ghi tăng trở lại do :
4.- Giảm khấu hao TSCĐ do trích vượt mức quy định : 7.440.475 đồng
(Các khoản thuế trên đơn vị đã nộp vào kho bạc Nhà Nước Tân Bình – Bản sao giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước đính kèm)
Thời điểm điều chỉnh số liệu kế toán : Tháng 6 Năm 2007 hay phải điều chỉnh cho từng niên độ đã qua kiểm tra

Ngoài các nội dung trên doanh nghiệp chúng tôi có phải lập lại tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của những niên độ trước đây đã qua kiểm tra không ? Đồng thời tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) của niên độ 2007 chúng tôi có phải điều chỉnh Không ?

Kính mong Quý cơ quan vui lòng hướng dẫn chi tiết để chúng tôi kịp thời điều chỉnh sổ sách kế toán cho phù hợp.

Chân thành cám ơn,
GIÁM ĐỐC - LÊ QUỐC HÙNG

Nơi nhận :
- Như trên,
- Lưu

Đính kèm :

- Bản sao biên bản ghi nhận các nội
dung kiểm tra tại cơ quan thuế do Chi
Cục thuế Quận Tân Bình lập ngày 20
tháng 06 năm 2007
- Bản sao các giấy nộp tiền vào Ngân
Sách Nhà Nước

cadafi
09-09-08, 01:45 PM
Chưa hẳn đâu ca_dafi ơi, hãy từ từ để bạn ấy đọc biên bản duyệt quyết toán lên đã

Cho dù là vì lý do gì đi nữa:


- Giảm chi phí khấu hao do khấu hao không đúng chế độ qui định -> dẫn đến tăng thuế TNDN
- Xuất toán các chi phí ,hóa đơn không hợp lệ -> dẫn đến truy thu thuế GTGT và thuế TNDN.
- Các khoản quà biếu, tiếp khách...
- Các khoản chi quảng cáo, khuyến mãi vượt khống chế...v.v....
- Lãi phạt truy thu thuế TNDN,.....


Thì bút toán ghi Nợ 421/Có 333X vẫn phải làm để điều chỉnh thuế nộp bổ sung/Truy thu tương ứng:

Điều chỉnh thuế TNDN nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
Nợ 421/Có 3334

Điều chỉnh thuế GTGT nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
Nợ 421/Có 33311

Điều chỉnh thuế TNCN nộp bổ sung, truy thu sau quyết toán:
Nợ 421/Có 33381

Người Đưa Tin
09-09-08, 02:11 PM
Xin vui lòng tham khảo Công văn của Chi Cục Thuế Tân Bình trả lời

Số 340/CCT-TTHT
Tân Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2008
V/v Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán

Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM

Ngày 26/12/2007, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình nhận được Văn thư số 15-02/QH-CV/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh số liệu sổ sách kế toán sau khi duyệt quyết toán (Theo Phiếu chuyển số 12613/PC-CT-TTHT ngày 06/12/2007 của Cục Thuế TP.HCM)

Về vấn đề này, Chi Cục Thuế Q. Tân Bình có ý kiến như sau :

1.- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
Tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau :

"5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
....
5.4 Mẫu hồ sơ khai bổ sung :
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ hai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Lưu ý đối với công ty, hồ sơ khai thuế bổ sung phải được lập riêng cho từng tờ khai thuế của từng kỳ tính thuế (thuế GTGT theo tháng, thuế TNDN theo năm...) như hướng dẫn tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

2.- Điều chỉnh sổ sách kế toán :
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan thuế được Luật Quản lý thuế năm 2006 quy định.
Trường hợp công ty có phát sinh một số nghiệp vụ kế toán liên quan đến việc khai bổ sung, điều chỉnh số thuế phải nộp, công ty tham khảo một số văn bản sau để thực hiện :
- Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp (điểm 7 mục I phần thứ tư về chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán); hoặc Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (điểm 7 mục I phần thứ năm về chế độ sổ kế toán)
- Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp, được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính và được hướng dẫn theo Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.
Chi Cục Thuế trả lời để công ty được biết.
Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi Cục Thuế Q.Tân Bình - Đội Tuyên truyền hỗ trợ (DT; 08.8109989) để được hướng dẫn.

Chi Cục Trưởng (đã ký ) Nguyễn Ngà.

Từ từ đã vẫn còn công văn của Cục Thuế trả lời sau khi Công Ty không đồng ý cách hướng dẫn của Chi Cục Thuế Q. Tân Bình.

cadafi
09-09-08, 02:21 PM
Xin gửi kèm thông tư hướng dẫn số 20/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chuẩn mực số 17. Trong đó:I - HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC
“THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”
A - Quy định chung
1 – Ghi nhận “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
(1) Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó.
(2) Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp trong năm được ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm đó.
(3) Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp cho năm đó, thì số chênh lệch giữa số thuế tạm phải nộp lớn hơn số thuế phải nộp được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành và ghi giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
(4) Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.


Và:


B – Quy định cụ thể
1 - Kế toán “Thuế thu nhập doanh nghiệp” và “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”
1.1 - Sửa đổi, bổ sung phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh trên Tài khoản 3334 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp”
Tài khoản 3334 – “Thuế thu nhập doanh nghiệp” phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG CÁC QUY ĐỊNH SAU:

1 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp xác định khi kết thúc năm tài chính được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
2 - Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp do phát hiện sai sót không trọng yếu được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và được giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
3 – Doanh nghiệp được điều chỉnh số dư đầu năm Tài khoản 3334 “Thuế TNDN” và tài khoản 421 “Lợi nhuận chưa phân phối” (TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước) đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp giảm của các năm trước do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Người Đưa Tin
09-09-08, 02:44 PM
Xin vui lòng tham khảo Công văn của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Số : 13521 /CT-TTHT
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007
V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế

Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM

Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :

- Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :

Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :
- Thuế GTGT truy thu thêm :


Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp


Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
- Thuế TNDN truy thu thêm :


Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp


Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp


Nợ TK 334- Phải trả người lao động


+ Trường hợp do công ty phải trả

Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp


Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :


Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ

Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.

KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG (Đã ký)
NGUYỄN ĐÌNH TẤN

ThuNghi
10-09-08, 10:21 AM
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
Vậy làm sao trừ 3331 Bác nhỉ, lấy C133N3331 được không, cái này phải cụ thể. Nếu cấn trừ thuế đầu vào (nếu còn) thì Bác ghi vào đâu trên TK Thuế.
Còn nữa, trong khoản phải nộp thêm TNDN có thể bao hàm khoản trích trước vào CP chịu thuế quá định mức, ví dụ như mua BH 2 năm mà trích vào 1 năm, => phải ghi ngược lại. Nhiêu khê nhỉ. Em thì làm theo cách của Kiệt, khỏe hơn.
Còn nữa, theo đúng chuẩn mực thì khoản phải truy thu phải đưa vào 821 sau đó lòng vòng mới đưa vào 4211. Cái này hình như trên Webketoan có nói khá nhiều.
Cám ơn Bác nhiều lắm, CV của C vẫn cụ thể hơn CC. (Đố ai làm nỗi)

ptm0412
10-09-08, 10:25 AM
Vậy làm sao trừ 3331 Bác nhỉ, lấy C133N3331 được không

Khi nộp thì trừ: Có 111 / Nợ 3331

ThuNghi
10-09-08, 10:38 AM
Khi nộp thì trừ: Có 111 / Nợ 3331
Em đang nói là nếu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ [43] > số phải nộp thì có được cấn trừ? Và nếu được thì ghi làm sao trên mẫu 01/GTGT.

