PDA

View Full Version : Vui lòng hướng dẫn Kết xuất dữ liệu từ chương trình HTKKT sang excelNgười Đưa Tin
12-08-08, 07:47 AM
Xin chào các bạn,

Mình có vấn đề này nhờ các bạn hỗ trợ mình. Trong chương trình hỗ trợ kê khai thuế C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\
ở thư mục trên tôi muốn export các dữ liệu trở lại excel thì làm như thế nào.

Dữ liệu từ excel import vào chương trình hỗ trợ kê khai thuế trong tay tôi không có.(người làm trước đây không có giao)

Chúc tất cả buổi sáng tốt lành và vui vẻ.

Thân

sealand
12-08-08, 08:06 AM
Chào anh Kế Toán Già Gân, đúng anh như không biết cho chó và mèo vào cùng 1 lỗ như Niutơn;
Anh vào Menu công cụ --> Tra cứu tờ khai --> chọn loại tờ khai mở nó ra sau đó nhấn vào nút kết xuất.

hoangdanh282vn
12-08-08, 08:09 AM
Xin chào các bạn,

Mình có vấn đề này nhờ các bạn hỗ trợ mình. Trong chương trình hỗ trợ kê khai thuế C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\
ở thư mục trên tôi muốn export các dữ liệu trở lại excel thì làm như thế nào.

Dữ liệu từ excel import vào chương trình hỗ trợ kê khai thuế trong tay tôi không có.(người làm trước đây không có giao)

Chúc tất cả buổi sáng tốt lành và vui vẻ.

Thân

Bác mở phần mềm lên. VÀo màn hình kê khai thuế GTGT. Chọn tháng cần kết xuất ra file excel, Đồng ý
Sau đó Bác chọn mục Kết xuất, chọn đường dẫn và đặt tên file là xong.

Người Đưa Tin
12-08-08, 10:24 AM
Chào anh Kế Toán Già Gân, đúng anh như không biết cho chó và mèo vào cùng 1 lỗ như Niutơn;
Anh vào Menu công cụ --> Tra cứu tờ khai --> chọn loại tờ khai mở nó ra sau đó nhấn vào nút kết xuất.


Bác mở phần mềm lên. VÀo màn hình kê khai thuế GTGT. Chọn tháng cần kết xuất ra file excel, Đồng ý
Sau đó Bác chọn mục Kết xuất, chọn đường dẫn và đặt tên file là xong.
Các bạn siêu quá, mình sử dụng chương trình không để ý mục này.
Mình vào không thấy dữ liệu đâu hết các bạn ơi. Tay này quá cao siêu. Tìm hoài cũng không có dữ liệu. Không lẻ backup đi chỗ khác chăng!!!!+-+-+-++-+-+-+.


Kinh nghiệm trong công tác bàn giao tiếp nhận dữ liệu. (ngoài việc in sổ sách ra cần phải có dữ liệu trên máy nữa)

http://i271.photobucket.com/albums/jj151/leminhtri1956_2008/tracuutokhai.jpg
http://i271.photobucket.com/albums/jj151/leminhtri1956_2008/tracuutokhai1.jpg
Trong thư mục C:\Program Files\HTKK130\DataFiles\0123456789\*
chỉ thấy duy nhất 2 files này thôi Header_01, và file Session

Người Đưa Tin
12-08-08, 10:39 AM
Vui lòng hỗ trợ cách đọc file HTKTT không qua chương trình HTKKT (không sử dụng kết xuất của chương trình)

Nhân đây cho mình hỏi thăm có cách nào đọc thẳng dữ liệu file đã backup của chương trình như file "01_GTGT_xx2008" không thông qua chương trình hỗ trợ kê khai thuế.

Giả sử tôi chép toàn bộ dữ liệu này đi qua máy khác và máy đó không có cài đặt chương trình thì làm cách nào để đọc dữ liệu này.Nhận xét tôi thấy các file này có dạng .XML
Tôi có thử mở file này ra bằng excel nhưng nó không như ý mình.

Thân

Mr Okebab
12-08-08, 11:28 AM
Vui lòng hỗ trợ cách đọc file HTKTT không qua chương trình HTKKT (không sử dụng kết xuất của chương trình)

Nhân đây cho mình hỏi thăm có cách nào đọc thẳng dữ liệu file đã backup của chương trình như file "01_GTGT_xx2008" không thông qua chương trình hỗ trợ kê khai thuế.

Giả sử tôi chép toàn bộ dữ liệu này đi qua máy khác và máy đó không có cài đặt chương trình thì làm cách nào để đọc dữ liệu này.Nhận xét tôi thấy các file này có dạng .XML
Tôi có thử mở file này ra bằng excel nhưng nó không như ý mình.

Thân

Một cách chuối :
Bác mở File này ra theo dạng "As an XML list", sau đó lưu lại theo dạng ".xls"

Tạo ra 1 Sub chuyên đọc cấu trúc của File này --->> File gốc như ban đầu.

