PDA

View Full Version : Giúp cho danh sách 2 ký tự đầu của mã số thuế tỉnh thànhNgười Đưa Tin
30-06-08, 01:13 PM
Nhờ các bạn giúp cho mình xin danh sách mã số thuế (2 ký tự đầu) của 64 tình thành. Đã tìm trên website Tổng Cục Thuế và Cục thuế TP. HCM cũng không có đề cập vấn đề này
Mình muốn xây dựng danh sách khách hàng theo 64 tỉnh thành nhưng không rõ 2 ký tự đầu của 64 tỉnh thành của đất nuớc mình bố trí như thế nao ?

Ví dụ :
01 - Cục thuế Hà Nội
03 - Cục thuế TP. HCM,
37 - Cục thuế Bình Dương
36 - Cục thuế Đồng Nai
Còn bố trí xây dựng danh sách khách hàng theo danh bạ điện thoại mình có cảm giác chưa ổn lắm.
Xin được tư vấn thêm
Thân
.....

BNTT
30-06-08, 01:35 PM
Em góp 1 cái:
58 - Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

salam
30-06-08, 01:35 PM
Gửi Bác Trí MST Các tỉnh (61 Tỉnh, TP). Vài tỉnh mới tách em không biết Bác Kiểm tra lại nhé.

Người Đưa Tin
30-06-08, 01:54 PM
Gửi Bác Trí MST Các tỉnh (61 Tỉnh, TP). Vài tỉnh mới tách em không biết Bác Kiểm tra lại nhé.
Mình cám ơn anh Salam nhiều nhe.

OverAC
30-06-08, 02:06 PM
Gởi bác Trí, hồi trước em cũng đã có ý tưởng về việc lấy 2 ký tự đầu của MST để tạo mã khách hàng nhưng gặp một vài chướng ngại như sau:
- Nếu là chi nhánh thì 10 chữ số đầu vẫn giữ nguyên như ở công ty chính. Ví dụ cty ở Hà Nội MST đầu là 01 nhưng có chi nhánh ở TPHCM, vậy là chi nhánh ở TPHCM vẫn có 2 chữ số đầu là 01, khi làm việc với nhóm khách hàng này mà lại phân loại dự trên MST sẽ bị “hố”.
- Có một vài khách hàng chuyển trụ sở xuyên tỉnh (ví dụ chuyển từ Hà Nội vào TPHCM) và thường MST sẽ chưa thay đổi ít nhất là trong thời gian đầu. Trường hợp này tuy ít nhưng không phải là không có nếu bác có ý tưởng xây dựng mã khách hàng như thế này thì cũng chú ý nhé.
Dùng 2 chữ đầu của MST để mã hóa danh sách khách hàng thì OK, nhưng dùng MST để xác định danh tính khách hàng thì căng thẳng :)

Người Đưa Tin
30-06-08, 03:02 PM
Dạ em nghe,
Trước mắt trong tầm nhìn nông cạn của em, em chỉ muốn phân khách hàng theo khu vực để sau này em có kế hoạch, thống kê :
- mạng lưới thị trường nào em còn thiếu quan tâm,
- Đối với khách hàng khu vực đó tiêu thụ nhiều thì em phải có chính sách,
......
Từ ký số thứ 3 của Mã số thuế đến ký số thứ 10 (Nếu là Công ty) hoặc đến ký số thứ 13 (Nếu là Chi Nhánh) - em không lấy các ký số này. (Rất khó nhớ)

Một số gợi ý :
a.- Danh mục khách hàng cấp 1 :
- Khách hàng trong nước
- Khách hàng nước ngoài
b.- Danh mục khách hàng cấp 2 :
- Khách hàng trong nước được phân :
b.1 :Theo khu vực (dựa trên mã số thuế)
b.2 và các tổ chức cá nhân (nếu không có mã số thuế)
c.- Danh mục khách hàng chi tiết

Xin được thỉnh giáo thêm
Chân thành cám ơn các anh chị quan tâm đề tài này.
Các anh chị có kinh nghiệm về xây dựng danh mục khách hàng xin cho thêm ý kiến để được học tập.