Người Đưa Tin
10-09-08, 11:15 AM
Em đang nói là nếu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ [43] > số phải nộp thì có được cấn trừ? Và nếu được thì ghi làm sao trên mẫu 01/GTGT.
Không cần điều chỉnh tờ khai đâu.


Còn nữa, theo đúng chuẩn mực thì khoản phải truy thu phải đưa vào 821 sau đó lòng vòng mới đưa vào 4211. Cái này hình như trên Webketoan có nói khá nhiều.


Chính cái trả lời không chuẩn như thế mà mình mới lâp cộng văn xin được hướng dẫn.
Việc lập công văn này là mình cố tình lập để cho kế toán trưởng cũ biết hướng đi nào đúng.

Dễ nhớ nhất - Tất cả điều chỉnh số liệu truy thu sau khi được duyệt quyết toán đều về Nợ tài khoản 4211 cả và ghi Có TK tương ứng cho cái gì theo biên bản .


Công văn của Chi Cục trả lời không chính xác


1.- Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
Tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau :

"5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế :
....
5.4 Mẫu hồ sơ khai bổ sung :
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp công ty phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ hai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Lưu ý đối với công ty, hồ sơ khai thuế bổ sung phải được lập riêng cho từng tờ khai thuế của từng kỳ tính thuế (thuế GTGT theo tháng, thuế TNDN theo năm...) như hướng dẫn tại điểm 5 mục VI phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

Do vậy mình đã gởi Công văn lên Cục Thuế để được hướng dẫn và đã được trả lời thỏa, chính xác nhất

Thân

ThuNghi
10-09-08, 11:35 AM
Bác chưa hiểu ý em hỏi, nếu em không nộp mà lấy 133 cấn trừ 3331. Cái này trước khi có TT60, nếu truy thu V mà V còn sẽ được cấn trừ. Vừa rồi em cũng có gặp trường hợp như vậy. Cho phép cấn trừ.

Người Đưa Tin
10-09-08, 11:45 AM
Bác chưa hiểu ý em hỏi, nếu em không nộp mà lấy 133 cấn trừ 3331. Cái này trước khi có TT60, nếu truy thu VAT mà VAT còn sẽ được cấn trừ. Vừa rồi em cũng có gặp trường hợp như vậy. Cho phép cấn trừ.

Việc anh đề cập mình cũng chưa nêu vấn đề này với cơ quan thuế (Tức là tài khoản 133 số thuế còn được hoàn).

Nhưng logic riêng mình nghĩ việc truy thu đó phát sinh cho những niên độ qua do vậy mình phải nộp thôi.

Đưa ra các tình huống như anh ThuNghi chắc cái này phải hỏi lại cơ quan thuế.

Chân thành cám ơn

cadafi
10-09-08, 12:07 PM
Việc anh đề cập mình cũng chưa nêu vấn đề này với cơ quan thuế (Tức là tài khoản 133 số thuế còn được hoàn).

Nhưng logic riêng mình nghĩ việc truy thu đó phát sinh cho những niên độ qua do vậy mình phải nộp thôi.

Đưa ra các tình huống như anh ThuNghi chắc cái này phải hỏi lại cơ quan thuế.

Chân thành cám ơn

Đúng như vậy, trong thông tư 60 cũng có nói rõ vể việc điều chỉnh tờ khai: Chỉ điều chỉnh trước khi quyết toán thuế. Trong trường hợp này đã quyết toán xong thì không điều chỉnh được vậy đâu.

Thien
10-09-08, 02:08 PM
Thân chào các bác!

Em hỏi về cách trình bày các bút toán của Bác Kế Toán Già Gân một chút nhen.
1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?.
2/ Anh có bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của Tồng cục, cục & các chi cục thì cho em xin nhen. vì theo phân cấp thì chỉ có bộ tài chính mới có thẩm quyền ban hành & hướng dẫn hạch toán kế toán mà thui. Còn các bác thuế chỉ được hướng dẫn các chinh sách liên quan đến thuế mà thui.

Vài dòng gửi các đại ca trong làng kế toán.

Thân.

P/S: Nhớ cho em xin bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của các Bác thuế nhen.
(chân thành cảm tạ).

cadafi
10-09-08, 02:18 PM
1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?.


Có gì khác nhau giữa ghi có trước và ghi nợ trước đâu bạn.??
Chừng nào hạch toán xong mà Nợ-Có không cân mới là vấn đề chứ?!

hong gam
10-09-08, 06:06 PM
Thân chào các bác!

Em hỏi về cách trình bày các bút toán của Bác Kế Toán Già Gân một chút nhen.
1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?.

Ca_dafi nói đúng đó. Còn việc bác KTGG viết có trước nợ sau vì đây là bút toán điều chỉnh sổ sách. Viết như vậy mình dễ hình dung hơn.

Thien
11-09-08, 01:33 PM
Có gì khác nhau giữa ghi có trước và ghi nợ trước đâu bạn.??
Chừng nào hạch toán xong mà Nợ-Có không cân mới là vấn đề chứ?!

Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.

Thân.P/s: Chúng ta đừng tranh luận nữa vì qui định & luật đã nói rõ. Nếu có bạn nào có bộ sưu tập như mình nói thì cho xin nhen.

cadafi
11-09-08, 01:51 PM
Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.

Thân.P/s: Chúng ta đừng tranh luận nữa vì qui định & luật đã nói rõ. Nếu có bạn nào có bộ sưu tập như mình nói thì cho xin nhen.

Vậy bạn cho mình xin quy định, thông tư, luật nào bắt buộc khi hạch toán phải ghi Nợ Trước/Có Sau để mình tham khảo với!
À mà bạn đừng đem khái niệm chứng chỉ hành nghề kế toán để bàn ở đây nhé! Có lẽ mình hơi dị ứng với mấy vụ bằng cấp này! Thực ra nhiều tay lấy chứng chỉ xong mà còn không biết lên báo cáo tài chính nữa cơ đấy! (Sorry nếu spam bài).

Người Đưa Tin
12-09-08, 01:44 PM
Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.
Thân.
P/s: Chúng ta đừng tranh luận nữa vì qui định & luật đã nói rõ. Nếu có bạn nào có bộ sưu tập như mình nói thì cho xin nhen.

Xin lỗi hổm rày tôi không thấy bài của bạn, nên chậm trả lời.

Tôi viết bài này là trên tinh thần tôn trọng công văn của Chi Cục và Cục Thuế trả lời.
Công văn phát hành sao thì tôi sao chép y nguyên để cho các bạn tham khảo.
Biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe.

Việc ghi Có trước hay sau, bạn là dân kế toán còn phải bắt bẻ chuyện này nữa thì quá ư là lạc hậu. Về thi lại chứng chì hành nghề đi

Lê Minh Trí

Người Đưa Tin
12-09-08, 02:19 PM
2/ Anh có bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của Tồng cục, cục & các chi cục thì cho em xin nhen. vì theo phân cấp thì chỉ có bộ tài chính mới có thẩm quyền ban hành & hướng dẫn hạch toán kế toán mà thui. Còn các bác thuế chỉ được hướng dẫn các chinh sách liên quan đến thuế mà thui.

