PDA

View Full Version : Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font UnicodePages : [1] 2

infes
07-12-06, 07:15 PM
Gởi các bạn Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode.
Cách sử dụng:
1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in
Đối với Excel XP trên Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 97 trên Windows 98:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.
3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")

Hy vong Add-in này có thể giúp ích cho các bạn.

infes
14-12-06, 02:22 PM
Sorry các bạn, post nhầm file đổi số cho VNI
Đây là bản đổi file cho font Unicode

Pansy_flower
04-03-07, 08:58 PM
hướng dẫn mình cachs dùng với, mình đã copy, cài đúng theo hướng dẫn nhưng làm thế nào để nó chuyển từ số sang chỗ


Minh cung chep file doiso.zip , da lam dung huong dan xong van khong the nao doi so ra chu duoc.giup minh voi

Trả lời:


Cách sử dụng:
1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in

Đối với Excel XP trên Windows XP:

C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns

Đối với Excel 2000 trên Windows 98:

C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns

Đối với Excel 97 trên Windows 98:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library

2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.

3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")

Hy vong Add-in này có thể giúp ích cho các bạn.

SG nói thêm ở bước 3. Giả sử bạn cần đọc ô A1=12345 .

-Nếu bạn muốn đọc số bằng tiếng việt thì bạn gõ:

=vnd(A1)
--> kết quả: Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt thì bạn gõ:

=usvn(A1)
--> kết quả:Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đôla chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng anh thì bạn gõ:

=usd(A1)
--> kết quả:Twelve thousand three hundred forty five dollars only.


Chú ý: Các bạn nhớ gõ bài có dấu nha!.

phamduylong
03-05-07, 01:07 PM
Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Các bạn có thể tải tập tin DocsoVn.zip có sẳn 3 hàm trên.


'=====================
Function DocSoVni(conso) As String
s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoVni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
Else
s1 = s09(n1) & " traêm"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " laêm"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoVni = conso
End If
End Function
'==================================
Function DocSoAbc(conso) As String
s09 = Array("", " mét", " hai", " ba", " bèn", " n¨m", " s¸u", " b¶y", " t¸m", " chÝn")
lop3 = Array("", " triÖu", " ngh×n", " tû", " triÖu", " ngh×n", "")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoAbc = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "©m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh«ng tr¨m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr¨m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m­êi" Else s2 = s09(n2) & " m­¬i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " mét" Else s3 = " mèt"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l¨m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoAbc = "kh«ng" Else DocSoAbc = dau & Trim(docso)
Else
DocSoAbc = conso
End If
End Function
'===============================
Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(conso) = "" Then
DocSoUni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoUni = conso
End If
End Function

phamduylong
08-05-07, 12:38 PM
Xin lỗi bạn ngocduyen và các bạn. Do không cẩn thận tôi đã gởi tập tin docsovn có lỗi. Tôi đã gởi lại docsovn.zip ngày 8/5/2007

duc207kt
08-05-07, 05:21 PM
Tôi cũng có một cái addin dùng để chuyển từ số sang chữ( Tôi không nhớ tên tác giả). Có thể chuyển số sang chữ tiếng bằng Việt và Tiếng Anh.

Cú pháp:
=VND(giá trị,true) : để chuyển đổi đơn vị tiền tệ
=VND(giá trị) : để chuyển đổi số thông thường
=USD(giá trị,true) : để chuyển đổi đơn vị tiền tệ
=USD(giá trị) : để chuyển đổi số thông thường
------------------------------------------------------------
De vnTools hoat dong, may tinh cua ban can Windows XP va MS Excel XP tro len.

Cai dat vnTools Add-In, ban thao tac nhu sau :
1/ Chay file vnTools.exe va chi dinh den mot thu muc nao do tren o dia cung may tinh cua ban. Mac dinh, duong dan se la ..\Program Files\vnTools
2/ Khoi dong Excel voi mot Workbook bat ky nao do.
3/ Goi menu : Tools - Add-Ins va nhap chuot len nut Browser. Duyet tim den thu muc chua Add-in ma ban vua cai vao may tinh. Chon no (tap tin: Ufunctions.xla), sau do nhan nut OK.
4/ Chac chan rang tren hop thoai Add-Ins cua Excel, da co xuat hien ten NTD's Tools va dau kiem (checkBox) lua chon.
5/ Nhap nut OK. Bay gio Add-in da duoc cai dat
--------------------------------------------
Lưu ý nếu bạn dùng BKAV thì bỏ chế độ " diệt không cần hỏi đi nhé"

PhanTuHuong
13-05-07, 04:56 PM
Cám ơn các bạn đã cung cấp.
Xin phép sử dụng một số hàm của bác Long để em viết giáo trình nhé! Hàm này rất hiện đại và ngắn gọn vì bác đã sử dụng cả WorkSheetFunctions.

Pansy_flower
14-05-07, 06:28 PM
Bạn down load file của anh Phamduylong ở bài #10 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=12537&postcount=10), sau đó sử dụng công thức như sau:

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt:+Font Unicode thì bạn gõ: =DocSoUni(A1)+Font Vni Window thì bạn gõ: =DocSoVni(A1)+Font Vni Window thì bạn gõ: =DocSoAbc(A1)

piggy_1102
17-05-07, 10:28 AM
Bạn down load file của anh Phamduylong ở bài #10 (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=12537&postcount=10), sau đó sử dụng công thức như sau:

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt:


+Font Unicode thì bạn gõ: =DocSoUni(A1)

+Font Vni Window thì bạn gõ: =DocSoVni(A1)

+Font Vni Window thì bạn gõ: =DocSoAbc(A1)
__________________
Thanks bạn secret !
Nhưng mình đã tải file cua anh Long rồi, nhưng mình vẫn không chạy được, hay la fải sử dụng cả phần VBA mà mình chưa biết về VBA nhiều.
Bạn có thể hướng dẫn mình chi tiết không.
Hàng ngày mình phải lập thông báo về tiền $ rất nhiều, nên rất vất vả.
Bạn giúp mình nhé.

phamduylong
17-05-07, 03:25 PM
Bạn có sử dụng BKAV không? Nó xóa mất macro rồi !