File xml này ghi lại cấu trúc dữ liệu của File gốc, vì vậy cách sắp xếp không như File gốc, nhưng lại có địa chỉ rõ ràng. (CellID; CellID2, Value . . . )
Bỏ thời gian ra để tìm hiểu về cấu trúc của nó xíu là có thể làm được (Chắc phải mất 4h-->8h+-+-+-+), vì vậy em chưa có thời gian.

Chắc hôm nào uống CF với bác rồi sẽ làm cùng bác luôn.

Bác có thể tự làm được đấy

Thân!

hoangdanh282vn
12-08-08, 11:33 AM
Vui lòng hỗ trợ cách đọc file HTKTT không qua chương trình HTKKT (không sử dụng kết xuất của chương trình)

Nhân đây cho mình hỏi thăm có cách nào đọc thẳng dữ liệu file đã backup của chương trình như file "01_GTGT_xx2008" không thông qua chương trình hỗ trợ kê khai thuế.

Giả sử tôi chép toàn bộ dữ liệu này đi qua máy khác và máy đó không có cài đặt chương trình thì làm cách nào để đọc dữ liệu này.Nhận xét tôi thấy các file này có dạng .XML
Tôi có thử mở file này ra bằng excel nhưng nó không như ý mình.

Thân

Chào Bác!
Ai mà chơi ác với Bác quá vậy. Xin chia buồn cùng Bác.
Hiện giờ thì con chưa biết cách chuyển thẳng từ file .xml thành .xls nhưng có một cách khác.
Đó là vào file .xml như 01-1-GTGT-082008.xml, copy toàn bộ dữ liệu và dán vào file excel, sau đó viết một đoạn code để chuyển dữ liệu thô này thành file mẫu để add lại vào HTKK, cũng không phức tạp lắm.

Mr Okebab
15-08-08, 02:16 PM
Một cách chuối :
Bác mở File này ra theo dạng "As an XML list", sau đó lưu lại theo dạng ".xls"

Tạo ra 1 Sub chuyên đọc cấu trúc của File này --->> File gốc như ban đầu.

File xml này ghi lại cấu trúc dữ liệu của File gốc, vì vậy cách sắp xếp không như File gốc, nhưng lại có địa chỉ rõ ràng. (CellID; CellID2, Value . . . )
Bỏ thời gian ra để tìm hiểu về cấu trúc của nó xíu là có thể làm được (Chắc phải mất 4h-->8h+-+-+-+), vì vậy em chưa có thời gian.

Chắc hôm nào uống CF với bác rồi sẽ làm cùng bác luôn.

Bác có thể tự làm được đấy

Thân!

Như đã hứa với bác, em làm tạm 1 Sub thôi, có gì thì bác cứ phản ánh rồi em sẽ cải tiến


Function DiaChi(Ma As String) As String
Dim Col As String, Ro As String
Dim i As Byte
i = InStr(1, Ma, "_")
Col = Left$(Ma, i - 1)
Ro = Mid$(Ma, i + 1, 5)
DiaChi = Col & Ro
End Function
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sub ConvertThue()
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim HC As Long, i As Long
Dim Ma As String

HC = S01.Range("A65000").End(xlUp).Row
S00.Range("A1:BZ10000").ClearContents
For i = 2 To HC
Ma = S01.Range("A" & i).Value
S00.Range(DiaChi(Ma)).Value = S01.Range("B" & i).Value
Next
S00.Select

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Cách dùng : Copy số liệu vào Data rồi nhấn nút.

Thân!

hoangdanh282vn
18-08-08, 12:59 PM
Gửi Bác một cách làm khác.
Bác chọn file *.xml và mở ra bằng excel, nếu có hỏi gì thì Bác cứ ok. Sau đó copy nguyên sheet này dán vào sheet DATA rồi qua sheet BK nhấn nút.

Sub Cform()
Dim i As Long, r As Long, Frw As Long, a As Long
Application.ScreenUpdating = False
r = Sheet1.[A65536].End(xlUp).Row
Range("A2:I65000").Clear
Frw = 2
For i = 2 To (r - 3) / 10
With Cells(i, 1)
.Value = Sheet1.Cells(Frw, 9)
.Offset(, 1) = Sheet1.Cells(Frw + 1, 9)
.Offset(, 2) = Sheet1.Cells(Frw + 2, 9)
.Offset(, 3) = Sheet1.Cells(Frw + 3, 9)
.Offset(, 4) = Sheet1.Cells(Frw + 4, 9)
.Offset(, 5) = Sheet1.Cells(Frw + 5, 9)
.Offset(, 6) = (Sheet1.Cells(Frw + 6, 9)) * 1
.Offset(, 6).NumberFormat = "#,##0"
.Offset(, 7) = (Sheet1.Cells(Frw + 7, 9)) * 1
.Offset(, 8) = (Sheet1.Cells(Frw + 8, 9)) * 1
.Offset(, 8).NumberFormat = "#,##0"
End With
Frw = Frw + 10
Next
a = [D65536].End(xlUp).Row
With Cells(a + 1, 4)
.Value = "Tong Cong"
.Font.Bold = True
.Offset(, 3) = WorksheetFunction.Sum(Range("G2:G" & a))
.Offset(, 3).Font.Bold = True
.Offset(, 5) = WorksheetFunction.Sum(Range("I2:I" & a))
.Offset(, 5).Font.Bold = True
End With
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Người Đưa Tin
19-08-08, 10:56 AM
Hôm offline với Mr. Okebab, mình học thêm 1 điều :