Vài dòng gửi các đại ca trong làng kế toán.

Thân.

P/S: Nhớ cho em xin bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của các Bác thuế nhen.
(chân thành cảm tạ).

Tôi có đầy đủ nhưng chỉ gởi đến những ai ân cần. Chân thành cám ơn

hong gam
12-09-08, 02:35 PM
Bác Gân ơi, gởi cho em tham khảo với nhé. Em làm thì lâu, nhưng chưa duyệt quyết toán lần nào nên chưa hiểu hết trong việc điều chỉnh sổ sách sau khi duyệt quyết toán. Cám ơn bác trước ạh. BÁc có thể gởi vào hộp mail: gamphi@gmail.com

Thien
12-09-08, 02:37 PM
Xin lỗi hổm rày tôi không thấy bài của bạn, nên chậm trả lời.

Tôi viết bài này là trên tinh thần tôn trọng công văn của Chi Cục và Cục Thuế trả lời.
Công văn phát hành sao thì tôi sao chép y nguyên để cho các bạn tham khảo.
Biết thì nói không biết thì dựa cột mà nghe.

Việc ghi Có trước hay sau, bạn là dân kế toán còn phải bắt bẻ chuyện này nữa thì quá ư là lạc hậu. Về thi lại chứng chì hành nghề đi

Lê Minh Trí

Thú thật xét về tuổi đời & việc thì Mình thua Bác Già Gân & ca_dafi xa.
Nhưng vì thấy mấy quyển sách kế toán của các TS, PTS.. hay các Quyết định đến Thông tư hướng dẫn đều không ghi như vậy nên có ý kiến 1 chút thui, chứ không có ý nạnh tài đức đâu vì những gì ta biết chỉ là giọt nước mà người ta biết là cả đại dương lận, nên ngay từ đầu em viết bài dùng từ "hỏi".
Có gì mong các Đại ca tha lỗi.

Thân.

P/s: Em vẫn quan tâm đến bộ sưu tập nếu Bác Kế Toán Già Gân không giận thì cho xin chứ em không cần thỉ chẳng xin làm gì đâu.
Vỉ xin là phải mang ơn người cho nếu có gì đền đáp được thì làm còn không biết làm gì thì chỉ cần trân trọng cái gì người ta cho bằng chính cái tâm của mình cũng là 1 hình thức trả ơn rùi.

lethanhhuyền
12-09-08, 03:51 PM
Bác Gân ơi, gởi cho em tham khảo với nhé. Em làm thì lâu, nhưng chưa duyệt quyết toán lần nào nên chưa hiểu hết trong việc điều chỉnh sổ sách sau khi duyệt quyết toán. Cám ơn bác trước ạh. BÁc có thể gởi vào hộp mail: lehuyen3110@gmail.com

cho em xin bộ sưu tập các công văn hướng dẫn hạch toán của các Bác thuế nhen.BÁc có thể gởi vào hộp mail: lehuyen3110@gmail.com

http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/styles/Smart/misc/progress.gif

Người Đưa Tin
12-09-08, 05:12 PM
Cám ơn tất cả anh chị hiện đang làm công tác kế toán, các anh chị phụ trách công tác quản lý và các chủ doanh nghiệp quan tâm đến đề tài này.

Văn bản của cơ quan chức năng trả lời thì rất nhiều cho mỗi ngành nghề, do vậy không rõ các bạn cần vấn đề gì nên mình xin chỉ các trang web của cơ quan chức năng hướng dẫn về chính sách thuế để các bạn tham khảo sưu tra thêm :

Văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP. HCM http://hcmtax.gov.vn/vanbantraloi.aspx

Văn bản hướng dẫn về thuế của Bộ Tài Chính http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Van-ban-huong-dan-ve-thue?location=tct&loaiVanBan=boTaiChinh&location=tct

Văn bản hướng dẫn về thuế của Tổng Cục Thuế http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Van-ban-huong-dan-ve-thue? location=tct&loaiVanBan=tongCucThue&location=tct hoặc giải đáp về thuế http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Giai-dap-ve-thue?location=tct

Văn bản hướng dẫn về thuế của Cục Thuế các Tỉnh/Thành phố http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trang-chu/Van-ban-huong-dan-ve-thue?location=tct&loaiVanBan=cucThueCacTinhThanhPho&location=tct

Giải đáp chính sách thuế - Thuế GTGT - Thuế TNDN - Thuế TNCN - Thuế tiêu thụ đặc biệt - Hóa đơn chứng từ - Hạch toán chi phí,... của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương http://cucthue.binhduong.gov.vn/Giaidap/giaidap_chinhsach.htm

Kính báo,

Người Đưa Tin
12-09-08, 05:15 PM
Bác Gân ơi, gởi cho em tham khảo với nhé. Em làm thì lâu, nhưng chưa duyệt quyết toán lần nào nên chưa hiểu hết trong việc điều chỉnh sổ sách sau khi duyệt quyết toán. Cám ơn bác trước ạh. BÁc có thể gởi vào hộp mail: lehuyen3110@gmail.com

Bạn vui lòng xem lại từ bài 5 đến bài 9 trong topic này

Thien
13-09-08, 10:00 AM
Thân chào Bác Gân!

Em xuất thân từ nghành thuế ra nên các đường link Bác giới thiệu thì em đã biết, em đang quan tâm là bộ sưu tập các văn bản hướng dẫn hạch toán kế toán của Thuế ban hành (Từ Tổng đến Cục) thui, vì em chỉ có vài văn bản thui, em muốn học hỏi để mở rộng kiến thức mờ.

Nói thật các bạn biết chứ 10 người trong 1 phòng thuế (nhất là ở chi cục) có 2 người biết đầy đủ & nắm vững hạch toán kế toán cũng như các chuẩn mực kế toán, 5 người thì chỉ am hiểu câu chữ cũng như các chính sách thuế thui còn vể kế toán thì gà mờ thui, số còn lại thì qua loa thui. (nói có chạm ai trong nghành thuế xin lượn thứ bỏ qua, chứ Tôi cũng làm trong đó mà còn thấy bất mãn chứ chi ai).

Thân.

Nguyen Tu Anh
13-09-08, 11:36 PM
Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??
Câu hỏi của bác làm em phải đi đọc lại sách Nguyên lý kế toán, đó là môn em phải học đầu tiên khi bước vào học chuyên ngành môn Kế toán tài chính. Trong sách có quy định về định khoản kế toán như sau: Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau ==> Nợ ghi trước, Có ghi sau. Như vậy, quy định mà bác hỏi nó nằm trong sách Nguyên lý kế toán.


em đang quan tâm là bộ sưu tập các văn bản hướng dẫn hạch toán kế toán của Thuế ban hành (Từ Tổng đến Cục) thui, vì em chỉ có vài văn bản thui, em muốn học hỏi để mở rộng kiến thức mờ.
Hướng dẫn hạch toán kế toán sẽ do Vụ chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể hiện nay các doanh nghiệp thông thường (không có quy định riêng) hạch toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp. Nếu cơ quan thuế có hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán kế toán là không đúng chức năng của họ đâu, các bác chỉ nên tham khảo thôi vì thực chất nhiều khi họ hạch toán sai.