Pansy_flower
18-05-07, 12:17 PM
Cho mình hỏi thêm chương trình đổi số này viết trên cái gì nhỉ ?

Dĩ nhiên đây là file Excel !.


Tại sao trong window XP của mình không có đường dẫn như bạn Infes nhỉ làm cho mình thực hiện theo chỉ dẫn hoài mà cũng không được.

Bạn làm theo cách này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=379) nha.

phamduylong
18-05-07, 04:45 PM
BKAV xem macro của Excel là virus nên xóa tất cả các lệnh đã viết. Phải add-in lại lừ bản chưa bị BKAV để mắt tới.

tuankq
13-06-07, 05:43 PM
Trả lời:SG nói thêm ở bước 3. Giả sử bạn cần đọc ô A1=12345 .

-Nếu bạn muốn đọc số bằng tiếng việt thì bạn gõ:

=vnd(A1)
--> kết quả: Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt thì bạn gõ:

=usvn(A1)
--> kết quả:Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đôla chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng anh thì bạn gõ:

=usd(A1)
--> kết quả:Twelve thousand three hundred forty five dollars only.


Chú ý: Các bạn nhớ gõ bài có dấu nha!.


SG có thể xem lại đc ko?
Tôi đã download docso.zip về nhưng chỉ chạy được hàm =vnd(so) ra tiếng Việt. Các hàm như =usvn(so) hay usd(so) đều cho kết quả là #NAME?
Ngoài ra, trong kết quả của hàm =vnd(so) có các dấu phẩy (,) ngăn cách bạn có thể bỏ giúp các dấu phảy đó đc ko? Ham -usd(so) nên cho kết quả là ... US dollars thay vì chỉ là dollars để phân biệt đô Mỹ với đô khác.
Cảm ơn bạn nhiều.

tinhtinhtang123
04-07-07, 01:09 PM
Giờ mình muốn đọc số tiền VND bằng Tiếng Anh thì ntn các cậu? Liệu có phải ngồi sửa lại không ạ?

Cảm ơn cả nhà!

tedaynui
05-07-07, 01:34 AM
Giờ mình muốn đọc số tiền VND bằng Tiếng Anh thì ntn các cậu? Liệu có phải ngồi sửa lại không ạ?
Bạn vào đây có file tham khảo đấy
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2720

TDN

lamductn1991
14-03-08, 12:28 AM
lỗi phông quá mình dùng uncode mà vẫn lỗi không đọc được chữ nào

siwtom
14-03-08, 04:15 AM
lỗi phông quá mình dùng uncode mà vẫn lỗi không đọc được chữ nào
Bạn nên trả lời có trích dẫn hoặc hỏi rõ ràng hơn để mọi người biết bạn đang nói đến "khía cạnh" nào.
Nếu bạn định nói về tiện ích của bạn Phạm Duy Long thì nếu tôi không lầm thì vd. hàm đổi số thành chữ, sắp xếp, chuyển đổi bảng mã cần phải chỉnh sửa. Mà có nhiều phiên bản quá nên cũng chả biết phiên bản mới nhất là bản nào, và bạn đang dùng bản nào.

phamduylong
02-05-08, 12:17 AM
Bác Long ơi ! Bác chuyển hàm đổi của bác thành Add-in luôn để dễ cài vào máy được không ạ?
Cám ơn bác
em xem bài này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showpost.php?p=17722&postcount=1

kimanh_gha
16-06-08, 01:47 PM
Tôi mới gia nhập làm thành viên của GPE, có xem bài đổi số thành chữ và làm thử theo đúng hướng dẫn nhưng vẫn không ra kết quả. Đã vào add-in chạy "doiso" nhưng vẫn không ra kết quả. Mong cả nhà GPE chỉ giúp. Cám ơn rất nhiều.

kimanh_gha
17-06-08, 02:46 PM
Bác Long làm ơn cho em hỏi, file đổi số thành chữ của bác ý, em đã làm đúng theo hướng dẫn, đã copy và chạy được add-in, đã bật unicode rồi nhưng khi viết hàm =vnd(số tiền) thì lại không ra kết quả. Mong bác chỉ giúp. Cảm ơn bác rất nhiều.

phamduylong
17-06-08, 03:07 PM
Bác Long làm ơn cho em hỏi, file đổi số thành chữ của bác ý, em đã làm đúng theo hướng dẫn, đã copy và chạy được add-in, đã bật unicode rồi nhưng khi viết hàm =vnd(số tiền) thì lại không ra kết quả. Mong bác chỉ giúp. Cảm ơn bác rất nhiều.
Trên GPE có rất nhiều hàm đọc số thành chữ với nhiều tên hàm vì nhiều người viết. Các hàm của tôi viết thường mang tên là DocsoUni, DocsoVni, DocsoAbc tùy theo bảng mã Unỉcode, VNI hay TCVN3-ABC.
Muốn biết Add-Ins của bạn có hàm nào, bạn bấm mũi tên của nút AutoSum > More Functions > Or select a category > chọn Use Defined trong danh sách, bạn sẽ thấy danh sách tên các hàm.

honghanhbt
09-07-08, 04:58 PM
mình load file của bạn Infes về dùng thử - thì chỉ đọc được tiền việt thôi (chỉ hàm =vnd(a1) thì đọc được )
còn hàm liên quan đến USD thì cũng chỉ thông báo #name?
Như thế là sao? có ai bít chỉ giùm cho mình với

lovely83
11-07-08, 04:15 PM
Bạn Lovely83 ơi, có thể trích dẫn đường link tới file của bạn DieuNT để tớ tham khảo được không?
Cám ơn bạn!
Mình đã tải lên diễn đàn rồi đấy. Trong chuyên mục các Add- ins sẵn có của excel >đổi số ra chữ.honghanhbt sang đó tải về dùng thử nhé.

thaonguyen_hienanh
22-07-08, 05:16 PM
Chào các bạn.

