PDA

View Full Version : đặt Sự kiện xóa trong worksheet_changetamhoncuada10313
03-06-08, 04:08 PM
Em có cột thứ tự đặt công thức A2=A1+1 để khi xóa một dòng nào đó thì chỉ cần ta kéo công thức xuống 1 hàng là số thứ tự sẽ tự động điều chỉnh lại được.
Giờ em muốn viết code để khi ta xóa 1 hàng thì số thứ tự sẽ tự động đièu chỉnh. Em chỉ biết là viết trong worksheet_change nhưng không hiểu sau code của em không chạy. Mong các cao thủ VBA chỉ giùm
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Dim i As Long

If Target(i & ":" & i).Select Then
Selection.Delete shift:=xlUp
Target("A" & i).Select
Selection.AutoFill Destination:=Target("A" & i - 1 & ":A" & i), Type:=xlFillDefault
Target("A" & i - 1 & ":A" & i).Select
End Sub

voda
04-06-08, 03:07 PM
-Bạn dùng công thức =ROW() trong các ô ở cột A thử. Nếu được, không cần đến VBA