Cụ thể, tại công văn số 13521 /CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh mà bác Kế Toán Già Gân đưa lên ở bài số 9 trong topic này thì có 2 điểm sai cơ bản:
- Định khoản "Có" trước, "Nợ" sau.
- Chỉ có các tài khoản thuộc chủng loại doanh thu và chi phí mới có thể hạch toán đối ứng với tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (chúng ta bỏ qua bước hạch toán trung gian sang tài khoản xác định kết quả 911 cho nhanh), không hạch toán đối ứng với tài khoản 421 là tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hoặc tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định.

HUE2007
14-09-08, 08:15 AM
Theo nguyên lý kế toán thì từ bao năm nay mình đã hạch toán không đúng các khoản sau khi duyệt quyết toán.
Chế độ kế toán theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC trong tài khoản 421 có hướng dẫn :
"3/ Khi điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu phát sinh trong các năn trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm trước, doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng lũy kế của các sai sót và điều chỉnh vào số dư đầu năm của TK 4211 'Lợi nhuận chưa phân phối năm trước ' của báo cáo "

Tú Anh có thể giúp triển khai cụ thể thêm ở phần này để hạch toán cho đúng ; phần này các doanh nghiệp hoạt động tại VN rất cần.
Thân chào và cám ơn Tú Anh .

Nguyen Tu Anh
14-09-08, 12:22 PM
Chế độ kế toán theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC trong tài khoản 421 có hướng dẫn :
"3/ Khi điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu phát sinh trong các năn trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm trước, doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng lũy kế của các sai sót và điều chỉnh vào số dư đầu năm của TK 4211 'Lợi nhuận chưa phân phối năm trước ' của báo cáo ".

Điều này có thể diễn giải cụ thể như thế này ạ:

Báo cáo tài chính năm 2007 của doanh nghiệp (DN) đã công bố cho các cơ quan quản lý (tức là gửi cho cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư, phòng thống kê...). Năm 2008, DN được cơ quan thuế xuống quyết toán thuế; hoặc kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, thanh tra... xuống kiểm toán, kiểm tra; hoặc chính bản thân DN tự tìm đã phát hiện sai sót số liệu trên báo cáo tài chính năm 2007. Số liệu sai sót này có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của năm 2007, tức là sự sai sót xảy ra nằm ở tài khoản doanh thu hoặc chi phí thì DN phải điều chỉnh số liệu sai sót hồi tố về năm 2007 nếu sự sai sót đó mang tính chất trọng yếu.

Lại nói thêm tí về tính trọng yếu: Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét trên cả hai phương diện định lượng và định tính.

Do đó, người ta không thể quy định số tiền bao nhiêu trở lên là trọng yếu vì đối với cụ thể từng DN thì mức này sẽ khác nhau. Ví dụ: Một DN có lợi nhuận trong năm 2007 là 100 tỷ đồng thì sai sót kế toán làm ảnh hưởng đến lợi nhuận tăng lên hoặc giảm đi 1 tỷ không phải là trọng yếu vì tỷ lệ sai sót chỉ là 1%. Nhưng nếu một DN khác có lợi nhuận trong năm 2007 là 10 tỷ thì sai sót kế toán làm ảnh hưởng đến lợi nhuận tăng lên hoặc giảm đi 1 tỷ lại mang tính trọng yếu vì tỷ lệ sai sót đã lên tới 10% rồi.

Nếu sai sót không mang tính trọng yếu thì DN có thể hạch toán trực tiếp vào sổ sách kế toán năm 2008, không phải băn khoăn về Báo cáo tài chính năm 2007 đã công bố nữa. Nhưng nếu sai sót mang tính trọng yếu thì DN phải tiến hành điều chỉnh hồi tố về năm 2007 trên Báo cáo tài chính năm 2008 như sau:

- Thay bằng số đúng "số đầu năm" của khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" - mã số 417 - và của các khoản mục khác có liên quan trên Bảng cân đối kế toán năm 2008.

- Thay bằng số đúng "năm trước" của các khoản mục có liên quan trên Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008.

- Trình bày thêm lý do có sự điều chỉnh số liệu năm 2007 vào "Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán" và "Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh"tại từng khoản mục có liên quan trên Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2008.

- Trên sổ kế toán chi tiết năm 2007 của các tài khoản có liên quan đến sự điều chỉnh thì ghi chú vào phần cuối của sổ nội dung và các bút toán điều chỉnh cho sự sai sót.

Như vậy, thực chất chúng ta điều chỉnh báo cáo tài chính của năm sau năm sai sót và không điều chỉnh sổ sách kế toán của năm sai sót sau khi "khóa sổ" (chỉ ghi chú thôi).

P/S: Em phân mảng màu rất rõ ràng và có ý nghĩa đấy ạ.

Thien
15-09-08, 02:14 PM
Câu hỏi của bác làm em phải đi đọc lại sách Nguyên lý kế toán, đó là môn em phải học đầu tiên khi bước vào học chuyên ngành môn Kế toán tài chính. Trong sách có quy định về định khoản kế toán như sau: Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau ==> Nợ ghi trước, Có ghi sau. Như vậy, quy định mà bác hỏi nó nằm trong sách Nguyên lý kế toán.


Hướng dẫn hạch toán kế toán sẽ do Vụ chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể hiện nay các doanh nghiệp thông thường (không có quy định riêng) hạch toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp. Nếu cơ quan thuế có hướng dẫn doanh nghiệp hạch toán kế toán là không đúng chức năng của họ đâu, các bác chỉ nên tham khảo thôi vì thực chất nhiều khi họ hạch toán sai.

Cụ thể, tại công văn số 13521 /CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh mà bác Kế Toán Già Gân đưa lên ở bài số 9 trong topic này thì có 2 điểm sai cơ bản:
- Định khoản "Có" trước, "Nợ" sau.
- Chỉ có các tài khoản thuộc chủng loại doanh thu và chi phí mới có thể hạch toán đối ứng với tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (chúng ta bỏ qua bước hạch toán trung gian sang tài khoản xác định kết quả 911 cho nhanh), không hạch toán đối ứng với tài khoản 421 là tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước hoặc tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định.

Đây là những điều Tôi tâm đắc nhất (những dòng tô đỏ) và cũng là lý do Tôi sưu tầm các văn bản hướng dẫn hạch toán do cơ quan thuế ban hành với 2 lý do:
- Đối phó với các ông vua làng chậm hiểu.
- Cung cấp cho Ông bạn bên bộ tài chính biên soạn ra các chuẩn mực kế toán đó mờ.

Thật ra có lần ngồi với 2 ông bạn 1 ông bên BTC 1 ông có tuổi bên kiểm toán nghe ông BTC nói với ông kiểm toán bạn có hiểu & nắm hết các chuẩn mực mà tôi biên soạn hay không?. Ông kiểm toán nói còn đôi điều phải hỏi.
Thú thật Tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng vì đến giờ vẫn chưa thể nắm hết được.

Mong các bạn thông cảm cho viết đôi dòng tâm sự nhen.

