PDA

View Full Version : Lấy tên file trong thư mục chép vào file Notepad?Po_Pikachu
06-09-08, 02:34 PM
Em xin hỏi có cách nào tự động chép toàn bộ tên file (có cả phần mở rộng càng tốt) trong 1 thư mục vào 1 file List.txt không? Vì em có rất nhiều file nhưng cứ copy tên hoài thì mệt quá? Vậy xin hỏi có ai từng biết cách làm không? Em xin thọ giáo với! Thanks.

cadafi
06-09-08, 02:47 PM
Em xin hỏi có cách nào tự động chép toàn bộ tên file (có cả phần mở rộng càng tốt) trong 1 thư mục vào 1 file List.txt không?
Vì em có rất nhiều file nhưng cứ copy tên hoài thì mệt quá? Vậy xin hỏi có ai từng biết cách làm không? Em xin thọ giáo với!
Thanks.

Bạn phải nói rõ bạn đang đứng ở đâu để chép: ví dụ: Word, Excel, Access, Window Explorer, v.v....

Po_Pikachu
06-09-08, 03:43 PM
Dạ, Excel hoặc Explorer đều được! Bác biết cách nào thì giúp giùm em. Em chỉ cần file List.txt (Trong file có tất cả các tên file trong 1 thư mục mình muốn. Ví dụ: D:\TamThoi\*)

cadafi
06-09-08, 03:55 PM
Dạ, Excel hoặc Explorer đều được! Bác biết cách nào thì giúp giùm em. Em chỉ cần file List.txt (Trong file có tất cả các tên file trong 1 thư mục mình muốn. Ví dụ: D:\TamThoi\*)

Như vậy trong thư mục bạn muốn, có những thư mục con nữa thì bạn muốn hiển thị như thế nào? hiển thị chỉ thư mục con hay hiển thị chi tiết đường dẫn đến file cuối cùng!

Po_Pikachu
06-09-08, 05:26 PM
Cái này em chưa nghĩ đến, nhưng nếu có dòng tên thư mục đó (bắt đầu từ thư mục gốc ban đầu) bên trên rồi đến tên file của riêng thư mục con đó bên dưới thì càng tốt. Ví dụ: D:\TamThoi Bang.xls Tuyet.xls Van.xls ... D:\TamThoi\06-09-2008 Binh.doc Nguyen.xls ... D:\TamThoi\06-09-2008\Binh Chitiet.xls ...

mymichau
06-09-08, 07:07 PM
Bạn xem ở nơi đây
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=9544

cadafi
06-09-08, 07:45 PM
Cái này em chưa nghĩ đến, nhưng nếu có dòng tên thư mục đó (bắt đầu từ thư mục gốc ban đầu) bên trên rồi đến tên file của riêng thư mục con đó bên dưới thì càng tốt. Ví dụ:
D:\TamThoi
Bang.xls
Tuyet.xls
Van.xls
...
D:\TamThoi\06-09-2008
Binh.doc
Nguyen.xls
...
D:\TamThoi\06-09-2008\Binh
Chitiet.xls
...

Tạm thời mình chỉ có khả năng xuất ra những file trong folder thôi, còn chi tiết cho foder con thì chưa làm được. Bạn xem file đính kèm. Bên dưới là đoan code thực hiện.


Sub GetFile()
Dim mPath, nFile, mFolder As String, nRow As Integer
mPath = InputBox("NHap ten duong dan, vi du nhu D:\Report")
'mPath = "D:\WorkSpace\DuAnTrienKhai"
If Right(mPath, 1) <> "\" Then mPath = mPath & "\"
nRow = 1
'=================================================
'Kiem Tra su ton tai cua Sheet("TEMP"):
Dim Zs As Object
On Error Resume Next
Set Zs = ActiveWorkbook.Sheets("TMP")
If Err = 0 Then
Sheets("TMP").Cells.Delete
Else
Sheets.Add
ActiveSheet.Name = "TMP"
End If
Worksheets("TMP").Range("A1").Value = mPath
'=================================================
'Ghi vao sheet tam truoc khi xuat ra file txt:
With Worksheets("TMP").Range("A1")
nFile = Dir(mPath & "*.*", vbSystem)
Do While nFile <> ""
nFile = Dir
.Offset(nRow, 0).Value = nFile
nRow = nRow + 1
Loop
End With
'=================================================
'Xuat ra File txt:
Dim MyPath As String, MyFileName As String
Dim NewBook As Workbook
MyPath = "D:\"
MyFileName = InputBox("Nhap ten file can luu:", "Export from excel to text")
Sheets("TMP").Activate
ActiveSheet.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs _
Filename:=MyPath & MyFileName & ".txt", _
FileFormat:=xlUnicodeText, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Close True
End Sub

Leo_178
06-09-08, 09:11 PM
Em có một file này (sưu tập được), các bác có ứng dụng gì với vấn đề này không nhé.

nhatthai
07-09-08, 02:48 AM
Tặng bạn cái này, bạn muốn lấy tên toàn bộ các ổ cứng + folder hoặc riêng từng folder tùy ý, chắc chắn là cái bạn đang cần
chúc vui

Phongnd
13-01-11, 03:35 PM
Tìm mãi mới thấy mục này, mình có vấn đề mong mọi người giúp đỡ:
Mình có 1 thư mục gồm rất nhiều file report bằng excel có chung định dạng, khoảng gần 2000 report. Trong các report này có 1 sheet A mình muốn lấy dữ liệu ra để đưa vào 1 file tổng hợp. Bình thường sẽ phải mở từng file, copy sheet A và paste vào file tổng hợp đó, như vậy rất mất thời gian. Bạn nào có đoạn code có thể đọc từng file, đọc dữ liệu của sheet A và đưa vào file tổng hợp không? Xin cảm ơn!!!

NVT1952
28-11-11, 10:18 PM
Dùng hàm vlookup để đọc dữ liệu. Nếu các file có cùng cấu trúc và đường dẫn + tên file có tính hệ thống thì không phức tạp lắm. Nếu ngược lại, sau mỗi một đoạn (tức là đọc hết 1 file) lại phải sửa hàm cho phù hợp. Cả ngàn file như thế sẽ mất nhiều thì giờ.

Lequocvan
29-11-11, 10:31 AM
Nếu tên file sử dụng tiếng Việt có dấu, và sử dụng dấu phẩy, thì chương trình Directory Lister 0.7.2(in cac ten thu muc file tren o cung hay CD de lam list).rar‎ sẽ làm sai đấy....!!

truong27123
04-08-12, 11:13 AM
Tặng bạn cái này, bạn muốn lấy tên toàn bộ các ổ cứng + folder hoặc riêng từng folder tùy ý, chắc chắn là cái bạn đang cần
chúc vui

Thanks bạn nhé. soft rất hay

minhtuan0588
21-12-16, 08:46 AM
Cám ơn bác, mình đã tiết kiệm rất nhiều thời gian nhờ cái VBA này