Mình đã đổi sang font UniCode và thêm chức năng đổi tiền VND sang tiếng Anh.

Dùng câu lệnh sau:

=VND()
=USD()
=USVN()
=VNUS()

Các pác thấy có lỗi nào báo để em sửa

Thank bro jj đó đã post addin này nhé.

thaonguyen_hienanh
23-07-08, 04:21 PM
Sửa lại vài chỗ tự tìm thấy vẫn còn lỗi. Mời các đồng nghiệp nào.

phamduylong
28-07-08, 04:51 PM
Cảm ở bạn Thaonguyen_hienanh cái đó rất tốt, nhưng mình nghĩ đằng sau dấu phẩy (phết) ví dụ như 123,25 thì nó chỉ đọc là một trăm hai ba đồng hai năm, mình nghĩ bạn nên cho thêm chữ xu vào cuối có thể là "một trăm hai ba đồng hai năm xu" như thế sẽ đẹp hơn rất nhiều. Trân trọng cảm ơn foundaction
Bạn xem bên chủ đề này có thể đúng với yêu cầu của bạn.
Đọc số thập phân (số lẻ) như thế nào là đúng ? (www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=2048)

hoangct25
06-01-09, 10:50 AM
Ban thaonguyen hienanh ơi
mình đã dowload file n2TEV.. về rồi và mình dùng lệnh =usvn() thì cho kết quả là : lỗi font chữ bạn làm ơn chỉ giùm mình cái

hoa35ktxd
09-02-09, 05:35 PM
Các bạn thử dùng công cụ này xem thế nào. http://www.megaupload.com/vn/?d=XZ4LDKXQ (http://www.megaupload.com/vn/?d=XZ4LDKXQ)
Có khá nhiều chức năng, trong đó có chuyển số thành chữ, cho phép tùy biến theo bảng mã quen dùng.
Download về rồi mở Excel lên vào Tools>Add-Ins>Browse... đến file vừa download
Sẽ xuất hiện 1 menu mới "Bổ trợ" trong đó có 1 số lệnh.
Dùng chức năng chuyển số thành chữ bằng cách bấm vào menu hoặc nhập trực tiếp trong Cell : =N2T(địa chỉ ô chứa số)

tuyetbay
09-02-09, 06:51 PM
Nên Post lên luôn trên diễn đàn đi bạn. Post Mega ít người dùng lắm bạn ơi.
Thân.

cadafi
13-02-09, 09:15 PM
Các bác ơi, em muốn dùng hàm đổi số sang chữ trong Open office.org Calc thì làm như thế nào, có ai biết không chỉ em với, cơ quan em mới chuyển sang dùng phần mềm này mới quá, em k biết. Cảm ơn các Bác nhiều nhiều, có ai biết thì chỉ cho em với nha.

Tạm thời mình chỉ mới làm cho bạn đọc được sang tiếng Anh thôi, còn tiếng Việt Unicode thì chưa "mò" ra! Vì mình cũng mới chân ướt chân ráo nghiên cứu OpenOffice mà thôi!

Với lại cơ chế Add-Ins không thấy xuất hiện trong OpenOffice 3.0, cho nên bạn có thể dùng file này như một file Template vậy!

File viết trên phiên bản OpenOffice 3.0 có phần mở rộng là *.ods

Cú pháp =USD(Số tiền)

lekienxd
19-02-09, 10:42 PM
Các bác thử xem cái này dùng đc không? Em thấy nó rất tiện, dễ dùng để thiết lập các hóa đơn, chứng từ... fải viết số tiền bằng chữ bởi nó lập bằng công thức Excel thuần túy!

minhsondaklak
23-02-09, 08:43 AM
Cho tôi góp vui với !

Cái VND của tôi dùng đã mấy năm rồi, rất ổn.
Khi đọc số ra chữ có dấu phẩy phân cách lớp,
đuôi có phân biệt "đồng chẵn" hay là không.
Ngoài ra có kèm mấy hàm nho nỏ khác.
Mời các bạn dùng thử nhé

anhthudoan
27-02-09, 05:53 PM
Cho em hỏi với:
Em add-in được tập tin Doiso.xla vào rồi, em lưu vào ổ D và em đổi số được rồi. Nhưng mỗi lần đóng Excel lại và khởi động lại thì nó báo ('D:\Setup\Doi so ra chu in Excel\Doiso.xla' could not be found. Check the spelling of the file name, an verify that the file location is correct. If you are trying to open the file from your of most recently used files on the File menu, make sure that the file has not been rename, moved, or deleted ----- Ok). Ok vào không đổi được và ra #NAME?. (Nếu đổi được thì lại phải vào add-in/browse).
Anh (chị) nào bị giống em và cách khắc phục như nào chỉ em với. Mỗi lần như thế mất thời gian quá ạ. Em xin cảm ơn!

cadafi
27-02-09, 08:25 PM
Cho em hỏi với:
Em add-in được tập tin Doiso.xla vào rồi, em lưu vào ổ D và em đổi số được rồi. Nhưng mỗi lần đóng Excel lại và khởi động lại thì nó báo ('D:\Setup\Doi so ra chu in Excel\Doiso.xla' could not be found. Check the spelling of the file name, an verify that the file location is correct. If you are trying to open the file from your of most recently used files on the File menu, make sure that the file has not been rename, moved, or deleted ----- Ok). Ok vào không đổi được và ra #NAME?. (Nếu đổi được thì lại phải vào add-in/browse).
Anh (chị) nào bị giống em và cách khắc phục như nào chỉ em với. Mỗi lần như thế mất thời gian quá ạ. Em xin cảm ơn!
- Bạn gỡ add-Ins đó ra (bỏ check tên add-Ins đó trong Cửa sổ add-Ins), sau đó lưu và đóng file lại.
- Mở file đó lên lại, Đăng ký lại add-Ins này là xong.