Thân.

cadafi
15-09-08, 08:30 PM
Câu hỏi của bác làm em phải đi đọc lại sách Nguyên lý kế toán, đó là môn em phải học đầu tiên khi bước vào học chuyên ngành môn Kế toán tài chính. Trong sách có quy định về định khoản kế toán như sau: Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau ==> Nợ ghi trước, Có ghi sau. Như vậy, quy định mà bác hỏi nó nằm trong sách Nguyên lý kế toán.


Phiền chị Tú Anh ghi rõ trong sách Nguyên Lý Kế Toán nào không? Vì sách Nguyên Lý kế toán ở Việt Nam có rất nhiều phiên bản. Em đọc Nguyên Lý Kế Toán của Thạc sỹ Bùi Nữ Thanh Hà, tìm mãi không thấy quy định bắt buộc phải hạch toán Nợ Trước/ Có sau.

Pansy_flower
15-09-08, 09:54 PM
@a.ca_dafi: anh bắt bẻ chị của em dữ quá. Hihi...Dù đã bỏ nghề kế toán nhưng cho em tham gia với. Theo em thì việc ghi nợ trước, ghi có sau là qui ước chứ không phải qui định!. Đây là qui ước ngầm giữa những người học kế toán để thống nhất và dễ dàng trao đổi. Vì việc ghi nợ và ghi có (thường gọi là định khoản) là dạng rút gọn để khỏi phải vẽ sơ đồ chữ T.

Em nghĩ mọi người nên tập trung vào vấn đề khác hơn là xoay quanh vấn đề bàn cãi việc ghi nợ trước hay có trước!.

Mr Okebab
15-09-08, 11:21 PM
Có những điều chưa có trong luật ban hành thì chúng ta nên nói với nhau hoặc làm sao cho người đọc dễ hiểu thôi mà. Đa số người đọc thế nào thì mình theo thế đó (dĩ nhiên phải là đúng - Được xã hội chấp nhận từ xưa đến nay). Cái đó gọi là : Ngôn ngữ bình dân mang ý nghĩa bác học.

Tớ có thể viết một đoạn văn toàn là ngôn ngữ quê tớ, mà chỉ có người quê tớ mới hiểu. Không ai nói tớ sai cũng bởi vì họ . . không hiểu. Vậy thì tớ viết làm gì nhỉ.

Tớ có thể kẻ bảng chữ T mà bên trái là Có, bên phải là Nợ, rất dễ dàng. Nhưng để mọi người dễ hiểu thì . . khó quá.

Tớ có thể thay vì viết một đoạn tiếng Việt, nhưng lại dịch đoạn đó thành Tiếng Anh, để người đọc phải dịch lại một lần nữa. Thích nhỉ.

Tài Chính Kế toán là cái nghề mà nhiều khi ranh giới giữa đúng và sai chỉ là bằng 1/tỉ sợi tóc. Híc híc. Vì vậy việc tranh luận là điều tất nhiên.

Thế thì mới có vụ kiện sau :


Kiện tới cùng dù chỉ bị phạt 1,3 triệu đồng


Sáng 19-8, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm vụ Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư xây dựng B. kiện yêu cầu hủy quyết định xử phạt đăng ký thuế trễ hạn của cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.


Vụ án gây chú ý bởi số tiền phạt chỉ có hơn 1,3 triệu đồng nhưng Công ty B. vẫn cương quyết theo kiện. Theo công ty B., trước kia công ty có tên khác. Từ ngày 5-1, công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, đổi tên thành B. Công ty đã đến Cục Thuế kê khai nhưng vì cuối biểu mẫu kê khai có phần ký tên, đóng dấu của doanh nghiệp nên công ty phải chờ lấy con dấu mới xong mới hoàn tất được. Rồi vì việc khắc dấu có sai sót nên mãi tới ngày 4-2, công an mới cho phép công ty sử dụng con dấu mới. Ngày 20-2, công ty đến nộp bản kê khai thuế thì bị lập biên bản, bị phạt.Theo Cục Thuế, Luật Quản lý thuế quy định trong 10 ngày làm việc kể từ khi có thay đổi thông tin về doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đến đăng ký với Cục Thuế. Bộ Tài chính đã có thông tư hướng dẫn người nộp thuế không cần phải đóng dấu vào tờ khai đăng ký thuế để có thể vừa làm thủ tục đăng ký thuế vừa làm thủ tục khắc dấu. Việc công ty không biết hướng dẫn này, dẫn đến đăng ký chậm trễ là lỗi của công ty.
Không đồng ý, công ty bắt bẻ rằng nếu ngành thuế không yêu cầu đóng dấu thì sao trong biểu mẫu kê khai lại có phần này? Việc chậm trễ của công ty có nguyên nhân khách quan từ phía cơ quan khắc dấu. Lẽ ra việc trễ hạn phải tính từ ngày 4-2 (ngày công ty được cấp dấu mới) chứ không nên tính từ ngày 5-1.Cuối cùng, TAND TP kết luận quyết định xử phạt của Cục Thuế là có căn cứ nên bác đơn kiện của Công ty B. Sau phiên xử, Công ty B. cho biết sẽ kháng cáo.http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=224970

Cuộc sống muôn màu, và còn nhiều vụ khác nữa. Híc híc híc.

Mong các bác vì cái nhớn hơn để cùng nhau . . phát triển!!

Thân!

cadafi
15-09-08, 11:58 PM
@a.ca_dafi: anh bắt bẻ chị của em dữ quá. Hihi...Dù đã bỏ nghề kế toán nhưng cho em tham gia với. Theo em thì việc ghi nợ trước, ghi có sau là qui ước chứ không phải qui định!. Đây là qui ước ngầm giữa những người học kế toán để thống nhất và dễ dàng trao đổi. Vì việc ghi nợ và ghi có (thường gọi là định khoản) là dạng rút gọn để khỏi phải vẽ sơ đồ chữ T.

Em nghĩ mọi người nên tập trung vào vấn đề khác hơn là xoay quanh vấn đề bàn cãi việc ghi nợ trước hay có trước!.

Vì đây là Box Giao lưu thư giãn & hoạt động khác/thành viên giúp nhau, nên ca_dafi có lỡ spam một tí chắc không sao nhỉ?

Đồng ý hoàn toàn với Jenni về điểm này. Đây là quy ước chứ không phải là quy định. Và trong Nguyên lý kế toán có một số nguyên tắc xét về tính trọng yếu còn trọng yếu hơn nhiều lần so với việc phải ghi Nợ trước hay ghi Có trước. Tuy nhiên, vì cá tính của ca_dafi rất dị ứng với những vấn đề như thế này:


Em hỏi về cách trình bày các bút toán của Bác Kế Toán Già Gân một chút nhen.
1/ Theo lý thuyết (nguyên tắc) thì bất cứ nghiệp vụ phát sinh nào khi định khoản đều được ghi bút toán kép và ghi Nợ TK này đối ứng với Có TK khác.
Sao em thấy Anh ghi toàn là Có trước & Nợ sau không hà?


Nếu là dân kế toán thì không thể như thế được. Vì khi các bạn sinh viên hỏi tại sao bạn ghi như vậy thì ký lắm (sách vỡ + qui định theo luật nào cho phép ghi như vậy?).
Bạn ghi thì phải theo đúng qui luật & qui định, còn nói thì trước sau ghì cũng được. Nếu bạn làm bài thi chứng chỉ hành nghề kế toán bạn có ghi như vậy không??.