Thân

OverAC
30-06-08, 03:35 PM
Dạ em nghe, hic, bác ơi, kiểu này chắc em tổn thọ :(

Về cách đặt mã khách hàng thì em đã hiểu ý bác. Và đúng là bác là chuyên gia trong chuyện này rồi, không có gì bàn cải thêm.
Ngoài ra em có ý kiến thêm, nếu bác cảm thấy quan tâm.

- Khách hàng trong nước
- Khách hàng nước ngoài
Ở đoạn này nếu là em thì em sẽ cũng chỉ dùng 1 ký tự nhưng có lẻ không chỉ có 2 loại đối tượng này mà có thể là như sau:
- O (Over sea): Khách hàng nước ngoài
- F (Foreign Own): 100% nước ngoài hoặc liên doanh hoặc văn phòng đại diện của cty nước ngoài (nói chung là phong cách quản lý theo kiểu nước ngoài)
- S (State Own): Nhà nước (có thể là công ty có cách quản lý theo cơ chế nhà nước hoặc theo hành chính sự nghiệp)
- P (Private Own): Công ty tư nhân (có thể là cổ phần hoặc TNHH, hoặc hợp danh cũng được)
- N (non goverment organization): tổ chức phi chính phủ.

Đó là những kiểu công ty mà em biết, bác có thể bổ sung nếu thấy cần.

Mr Okebab
30-06-08, 03:59 PM
Góp vui với các bác mấy UDF về Thuế nhé : Một số là sưu tầm của các bạn khác, thay đổi chút ít thôi.

Tính thuế thu nhập:


Function ThueTN(ThuNhap As Double) As Double
Application.Volatile (False)
ThuNhap = Round(ThuNhap, 0)
Select Case ThuNhap
Case 5000001 To 15000000
ThueTN = ThuNhap * 0.1 - 500000
Case 15000001 To 25000000
ThueTN = ThuNhap * 0.2 - 2000000
Case 25000001 To 40000000
ThueTN = ThuNhap * 0.3 - 4500000
Case Is > 40000000
ThueTN = ThuNhap * 0.4 - 8500000
End Select
End FunctionKiểm tra Mã số thuế :


Function MSTCheck(MaST As String) As Boolean
Application.Volatile (False)
If Len(MaST) < 10 Then Exit Function
MaST = Mid(MaST, 1, 10)
Dim SKT As Double
SKT = CDbl(Mid(MaST, 1, 1)) * 31
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 2, 1)) * 29
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 3, 1)) * 23
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 4, 1)) * 19
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 5, 1)) * 17
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 6, 1)) * 13
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 7, 1)) * 7
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 8, 1)) * 5
SKT = SKT + CDbl(Mid(MaST, 9, 1)) * 3
MSTCheck = (CDbl(Mid(MaST, 10)) = 10 - SKT Mod 11)
End FunctionĐịnh dạng lại Mã số thuế trước khi đưa vào phần mềm HTKK thuế


Function MST(Ma As String) As String
Application.Volatile (False)
Dim i As Byte
For i = 1 To Len(Ma)
Select Case Mid(Ma, i, 1)
Case "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"
MST = MST & Mid(Ma, i, 1)
End Select
Next
If Len(MST) > 10 Then
MST = Mid(MST, 1, 10) & Format(Mid(MST, 11, 3), "000")
ElseIf Len(MST) < 10 Then
MST = ""
End If
End FunctionTìm tên địa phương nơi đăng ký Mã số Thuế: Font VNI