Share chương trình HTKKT cho mọi người dùng thật thuận lợi. Thật vậy, tôi muốn làm việc này khá lâu nhưng kiến thức tin học còn kém nên được Mr. Okebab tư vấn. Hiện nay tôi đã thực hiện thành công theo hướng dẫn. Không cần chép dữ liệu từ máy này sang máy khác.
Trong phần hành việc lập các báo theo chương trình HTKKT tôi phân công mỗi người làm một mảng như người lo về báo cáo thuế TNCN, tờ khai tháng,.. rồi cuối cùng mình phải chép các dữ liệu đó đỗ về máy trung tâm - điều này thật bất lợi và có khi họ chỉnh dữ liệu lại thật mệt lại phải chép qua chép lại.

Nếu các bạn gặp phải trường hợp tương tự trên, kính đề nghị Mr. Okebab có thể dành chút thời gian trình bày lại cách làm để anh em học tập thêm.

Thân

ThuNghi
19-08-08, 03:25 PM
[quote=hoangdanh282vn;92854]Gửi Bác một cách làm khác.
Bác chọn file *.xml và mở ra bằng excel, nếu có hỏi gì thì Bác cứ ok. Sau đó copy nguyên sheet này dán vào sheet DATA rồi qua sheet BK nhấn nút.


Hình như dữ liệu mẫu này chưa sort theo ngày. Vận dụng bài học về Resize của Bác Sa làm thử 1 code. Làm cũng như Danh nhưng khác là lấy theo từng cột.

Sub Convert()
Dim i As Long, endR As Long, Frw As Long, SoRec As Long
Dim Data As Range, Rng As Range
Application.ScreenUpdating = False
Sheet2.Select
Range("A2:I65000").ClearContents
Range("M1:O65000").ClearContents
With Sheet1
endR = .[J1].End(xlDown).Row - 1 'dong cuoi cot status-1 =>so dong du lieu
Range("M1:M" & endR).Value = .Range("D2:D" & endR + 1).Value 'CellID
Range("N1:N" & endR).Value = .Range("I2:I" & endR + 1).Value 'Value
Range("O1:O" & endR).FormulaR1C1 = "=LEFT(RC[-2],1)&TEXT(MID(RC[-2],3,4),""0000"")"
Range("O1:O" & endR).Value = Range("O1:O" & endR).Value
Set Data = Range("M1:O" & endR)
With Data
.Sort Key1:=Range("O1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
End With
End With
Set Data = Range("N1:N" & endR)
SoRec = endR / 10
For i = 1 To 10
Set Rng = Data.Offset((i - 1) * SoRec, 0).Resize(SoRec, 1)
Range(Cells(2, i), Cells(SoRec + 1, i)).Value = Rng.Value
Next

Range("M1:O65000").ClearContents
Set Rng = Nothing
Set Data = Nothing
Application.ScreenUpdating = True
End Sub


Thấy chạy nhanh hơn một chút!

Thien
19-08-08, 04:00 PM
Hôm offline với Mr. Okebab, mình học thêm 1 điều :

Share chương trình HTKKT cho mọi người dùng thật thuận lợi. Thật vậy, tôi muốn làm việc này khá lâu nhưng kiến thức tin học còn kém nên được Mr. Okebab tư vấn. Hiện nay tôi đã thực hiện thành công theo hướng dẫn. Không cần chép dữ liệu từ máy này sang máy khác.
Trong phần hành việc lập các báo theo chương trình HTKKT tôi phân công mỗi người làm một mảng như người lo về báo cáo thuế TNCN, tờ khai tháng,.. rồi cuối cùng mình phải chép các dữ liệu đó đỗ về máy trung tâm - điều này thật bất lợi và có khi họ chỉnh dữ liệu lại thật mệt lại phải chép qua chép lại.

Nếu các bạn gặp phải trường hợp tương tự trên, kính đề nghị Mr. Okebab có thể dành chút thời gian trình bày lại cách làm để anh em học tập thêm.

Thân

Thuyệt chiêu đáng nghiên cứu đây.
Sao Anh không đưa lên cho mọi kham khảo luôn. Bạn OB của tui dễ tính lắm, bữa nào nhất quyết phải uống bàu đá mới được.

Thân.

rosegirlty
13-07-13, 10:23 PM
các anh chị ơi, em không thể kết xuất ra excel được. hic, click vào nút kết xuất mà nó không thèm báo lỗi luôn. đã vậy, file in PDF chỉ có thể lưu ngoài desktop, không lưu vào thư mục được. anh chị nào biết lý do gỡ rối giùm em ạ!