Nếu chúng ta ai cũng theo cách trên mà làm thì đã chẳng có một Gallile nào dám chết vì bảo vệ chân lý trái đất hình tròn (cái mà thời đó ai ai cũng cho là nó không phải là hình tròn, cả trong sách vở).

Vì vấn đề này khá là nhỏ nên có thể chưa nói rõ cái mà ca_dafi muốn chia sẻ. Vấn đề quan trọng là khi ta suy nghĩ; đừng nên để tính ỳ tâm lý ảnh hưởng đến hướng suy nghĩ của ta, hãy để nó tự do phát triển, đừng ép buộc nó phải đi theo quy định này, điều luật kia. Vì những quy định và điều luật ấy có lẽ sẽ không còn đúng nữa trong nay mai. Đôi khi chúng ta chậm hơn người khác ở chỗ chúng ta chỉ biết chấp nhận nó mà không biết tạo sao phải như vậy? Có cách nào/hướng giải quyết nào tốt hơn không? Và/hoặc liệu nó có thể được thay thế hay không? Liệu lý thuyết đám đông ấy có đúng không? Tại sao nó đúng? Tại sao nó không đúng?

Thành thật xin lỗi mọi người nếu những bài viết của ca_dafi trong topic này gây khó chịu cho mọi người!

ptm0412
16-09-08, 12:32 AM
Sách nguyên lý kế toán mình học năm 1978 cũng không quy định ghi nợ trước có sau. Nhưng thầy giáo khi giảng bài thường viết nợ/ có 2 dòng, nợ dòng trên, có dòng dưới. Số tiền thì ghi 2 lần so le, nợ lệch qua trái, có lệch qua phải.
Tuy nhiên nhớ lại thì rằng đó là cách ghi sổ bằng tay vào sổ theo mẫu in sẵn.
Và 1 số mẫu sổ có dạng sau: Ghi có TK a, ghi nợ các tài khoản: x, y, z, mỗi TK ghi nợ là 1 cột. Ai đã từng ghi sổ bằng tay chắc còn nhớ. Vậy đâu là ghi nợ trước có sau, hay có trước nợ sau? Nếu không xem kỹ lại còn nói không phải ghi kép vì 1 nghiệp vụ chỉ thấy ghi số tiền có 1 lần.
BÂy giờ (30 năm rồi), sử dụng máy tính, phần mềm, hạng bét cũng là Excel, có ai ghi 1 bút toán 2 cột số tiền nợ riêng số tiền có riêng nữa không? Ai mà cứ cố ghi 2 số tiền ở 2 cột với 1 nợ nhiều có hay 1 có nhiều nợ thì chỉ khổ cho mấy cao thủ GPE viết code tách ra thôi.
Lập database mình thường làm như sau, rất dễ lọc, tính tổng, rút trích, lập sổ, lên báo cáo, tất cả đều 1 nợ 1 có:
Số CT| ... | TKno | TKco | Sotien
| | | |1000


Mà nếu nói viết nợ trước có sau là dạng rút gọn để khỏi phải vẽ sơ đồ chữ T thì mình nghĩ ngược lại:
Ghi có trước nợ sau như vầy Có 111/ nợ 331, còn dễ hình dung ra cái chữ T trong đầu hơn. Vì mũi tên thường quay mũi qua phải mà.

Người Đưa Tin
16-09-08, 10:18 AM
Em xin cám ơn các bác nhe. Em thấy cả nhà mình ai cũng có tài hùng biện cả. Ai cũng có cái tình cái lý khi đưa ra vấn đề. Tiếc sao trời sinh các Bác phải làm IT hoặc kế toán. Tiếc thay - tiếc thay. Nếu được trẻ lại chừng 10 tuổi nữa em kính ứng cử và đề nghị hai Bác (Mr. Okebap - Mr . Ca_dafi) chuyển qua làm luật sư để biện hộ cho dân nghèo chúng em. Lúc đó làm luật sư rồi cố gắng nhớ chúng em nhe - hoặc sau này nếu có ứng cử vào các ghế của Quốc Hội chúng em sẽ ủng hộ cho hai bác 1 lá phiếu. Đến đó ước gì em xin được theo xách cặp hầu các bác.
Hãy xem dự án của Phantuhuong (Phan tới rồi tự Hưởng luôn) Nhà ở của Thủ Tướng tương lai (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=98290&postcount=1)

Tạm thời mình xin khép lại việc ghi NỢ trước hay CÓ sau tại đây nhe. Miễn bàn - > OK
(Hôm trước cái công văn em post lên có ghi CÓ trước và NỢ sau là do em tuân thủ bản gốc)

Sẵn đây em xin gởi 1 tập tin nguyên lý kế toán dành cho các bạn nào có nhu cầu để tham khảo nhanh.

Nói về cách trình bày vẽ sơ đồ chữ T - tôi đồng ý và tâm đắc với câu anh ptm0412 như sau :


Ghi có trước nợ sau như vầy Có 111/ nợ 331, còn dễ hình dung ra cái chữ T
trong đầu hơn. Vì mũi tên thường quay mũi qua phải mà.

Việc trình bày sơ đồ chữ T là 1 kỹ thuật và nghệ thuật, em đã từng phỏng vấn hoặc khi hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên của em, em bảo hãy trình bày sơ đồ chữ T cho 1 nghiệp vụ thì trong đầu bạn ấy không hình dung ra cách nào để vẽ sao cho thẩm mỹ và khỏi lòng vòng bởi các mũi tên đó mới chính là vấn đề. (không riêng gì các em mới ra trường mà kể cả kế toán trưởng đã hành nghề lâu năm nữa)

@ Jenny : yêu quý của bố, tía và ba :
Dù đã bỏ nghề kế toán nhưng cho em tham gia với
Thoải mái thôi. Đây là các topic để anh em trao đổi giao lưu học tập mà. Bỏ nghề kế toán thì con định làm gì.Học mãi học hoài học đến địa vị cao có khi khó tìm chồng lắm đó nhe(Con gái học cao có sợ bị ế không ? còn con trai dốt đặt thì có tìm được vợ không ?)