Lỗi bạn gặp là do lúc trước bạn lưu file add-ins ở 1 folder khác, sau khi đăng ký bạn di chuyễn file add-Ins đi chỗ khác.

vietnamtool
07-05-09, 03:12 PM
mấy cái hàm nầy đâu đọc được nếu số tự đánh dấu phân cách phần nghìn bạn
123 ->123.000 khác nhau không đọc được (một trăm hai mươi ba đồng / nghìn). Làm sao khác phục được bạn ơi !!!

hoa35ktxd
07-05-09, 11:10 PM
mấy cái hàm nầy đâu đọc được nếu số tự đánh dấu phân cách phần nghìn bạn
123 ->123.000 khác nhau không đọc được (một trăm hai mươi ba đồng / nghìn). Làm sao khác phục được bạn ơi !!!
Cái này là lỗi chưa chỉnh lý số liệu trước khi đưa vào xử lý.
Hãy thêm vào 1 đoạn mã chỉnh lý: Kiểm tra tất cả các ký tự, nếu không phải là số, dấu thập phân và dấu - thì replace nó đi.

cuoidien
11-05-09, 07:18 PM
muốn chữ đọc ra nằm trong dấu (..) thi làm thế nào các ban, chỉ cho mình với,

BNTT
11-05-09, 09:50 PM
muốn chữ đọc ra nằm trong dấu (..) thi làm thế nào các ban, chỉ cho mình với,
Thì bạn ghép hai cái dấu () vào:

= "(" & ... & ")"
... là cái con số đã được viết ra thành chữ.

cuoidien
12-05-09, 07:38 AM
cảm ơn ban, cụ thể hơn chút nữa được không bạn.

BNTT
12-05-09, 09:16 AM
cảm ơn ban, cụ thể hơn chút nữa được không bạn.
Vậy mà còn chưa cụ thể nữa à...
Ví dụ bạn dùng hàm VND() để dịch cái con số 123 ở trong ô A1 thành chữ:

=VND(A1) = Một trăm hai mươi ba
Bi giờ, bạn lồng cái hàm VND đó vào trong cái ngoặc đơn:

="(" & VND(A1) & ")" = (Một trăm hai mươi ba)
Chỉ có vậy thôi.

quisitaro
13-05-09, 01:34 PM
Cho mình hỏi tí, đổi chữ ra số thường dùng đều dành để đọc số tiền. nay mình muốn đọc số như Diện tích đất chẳn hạn(12.542,60 mét vuông) thì lảm sao đọc dược phần đuôi ?
Ban nào có cách xin chỉ giáo !!!

anhducnd
18-05-09, 10:37 AM
Sao mình chuyển qua số tiền bằng chữ cuối dòng không có chữ Đồng vậy

pcviet
29-05-09, 02:55 PM
Sorry các bạn, post nhầm file đổi số cho VNI
Đây là bản đổi file cho font Unicode

Anh Infes oi
Làm sao để bỏ chữ "chẵn" ở cuối câu chuyển đổi...anh giúp với.
Có ai biết giúp tôi với....

vi dụ : 123 => Một trăm hai ba đồng chẵn.
Tôi viết lệnh chi...ngân hàng không đồng ý có chữ chẵn này .

Làm sao ? làm sao ?
Các chương trình khác cái thì lại thiếu chữ đồng, cái lại không viết hoa chữ đầu tiên....khổ thế cơ chứ
....

cadafi
29-05-09, 03:56 PM
Anh Infes oi
Làm sao để bỏ chữ "chẵn" ở cuối câu chuyển đổi...anh giúp với.
Có ai biết giúp tôi với....

vi dụ : 123 => Một trăm hai ba đồng chẵn.
Tôi viết lệnh chi...ngân hàng không đồng ý có chữ chẵn này .

Làm sao ? làm sao ?
Các chương trình khác cái thì lại thiếu chữ đồng, cái lại không viết hoa chữ đầu tiên....khổ thế cơ chứ
....

Có người thi không thích chữ chẵn, có người thích để chữ Đôla Mỹ, v.v...
Đơn giản nếu bạn xài chương trình nào, của ai, thì phải động não biến nó thành công cụ làm được việc cho mình chứ. Ví dụ hàm trên muốn bỏ chữ chẵn thì dùng substitute để thay thế, ví dụ:


=VND(123) => Một trăm hai ba đồng chẵn.