Function MSTTinh(MST As String) As String
Application.Volatile (False)
If Len(MST) < 10 Then Exit Function
Dim Temp As String
Select Case Left(MST, 2)
Case "01": Temp = "TP Haø Noäi"
Case "02": Temp = "TP Haûi Phoøng"
Case "03": Temp = "TP Hoà Chí Minh"
Case "04": Temp = "TP Ñaø Naüng"
Case "05": Temp = "Tænh Haø Taây"
Case "06": Temp = "Tænh Nam Ñònh"
Case "07": Temp = "Tænh Haø Nam"
Case "08": Temp = "Tænh Haûi Döông"
Case "09": Temp = "Tænh Höng Yeân"
Case "10": Temp = "Tænh Thaùi Bình"
Case "11": Temp = "Tænh Long An"
Case "12": Temp = "Tænh Tieàn Giang"
Case "13": Temp = "Tænh Beán Tre"
Case "14": Temp = "Tænh Ñoàng Thaùp"
Case "15": Temp = "Tænh Vónh Long"
Case "16": Temp = "Tænh An Giang"
Case "17": Temp = "Tænh Kieân Giang"
Case "18": Temp = "Tænh Caàn Thô"
Case "19": Temp = "Tænh Baïc Lieâu"
Case "20": Temp = "Tænh Caø Mau"
Case "21": Temp = "Tænh Traø Vinh"
Case "22": Temp = "Tænh Soùc Traêng"
Case "23": Temp = "Tænh Baéc Ninh"
Case "24": Temp = "Tænh Baéc Giang"
Case "25": Temp = "Tænh Vónh Phuùc"
Case "26": Temp = "Tænh Phuù Thoï"
Case "27": Temp = "Tænh Ninh Bình"
Case "28": Temp = "Tænh Thanh Hoaù"
Case "29": Temp = "Tænh Ngheä An"
Case "30": Temp = "Tænh Haø Tónh"
Case "31": Temp = "Tænh Quaûng Bình"
Case "32": Temp = "Tænh Quaûng Trò"
Case "33": Temp = "Tænh Thöøa Thieân-Hu?"
Case "34": Temp = "Tình Bình Thuaän"
Case "35": Temp = "TP Vuõng Taøu"
Case "36": Temp = "Tænh Ñoàng Nai"
Case "37": Temp = "Tænh Bình Döông"
Case "38": Temp = "Tænh Bình Phöôùc"
Case "39": Temp = "Tænh Taây Ninh"
Case "40": Temp = "Tænh Quaûng Nam"
Case "41": Temp = "Tænh Bình Ñònh"
Case "42": Temp = "Tænh Khaùnh Hoaø"
Case "43": Temp = "Tænh Quaûng Ngaõi"
Case "44": Temp = "Tænh Phuù Yeân"
Case "45": Temp = "Tænh Ninh Thuaän"
Case "46": Temp = "Tænh Thaùi Nguyeân"
Case "47": Temp = "Tænh Baéc Caïn"
Case "48": Temp = "Tænh Cao Baèng"
Case "49": Temp = "Tænh Laïng Sôn"
Case "50": Temp = "Tænh Tuyeân Quang"
Case "51": Temp = "Tænh Haø Giang"
Case "52": Temp = "Tænh Yeân Baùi"
Case "53": Temp = "Tænh Laøo Cai"
Case "54": Temp = "Tænh Hoaø Bình"
Case "55": Temp = "Tænh Sôn La"
Case "56": Temp = "Tænh Lai Chaâu"
Case "57": Temp = "Tænh Quaûng Ninh"
Case "58": Temp = "Tænh Laâm Ñoàng"
Case "59": Temp = "Tænh Gia Lai"
Case "60": Temp = "Tænh Ñaéc Laéc"
Case "61": Temp = "Tænh Kon Tum"
End Select
MSTTinh = Temp
End FunctionThân!


Còn về cái vụ theo dõi khách hàng : Trong DM khách hàng nên có thêm 1 tiêu chí quản lý nữa là KhuVuc, nó có thể trùng với MST hoặc không, vì tiêu chí có thể là Tỉnh thành, có thể là vùng miền, có thể là trong ngoài nước!

Thân!