ThuNghi
16-09-08, 10:50 AM
Tham gia một chút sợ close topic. Tôi thì hay dùng C411 N111, chắc là thói quen, dùng theo kế toán NH (phải ghi có trước, ie có tiền rồi làm gì thì làm).
Không biết tôi có đọc đâu đó mà quên mất, với nội dung là ghi có rồi ghi nợ.
Còn theo suy nghĩ của tôi, chắc cũng chả đúng.
Bạn muốn kinh doanh - > lợi nhuận thì phải như sau:
- Bỏ vốn: C411/N111,112,...
- KD, sản xuất: C111, 112...N152,154,156,62...,63..
- Thu lợi nhuận: C421 N...
Nếu trước đây mà chưa có quy định N hay C trước, thì nay mai chắc sẽ có quy định thôi. rất đồng ý với ý Bác PTM là nếu theo chữ T thì ghi từ trái qua phải, C -> N, có vẻ dễ hình dung hơn. Với lại bản thân nếu sort thì C vẫn trước N. Hay Cr vẫn trước Dr.
Và ngu ý xin góp. Và bài này sẽ xóa ngay, xin tha thứ!

hong gam
16-09-08, 02:21 PM
Cho em tham gia 1 chút nhé.
Đúng thật, khi học trong trường, giáo viên có nói là ghi nợ trước, có sau nhưng em ko biết là quy ước hay quy định ( giờ nhân bài của bác Ptm em mới biết chính xác). khi ra đi làm em cũng tuân theo như trên để ghi sổ. sau đó thì chuyển sang ghi sổ trên excel cho tiện. Khi đọc bài của bác Gân, tuy ghi có trước nợ sau em vẫn không thắc mắc vì đó là bút toán điều chình. Em thấy ghi như vậy rất dễ hình dung vấn đề. khi mình hình dung được vấn đề rồi thì bắt tay vào ghi bút toán theo theo đúng quy ước nợ trước có sau vẫn đâu có vấn đề gì. VẤn đề là mình có linh hoạt 1 chút trong việc xử lý không thôi.

ngocmaipretty
18-09-08, 09:03 AM
Tham gia 1 chút cho vui:
- Tôi đồng ý với những ý kiến không coi trọng việc ghi nợ trước hay có trước, vì miễn là tuân thủ ghi kép và ghi nợ có bằng nhau là được.
- Trong bài viết và trong câu nói, tôi cũng dùng có trước nợ sau, lý do cũng giống lý do Bác Ptm trình bày.

Riêng đối với những anh chị em đã giở sách nguyên lý KT ra để đọc quy định ghi nợ trước có sau, tôi xin hỏi về tài khoản "Tiền lương", cũng trong nguyên lý:

Xin làm ơn giải thích bằng nguyên lý KT tại sao tài khoản tiền lương được coi là TK nguồn vốn, từ đó TK này có số dư có, xếp loại 3 và nằm bên cột Tài khoản nguồn vốn?

Xin cám ơn trước, ai trả lời được tôi xin góp 1 két bia (4 chai) ở trại rắn.

cadafi
18-09-08, 09:06 AM
Tham gia 1 chút cho vui:
- Tôi đồng ý với những ý kiến không coi trọng việc ghi nợ trước hay có trước, vì miễn là tuân thủ ghi kép và ghi nợ có bằng nhau là được.
- Trong bài viết và trong câu nói, tôi cũng dùng có trước nợ sau, lý do cũng giống lý do Bác Ptm trình bày.

Riêng đối với những anh chị em đã giở sách nguyên lý KT ra để đọc quy định ghi nợ trước có sau, tôi xin hỏi về tài khoản "Tiền lương", cũng trong nguyên lý:

Xin làm ơn giải thích bằng nguyên lý KT tại sao tài khoản tiền lương được coi là TK nguồn vốn, từ đó TK này có số dư có, xếp loại 3 và nằm bên cột Tài khoản nguồn vốn?

Xin cám ơn trước, ai trả lời được tôi xin góp 1 két bia (4 chai) ở trại rắn.
Chào bạn,


Nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữuVậy theo bạn Tiền lương xét về góc độ doanh nghiệp, đây có phải là một khoản nợ không (nợ người lao động)?

ngocmaipretty
18-09-08, 09:21 AM
Cám ơn Cadafi, nhưng tôi đang hỏi những ai thích giở sách nguyên lý ra nói kia.
Vả lại yêu cầu là trả lời bằng nguyên lý sao cho người mới học hiểu, tâm phục khẩu phục và nhớ đến già đến chết (nguyên lý là sách vỡ lòng mà).
Ngoài ra giải thích làm sao để khi phát sinh 1 đối tượng mới, người học phải biết cách phân nó vào đúng loại TS hay nguồn vốn, loại tài khoản số mấy, dư có hay dư nợ, hay dư 2 bên ....
Chứ giải thích bằng 1 câu đơn giản như vậy không cần đến nguyên lý.

cadafi
18-09-08, 09:32 AM
Cám ơn Cadafi, nhưng tôi đang hỏi những ai thích giở sách nguyên lý ra nói kia.
Vả lại yêu cầu là trả lời bằng nguyên lý sao cho người mới học hiểu, tâm phục khẩu phục và nhớ đến già đến chết (nguyên lý là sách vỡ lòng mà).
Ngoài ra giải thích làm sao để khi phát sinh 1 đối tượng mới, người học phải biết cách phân nó vào đúng loại TS hay nguồn vốn, loại tài khoản số mấy, dư có hay dư nợ, hay dư 2 bên ....
Chứ giải thích bằng 1 câu đơn giản như vậy không cần đến nguyên lý.

Bạn ơi, vậy:

Nguồn Vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữuNếu không phải là nguyên lý thì là gì?

"Tiền lương là nợ phải trả": nếu không phải nguyên lý thì là gì?Ps: Mong được diện kiến diễn viên chính trong phim Bạch Tuyết và Bảy chú lùn tại Trại Rắn nhé }}}}}}}}}}

ngocmaipretty
18-09-08, 10:02 AM
Cám ơn Cadafi, đúng là trong nguyên lý, nhưng tôi muốn giải thích rõ ràng như giải thích cho người mới học kia. 1 câu + 1 câu = 2 câu, tôi nghĩ chưa đủ.
Tôi nghĩ phải giải thích từ cơ sở tài sản là gì, nguồn vốn là gì, những khoản tiền mang tính chất nào thì là nguồn vốn. Đối với người mới học, "tiền lương" được hiểu đơn giản là khoản tiền trả cho CNV hàng tháng, phải giải thích sự khác biệt của tiền lương được lãnh và tiền lương phải trả... Và giải thích cặn kẽ hơn nữa. Nhớ khi xưa học bài này tôi nghe giảng suốt 5 tiết học mới hiểu hết và khi hiểu rồi thì ứng dụng đến nay.

Nói thêm, khi đó học là hệ thống TK cũ 2 số, 50 là tiền mặt, 51 tiền gởi, 24 là chi phí SX dở dang, 01 là TSCĐ, 02 là khấu hao . . . Đâu phải như bây giờ TK loại 3 là có số 3 ở đầu. Nhưng nguyên lý thì không đổi, khi chuyển sang hệ thống mới là chuyển cái rẹt khỏi học lại.

Người Đưa Tin
18-09-08, 10:10 AM
Riêng đối với những anh chị em đã giở sách nguyên lý KT ra để đọc quy định ghi nợ trước có sau, tôi xin hỏi về tài khoản "Tiền lương", cũng trong nguyên lý:

Xin làm ơn giải thích bằng nguyên lý KT tại sao tài khoản tiền lương được coi là TK nguồn vốn, từ đó TK này có số dư có, xếp loại 3 và nằm bên cột Tài khoản nguồn vốn?

Xin cám ơn trước, ai trả lời được tôi xin góp 1 két bia (4 chai) ở trại rắn.

Lâu quá mới thấy Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn xuất hiện,(on line)

Cho phép ngắn gọn và đùa vui với Bạch Tuyết nôm na bởi câu sau :

Người lao động có phải là người cung cấp dịch vụ cho công ty không ? Và Sản phẩm công ty có được do từ nguồn nào cung cấp ?