Đổi thành:
=Substitute(VND(123)," chẵn","") ==> Một trăm hai ba đồng
Còn chương trình nào không có chữ đồng và không viết hoa chữ đầu tiên, thì làm như sau:

=VND(123) => một trăm hai ba

Đổi thành:
=Upper(Left(VND(123)))&Right(VND(123),len(VND(123))-1)&" đồng"

Ly_Hung
12-06-09, 01:47 PM
Mình Post file này để các bạn tham khảo, tuy nhiên nó chỉ dùng TCVN3 thôi. Mình cũng có câu hỏi như bạn quisitaro là:
Muốn đọc số thập phân kiểu như: 15,20 = Mười lăm phẩy hai mươi
15,26 m2 = Mười lăm phẩy hai (mươi) sáu mét vuông
thì phải làm thế nào? Mong được sự giúp đỡ của các Đại gia

emonly10884
10-07-09, 11:30 AM
Mình muốn đọc một số như sau: 100=> ONE HUNDRED ONLY
thì mình làm thế nào?
Vì mình để VND 100 dùng cách của infes nó thành ONE HUNDRED DOLLARS ONLY.
Có cách nào chỉ cần đọc số thôi không cần đọc ngoại tệ không nhỉ?

ngochuyhn
18-07-09, 09:11 PM
Mình Post file này để các bạn tham khảo, tuy nhiên nó chỉ dùng TCVN3 thôi. Mình cũng có câu hỏi như bạn quisitaro là:
Muốn đọc số thập phân kiểu như: 15,20 = Mười lăm phẩy hai mươi
15,26 m2 = Mười lăm phẩy hai (mươi) sáu mét vuông
thì phải làm thế nào? Mong được sự giúp đỡ của các Đại gia
Bạn dùng cái này thử xem. Mình cũng không nhớ là lấy cái này ở đâu nữa, nó có đọc được cả số thập phân.

nguqua
20-07-09, 10:51 AM
Đổi sổ tự động nhận dạng bảng mã, đổi dương lịch sang âm lịch và ngược lại.

- Đổi số: =docso(A1) (A1 là địa chỉ của cell có con số cân đọc thành chữ)
- Đổi số USD: =docsoUSD(A1) (A1 là địa chỉ của cell có con số cân đọc thành chữ)
- Đổi ra âm lịch: =Amlich(A1) (A1 là địa chỉ của cell có ngày dương lịch)
- Đổi ra dương lịch: =duonglich(A1) (A1 là địa chỉ của cell có ngày âm lịch)

Font sẽ được tự động nhận dạng.
Download :
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?p=172970#post172970

ndt789
03-09-09, 10:56 PM
Cho em hỏi cách sử dụng cho Office 2007.

hanamhoa
04-09-09, 08:22 AM
Em chào cả nhà,

Em down file đổi số về máy rùi nhưng sao chỉ đổi sang tiền Việt Nam được thôi nhỉ. Còn khi muốn đọc số tiền USD bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì không được. Cả nhà chỉ giùm em với nha.

Thanks cả nhà nhìu!!!%#^#$

phamduylong
14-09-09, 07:52 PM
sao mìmh không Chép được file Doiso.XLA vào thư mục Add-in

máy mình dùng Excel XP trên Windows XP: nhưng lại ko có các thư mục UserNam\Application Data\Microsoft\AddIns như theo đường dẫn này.
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Làm thế nào bây giờ? mọi người hãy giúp mình với
Bạn chép Doiso.xla vào 1 nơi nào đó trên ổ cứng. Ví dụ: D:\AddIn\Doiso.xla
Mở Excel > Tools > AddIns > Browse > tìm đến D:\AddIn\Doiso.xla > OK

soonwi
15-09-09, 09:42 PM
Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))Các bác ơi kíu em đọan này với, em sử dụng VBA đọc số ra chữ font Unicode và em muốn thêm chữ đồng vào cuối nên em đã sử dụng thêm hàm này vào sau End If
DocSoUni = DocSoUni & ChrW(???) & "ng". Đoạn code ChrW(???) & "ng" em biết là ChrW(???) kết hợp với & "ng" để thành chữ đồng. nhưng em không thể biết con số trong (???) là bao nhiêu để nó thành chữ "đồ" thì khi kết hợp với "ng" sẽ cho ra chữ đồng. Các bác giúp em với
thanks

phamduylong
16-09-09, 04:26 PM
Các bác ơi kíu em đọan này với, em sử dụng VBA đọc số ra chữ font Unicode và em muốn thêm chữ đồng vào cuối nên em đã sử dụng thêm hàm này vào sau End If
DocSoUni = DocSoUni & ChrW(???) & "ng". Đoạn code ChrW(???) & "ng" em biết là ChrW(???) kết hợp với & "ng" để thành chữ đồng. nhưng em không thể biết con số trong (???) là bao nhiêu để nó thành chữ "đồ" thì khi kết hợp với "ng" sẽ cho ra chữ đồng. Các bác giúp em với
thanks

đồng = đ & ồ & ng
mã đ = 273, ồ = 7891 > DocSoUni = DocSoUni & ChrW(273) & ChrW(7891) & "ng"

Để biết mã của 1 ký tự, bạn dùng hàm AscUni:

Function AscUni(text As String) As Long
AscUni = AscW(text)
End Function

Phương Khánh
14-10-09, 10:29 AM
Chào cả nhà, anh chị cho e hỏi, e add ADD-IN này vào nhưng nói kg đọc được tiếng việt (chỉ đọc được tiếng anh thôi ah). Có cách nào đề nó đợc được tiếng việt kg a? help em với nha. Thanks all!

duongdv
14-10-09, 10:38 AM
Chào cả nhà, anh chị cho e hỏi, e add ADD-IN này vào nhưng nói kg đọc được tiếng việt (chỉ đọc được tiếng anh thôi ah). Có cách nào đề nó đợc được tiếng việt kg a? help em với nha. Thanks all!
Bạn vào đây tham khảo nhé.
Có cả tiếng tây lẫn tiếng ta cho bạn lựa chọn
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1047

violetdylan
14-10-09, 11:08 AM
Các bác ơi kíu em đọan này với, em sử dụng VBA đọc số ra chữ font Unicode và em muốn thêm chữ đồng vào cuối nên em đã sử dụng thêm hàm này vào sau End If
DocSoUni = DocSoUni & ChrW(???) & "ng". Đoạn code ChrW(???) & "ng" em biết là ChrW(???) kết hợp với & "ng" để thành chữ đồng. nhưng em không thể biết con số trong (???) là bao nhiêu để nó thành chữ "đồ" thì khi kết hợp với "ng" sẽ cho ra chữ đồng. Các bác giúp em với
thanks

