PDA

View Full Version : Phím tắt để chuyển chữ hoa, chữ thường ?Chuotdong
20-12-06, 09:56 AM
Trong Excel khi muốn chuyển cả dòng text từ chữ hoa thành chữ thường và ngược lại ? (khi dùng font UNICODE) thì dùng phím tắt nào ?

Mr Okebab
20-12-06, 03:54 PM
Hình như là không có. Chỉ có WORD thôi (Shift + F3)

lachinhan
20-12-06, 04:14 PM
Gửi Các bác mấy file phím tắt nè

Mr Okebab
20-12-06, 04:32 PM
Rất hay, cảm ơn cậu, nhưng không có phím tắt để Upper hay Lower (Chắc dùng hàm quá)

nvson
20-12-06, 05:20 PM
Nhấn Alt+F11 để vào VBA, sau đó Insert Module, rồi thêm đoạn code sau:


Option Explicit

'Chuyen thanh chu hoa
Public Sub UCase_VBA()
Dim rngData As Range
Set rngData = Selection
Dim i As Long, j As Long
For i = 1 To rngData.Rows.Count
For j = 1 To rngData.Columns.Count
If Not rngData.Cells(i, j).HasFormula Then rngData.Cells(i, j) = UCase(rngData.Cells(i, j))
Next j
Next i
End Sub

'Chuyen thanh chu thuong
Public Sub LCase_VBA()
Dim rngData As Range
Set rngData = Selection
Dim i As Long, j As Long
For i = 1 To rngData.Rows.Count
For j = 1 To rngData.Columns.Count
If Not rngData.Cells(i, j).HasFormula Then rngData.Cells(i, j) = LCase(rngData.Cells(i, j))
Next j
Next i
End Sub

Trở về MS Excel (Alt+Q), nhấn Alt+F8, chọn từng macro trên rồi nhấn vào nút Options, sau đó đặt phím tắt cho macro.
Khi bạn muốn thay đổi thành chữ hoa hay chữ thường thì chọn vùng rồi nhấn phím tắt đã đặt.

Thien
20-12-06, 05:29 PM
Hi Son

Nếu dùng VBA thì đã có tích hợp sẵn trong add-in tienichexcel rồi còn gì.