Suy gẫm như thế thì suy ra TK tiền lương (Phải trả công nhân viên) sẽ xếp vào TK loại 3.Nợ phải trả (Cty có sản phẩm từ nguồn lao động và phải trả (mắc) nợ người lao động)

"Đơn giản bởi 1 két bia 4 chai - nhớ nhe."

----
P/S : Tự nhiên topic này lại lạc đề nhiều nhỉ - Nếu có quá lời xin lượng thứ nhe.

Nguyen Tu Anh
20-09-08, 12:25 AM
Quả thật, tư duy của những người bên GPE (chuyên về tin học) khác với tư duy của những người bên WKT (chuyên về kế toán). Kế toán là những người thường được cho là cứng nhắc vì họ luôn tuân theo các nguyên tắc, các quy định khi làm việc. Nhưng không phải vì vậy mà nghĩ rằng họ không có sự linh hoạt trong xử lý các vấn đề.

Trước khi trả lời bài trả lời số 30 mình đã đọc 1 cuốn sách về Nguyên lý kế toán trên mạng, đường link của nó đây: http://quangduc.wordpress.com/2008/03/20/nguyen-ly-k%E1%BA%BF-toan-giao-trinh-ly-thuy%E1%BA%BFt-h%E1%BA%A1ch-toan-k%E1%BA%BF-toan/. Khi các bạn xem xong đường link này thì sẽ nói: sách viết gì mà lộn xộn thế, tên tác giả chẳng biết là ai, liệu có đáng tin cậy hay không... Nhưng mình vẫn đưa lên vì mình có cơ sở để dẫn chứng chứ không phải là tự nghĩ ra được và mình cũng tin vấn đề định khoản nợ trước có sau sẽ có trong sách nguyên lý kế toán (những vấn đề cơ bản cho người nhập môn kế toán). Nếu chưa đủ sự tin tưởng thì mình sẽ đi tìm sách in của Bộ tài chính hoặc của Trường đại học kinh tế để làm dẫn chứng.

Giả sử mình không tìm ra được dẫn chứng thì mình nhờ các bạn tìm hộ: quy định nào cho phép định khoản có trước, nợ sau? Trong khi đó sách hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán đều định khoản nợ trước, có sau (trừ định khoản đối với tài khoản ngoài bảng).

Việc định khoản cái gì trước, cái gì sau sẽ không là quan trọng đối với những người mà việc định khoản không ảnh hưởng tới công việc của họ, miễn sao họ cảm thấy tiện thì cứ làm, mình không phản đối nhưng khi đã hướng dẫn hạch toán kế toán thì phải viết cho chuẩn theo đúng quy định.

Có lẽ, mình cũng xin dừng bài viết trong chủ đề này tại đây vì sợ là đã đi ra quá xa với nội dung ban đầu mà bạn vanmom đã hỏi.

ptm0412
20-09-08, 12:46 AM
2.1.3 Một số quy định về định khoản kế toán:
- Xác định tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau.
- Tổng số tiền ghi vào bên Nợ của các tài khoản luôn luôn = tổng tiền ghi vào bên Có của các tài khoản có liên quan trong cùng một định khoản.
. . . .


Câu màu đỏ có thể hiểu thế nào? Hiểu theo ghi nợ trước ghi có sau? Động từ chính là xác định hay động từ chính là ghi?tư duy của những người bên GPE (chuyên về tin học)
Những người lớn tuổi (từ 40 trở lên) làm kế toán từ hồi chưa có máy tính tay chả lẽ không tham gia GPE hay sao?


nhưng khi đã hướng dẫn hạch toán kế toán thì phải viết cho chuẩn
Cái này như Bác KTGG đã khẳng định là trích nguyên văn văn bản trả lời, hướng dẫn hạch toán của cục thuế cho 1 DN. Vậy những ai cần phải viết cho chuẩn?

Và nếu nói kế toán không chỉ cứng nhắc mà còn linh hoạt thì đây chính là chỗ cần linh hoạt.

coduoiga2010
01-08-10, 06:13 PM
chào tất cả mọi người, mọi người cho mình hỏi chút xíu về quyết toán thuế nhé. khi quyết toán thuế bị loại các chi phí do mình định khoản không đúng, thì những chi phí đó mình có được định khoản lại không hay có được đưa vào cp vào năm sau không?

Người Đưa Tin
01-08-10, 06:55 PM
chào tất cả mọi người, mọi người cho mình hỏi chút xíu về quyết toán thuế nhé. khi quyết toán thuế bị loại các chi phí do mình định khoản không đúng, thì những chi phí đó mình có được định khoản lại không hay có được đưa vào cp vào năm sau không?

Duyệt quyết toán: Các chi phí loại bỏ ra do nhiều nguyên nhân:

+ Chứng từ không hợp lệ
+ Khấu hao không đúng chế độ
+ Chi phí nhân viên không phù hợp so với HDLĐ, chi trả các chế độ không đúng quy định pháp luật thuế TNDN
+ ....
Từ đó, dẫn đến lợi nhuận tăng, phải nộp bổ sung thuế TNDN, thuế GTGT nếu có, thuế TNCN phải nộp bổ sung


Bạn xem thêm bài này: Điều chỉnh BCTC theo kiểm tra thuế? - http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?22451-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%E1%BB%89nh-BCTC-theo-ki%E1%BB%83m-tra-thu%E1%BA%BF

Cám ơn SMOD, MOD box "Excel và kế toán" đã chuyển bài này về khu vực "Bổ sung kiến thức kế toán"

Tôi đã gộp bài của bạn coduoiga2010 vào chung topic này

trandinhvuong
02-12-13, 04:31 PM
Tôi có đầy đủ nhưng chỉ gởi đến những ai ân cần. Chân thành cám ơn

Chân thành cám ơn các ý kiến của bác Kế Toán Già Gân

thuvan3005
26-04-14, 10:10 AM
Hiện nay Vân nhận được "quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế". Nội dung có 3 ý chính như sau:

1/Truy thu số tiền thuế: 24 tr
-Thuế GTGT: 5 tr
-Thuế TNDN: 19 tr

Biện pháp khắc phụ hậu quả khác:
-Thuế GTGT: DN ko được kê khai để tính thuế khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT số tiền : 1.5 tr
-Giảm lỗ số tiền: 21 tr.

2/Tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền: 10 tr

3/Phạt VPHC về thuế, số tiền: 2.4 tr
trong đó:
Phạt thuế GTGT kê khai sai, số tiền 0.5 tr
Phạt thuế TNDN kê khai sai, số tiền 1.9 tr.

Vân nhờ cả nhà tư vấn giúp Vân về ách hạch toán đối với nội dung "Biện pháp khắc phục hậu quả khác" như đã nêu trên

Mong sớm nhận được sự góp ý của cả nhà.'

Cảm ơn cả nhà!!

nguyen_tk_dung
01-07-14, 09:26 AM
Cả nhà cho mình hỏi bút toán điều chỉnh chênh lệch số tiền thuế TNCN giữa sổ sách và thực tế, do kế toán cũ làm không khớp số kê khai trên sổ sách và số thực tế phải nộp khiến cho số phải nộp thực tế và số phải nộp trên sổ sách chênh nhau đến hơn 50 triệu, và nếu cứ để vậy khi thuế về kiểm tra sẽ có vấn đề gì không? Xin cám ơn cả nhà