Hoặc đơn giản hơn, bạn thêm & "đồng" như công thức sau: =DocSoUni(xx) & " đồng."

huongcc
04-11-09, 10:12 AM
Mình thực hiện được việc đọc số bằng hàm vnd rồi nhưng mình muốn hỏi thêm khi có nhu cầu chuyển từ số 101.30$ sang "Một trăm đô la và ba mươi cent" thì dùng hàm gì. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Trong công việc của mình rất cần, nhiểu khi không chú ý là quên và thêm vốn tiếng Anh ko vững nên mình bị sai.

muontennguoikhac
05-11-09, 04:12 PM
Mình thực hiện được việc đọc số bằng hàm vnd rồi nhưng mình muốn hỏi thêm khi có nhu cầu chuyển từ số 101.30$ sang "Một trăm đô la và ba mươi cent" thì dùng hàm gì. Bạn nào biết chỉ giúp mình với. Trong công việc của mình rất cần, nhiểu khi không chú ý là quên và thêm vốn tiếng Anh ko vững nên mình bị sai.

Nếu đó là tiền Việt thì nó đọc ra sao?
Nếu là "Một trăm lẻ một đồng và ba mươi xu" (bạn bẻ cò hết 1 đồng đấy nhá --=0--=0) thì bạn replace "đồng" thành "đô la" và replace "xu" thành "cent".

VuDT
15-04-10, 04:16 PM
Đã tìm được cách khắc phục. Co 2 cach:
1/ Lồng thêm hàm Substitute để remove dấu phẩy: vd =substitute(vnd(a1),",","")

2/ Can thiệp vào code ( ALT-F11), tìm và xoá chuỗi ;2C ở dòng

BangChu = BangChu + IIf(Len(BangChu) = 0, "", ";2C;20")

huycuongxd
17-06-10, 09:05 AM
Mọi người xin chỉ giáo cho mình làm sao để thêm ngoặc đơn vào phần chữ vừa được đổi từ số sang vd: (Hai trăm ba mươi tám nghìn, chín trăm sáu mươi bảy đồng). Cám ơn !
Bạn làm thế này cho đơn giản:
Giả sử bạn vừa đổi số thành chữ bằng công thức: =ABC
Bây giờ bạn gõ là: ="("&ABC&")"
Chúc bạn thành công!

ThuNghi
21-06-10, 04:48 PM
Các pac oi, mọi người có thể chỉ cho mình cách đổi số (đọc số tiền USD = tiếng Việt) bây giờ mới thấy là mình cần phải dùng nó, nhưng chỉ dùng được hàm vnd và usd thôi chứ không dùng được hàn usvn, kết quả nó toàn báo lỗi (#name) thôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Có gì mọi người gửi mail cho mình với nhé, địa chỉ mail của minh là: anh.0208@gmail.com
Bạn copy thêm 1 UDF (function) và thay thế VND = USVN. Và phần chữ đồng bạn thay thế = Đôla Mỹ là OK.
Còn chưa OK thì gởi code lên.
Hay dùng cách khác là dùng hàm substitute(VND(...),"đồng","DoLa...")

luantvs
28-06-10, 02:37 PM
Sorry các bạn, post nhầm file đổi số cho VNI
Đây là bản đổi file cho font Unicode

Trước hết xin cảm ơn bạn đã post file này lên. Cung rất hay, nhưng hinh như file này bị lôi.
VD: 1.070.000 vnd.
+ Trong chương trình: Một triệu, bảy mươi ngàn đồng chẵn. (Theo mình nếu như quy đổi như thế này là bị sai. Vi trong chương trình mã số hoá của mạng máy tính không cho phép lược bớt. Đặc biệt là hệ thống thanh toán qua ngân hàng. Nêu quy đổi như vậy thì hệ thống thanh toán chỉ hiểu là 170.000vnd: Một trăm bảy mươi ngàn đồng.)
+ Đúng ra hệ thống sẽ quy đổi là: Một triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng. Như thế mới đúng và hệ thống mã hoá thanh toán điện tử thư tín mới hiểu đúng.

!$@!! Hết rồi! Còn gì thiếu sót rất mong được chỉ giáo. Thanks!

vu_tuan_manh_linh
05-07-10, 11:08 AM
Trước hết xin cảm ơn bạn đã post file này lên. Cung rất hay, nhưng hinh như file này bị lôi.
VD: 1.070.000 vnd.
+ Trong chương trình: Một triệu, bảy mươi ngàn đồng chẵn. (Theo mình nếu như quy đổi như thế này là bị sai. Vi trong chương trình mã số hoá của mạng máy tính không cho phép lược bớt. Đặc biệt là hệ thống thanh toán qua ngân hàng. Nêu quy đổi như vậy thì hệ thống thanh toán chỉ hiểu là 170.000vnd: Một trăm bảy mươi ngàn đồng.)
+ Đúng ra hệ thống sẽ quy đổi là: Một triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng. Như thế mới đúng và hệ thống mã hoá thanh toán điện tử thư tín mới hiểu đúng.

Em đang gặp trục trặc với vấn đề này! Các bác thương thì thương cho trót đi! Bổ sung mấy dòng nữa vào cho đầy đủ! Em không hiểu gì về VBA nên không tự làm được! Nín thở chờ các bác!

anhkietvn
13-07-10, 04:02 PM
Trước hết xin cảm ơn bạn đã post file này lên. Cung rất hay, nhưng hinh như file này bị lôi.
VD: 1.070.000 vnd.
+ Trong chương trình: Một triệu, bảy mươi ngàn đồng chẵn. (Theo mình nếu như quy đổi như thế này là bị sai. Vi trong chương trình mã số hoá của mạng máy tính không cho phép lược bớt. Đặc biệt là hệ thống thanh toán qua ngân hàng. Nêu quy đổi như vậy thì hệ thống thanh toán chỉ hiểu là 170.000vnd: Một trăm bảy mươi ngàn đồng.)
+ Đúng ra hệ thống sẽ quy đổi là: Một triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng. Như thế mới đúng và hệ thống mã hoá thanh toán điện tử thư tín mới hiểu đúng.

Em đang gặp trục trặc với vấn đề này! Các bác thương thì thương cho trót đi! Bổ sung mấy dòng nữa vào cho đầy đủ! Em không hiểu gì về VBA nên không tự làm được! Nín thở chờ các bác!

bạn hãy xem theo link này copy hàm về dùng thử nhé
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?38196-G%E1%BB%ADi-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-1-h%C3%A0m-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%E1%BB%91-m%E1%BB%9Bi (http://www.giaiphapexcel.com/showthread.php?38196-G%E1%BB%ADi-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-1-h%C3%A0m-%C4%91%E1%BB%8Dc-s%E1%BB%91-m%E1%BB%9Bi)

nguyentuyen1987
31-07-10, 10:54 AM
Các bác ơi!
Làm thế nào để đổi số sang chữ trong windows 2007, em ko biết cài đặt thế nào. Hic.
Các bác chỉ giáo giúp em với!

cuongetb
31-07-10, 11:46 AM
Cái này dùng rồi nè, chạy tít mù khơi, cài vào Add-In là xong

sealand
31-07-10, 12:39 PM
Bạn tải Ad-In của anh Nguyen Duy Tuan về mà dùng, trong đó thừa yêu cầu của bạn. Hơn nữa, lập công thức bằng kéo thả y Office thật tiện và dễ
Địa chỉ tải ở đây (http://www.bluesofts.net/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=156)

sontacvtc
14-08-10, 02:46 PM
Bạn dùng font chữ nào vây? mình dùng cả 3 loại font mà chẳng dọc dc cả. Chịu

Sửa lại vài chỗ tự tìm thấy vẫn còn lỗi. Mời các đồng nghiệp nào.

sontacvtc
14-08-10, 02:51 PM
của bạn cuongetb (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?60428-cuongetb) dùng được nhưng lại là font chữ VNI. Mình thì không hay dùng loại này. Bạn có thể chuyển sang Unicode được không?

thanhnguyen08
11-10-10, 02:02 PM
Chao các bạn cho minh thấy bài viết về (3 cách) đổi số sang chữ như sau:
1. =vnd() : đồng chẳn
2. =usvn() : đô la mỹ
3. = usd () :doller
vị minh nên tải phiên bản nào mới đúng? làm phiền các bạn chỉ cho minh nhé

thanhnguyen08
11-10-10, 02:14 PM
chào bạn jenni, làm phiền bạn cung cấp cho minh phiên bản có thể đọc số bằng tiếng việt như bạn hướng:

=vnd(A1)
--> kết quả: Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt thì bạn gõ:

=usvn(A1)
--> kết quả:Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đôla chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng anh thì bạn gõ:

=usd(A1)
--> kết quả:Twelve thousand three hundred forty five dollars only.

mong sớm nhận được sự trợ giúp đỡ của , cám ơn nhiều

chaubbt
17-11-10, 09:31 AM
Gởi các bạn Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode.
Cách sử dụng:
1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in
Đối với Excel XP trên Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 97 trên Windows 98:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.
3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")

Hy vong Add-in này có thể giúp ích cho các bạn.

Thanks bạn, xài rất tốt, nhưng cho mình hỏi làm sao để có thể bỏ đi cái chẳn ở cuối cái dịch số, vì mình làm quyết định cho cơ quan Nhà nước mà số lẽ nó cũng để chử chẵn (VD: 1.546 : Một ngàn năm trăm bốn mươi sáu đồng chẵn) như thế thì sai qui định. Mong bạn giúp đỡ giùm thanks ^o^.

dangtimhieu_Excel
29-11-10, 09:13 AM
bạn cho mình hỏi, có thể chỉnh cho nó hiện đầy đủ hơn ko?
vd: 212,055,420 - Hai trăm mười hai triệu không trăm năm mươi năm ngàn bốn trăm hai mươi đồng
thay vì hai trăm mười hai triệu, năm mươi năm ngàn, bốn trăm hai mươi đồng
thanksssss....Gởi các bạn Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode.
Cách sử dụng:
1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in
Đối với Excel XP trên Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 97 trên Windows 98:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.
3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")

Hy vong Add-in này có thể giúp ích cho các bạn.

zeusdilinh
15-01-11, 09:39 AM
Bạn nào có addins đổi mét vuông font unicode không ? Cho mình xin với !! Cám ơn rất nhiều !!!

Nguyễn Duy Tuân
15-01-11, 09:52 AM
Bạn nào có addins đổi mét vuông font unicode không ? Cho mình xin với !! Cám ơn rất nhiều !!!

Bạn tham khảo add-in Accounting Helper tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1047-XLL-Add-In-%C4%90%E1%BB%95i-s%E1%BB%91-th%C3%A0nh-ch%E1%BB%AF-T%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BB%99-nhanh-t%E1%BB%91i-%C4%91a-nhanh-h%C6%A1n-80-c%C3%A1c-Addins-kh%C3%A1c

http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/Accounting%20Helper/Pics/FuncArgs.jpg

nhanmadochanh
19-01-11, 03:11 PM
Gửi phamduylong (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?3709-phamduylong)

http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/site_icons/profile.png Xem Hồ Sơ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?3709-phamduylong)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/site_icons/forum.png Những bài viết của thành viên này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/search.php?do=finduser&userid=3709&contenttype=vBForum_Post&showposts=1)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/site_icons/message.png Nhắn Tin Riêng (http://www.giaiphapexcel.com/forum/private.php?do=newpm&u=3709)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/site_icons/forum.png Những đề tài của phamduylong (http://www.giaiphapexcel.com/forum/search.php?do=finduser&userid=3709&starteronly=1)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/site_icons/blog.png Những bài blog của thành viên này (http://www.giaiphapexcel.com/forum/blog.php?u=3709)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/site_icons/add.png Thêm vào sổ địa chỉ (http://www.giaiphapexcel.com/forum/profile.php?do=addlist&userlist=buddy&u=3709)
http://www.giaiphapexcel.com/forum/images/site_icons/email.png Gửi e-mail (http://www.giaiphapexcel.com/forum/sendmessage.php?do=mailmember&u=3709)mình tải docso.zip của bạn về nhưng khi mở file excel này thì k sử dụng được cứ báo lỗi là #NAME, dù đã nhiều lần làm đi làm lại vẫn k thành công, bạn chỉ mình cách sử dụng xem sao.

Khi minh copy đoạn code này của bạn thì mình sẽ làm những thao tác nào trong e xcel để nó tự cài đặt, bạnm có thể chỉ mình được k?
cám ơn bạn nhiều

langdu6780
22-02-11, 10:47 AM
Sorry các bạn, post nhầm file đổi số cho VNI
Đây là bản đổi file cho font Unicode

Cảm ơn bạn nhiều về add-in này. Lâu nay mình vẫn sử dụng nó, tuy nhiên mình rất mong bạn ra tay giúp thay đổi add-in doiso.xla như sau:
- add-in doiso.xla đang dùng: =vnd(123456) --> kêt quả: Một trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm năm mươi sáu đồng chẵn.
- Mình muốn đối lại: =vnd(123456)--> Kết quả: (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm năm mươi sáu đồng).
Tức là thay đổi: 1) Thêm đóng mở ngoặc; 2) Thêm Bằng chữ:; 3) Bỏ chữ chẵn cuối câu; 4) Không cần quan tâm đến số thập phân.

Như thế tiện hơn khi sử dụng.
Rất mong nhận được giúp đỡ từ bạn!
Cảm ơn nhiều!

duythuongxd
16-04-11, 05:54 PM
nhờ các bác đọc hộ số này giúp em nhé : 15.452.300.000.000.000.000.000 ! có người đố em nhưng em không biết đọc, các Bác giúp em nhé!Bác nào giải được nhắn hộ vào mail giúp em nhé : duythuongxd@gmail.com ,thanks you verry much !

nguyentinhhn
06-05-11, 09:01 AM
nhờ các bác đọc hộ số này giúp em nhé : 15.452.300.000.000.000.000.000 ! có người đố em nhưng em không biết đọc, các Bác giúp em nhé!Bác nào giải được nhắn hộ vào mail giúp em nhé : duythuongxd@gmail.com ,thanks you verry much !
Mười lăm ngàn tỷ tỷ, bốn trăm năm hai tỷ tỷ, ba trăm triệu tỷ

benon
21-05-11, 10:31 AM
Em add-in được tập tin Doiso.xla vào rồi, em lưu vào ổ D và em đổi số được rồi. Nhưng mỗi lần đóng Excel lại và khởi động lại thì nó báo ('D:\Setup\Doi so ra chu in Excel\Doiso.xla' could not be found. Check the spelling of the file name, an verify that the file location is correct. If you are trying to open the file from your of most recently used files on the File menu, make sure that the file has not been rename, moved, or deleted ----- Ok). Ok vào không đổi được và ra #NAME?. (Nếu đổi được thì lại phải vào add-in/browse).
Anh (chị) nào bị giống em và cách khắc phục như nào chỉ em với. Mỗi lần như thế mất thời gian quá ạ. Em xin cảm ơn!
- Bạn gỡ add-Ins đó ra (bỏ check tên add-Ins đó trong Cửa sổ add-Ins), sau đó lưu và đóng file lại.
- Mở file đó lên lại, Đăng ký lại add-Ins này là xong.

Lỗi bạn gặp là do lúc trước bạn lưu file add-ins ở 1 folder khác, sau khi đăng ký bạn di chuyễn file add-Ins đi chỗ khác.Mình cũng gặp phải lỗi này và cũng làm như Cadafi hướng dẫn nhưng vẫn không được, mong các bạn giải thích giùm

tuanlinhcongtu
30-05-11, 10:24 PM
cho mình hỏi thêm 1 cái nũa nha:
ở trang thứ nhất tải phần mêm về doiso khi minh đânh 222222 vãn ra như thế này : Hai traêm hai möôi hai ngaøn hai traêm hai möôi hai ñoàng chaün

Ếch Xanh
01-06-11, 05:45 PM
cho mình hỏi thêm 1 cái nũa nha:
ở trang thứ nhất tải phần mêm về doiso khi minh đânh 222222 vãn ra như thế này : Hai traêm hai möôi hai ngaøn hai traêm hai möôi hai ñoàng chaün

Khi bạn gặp trường hợp như vậy bạn phải chuyển Font để nó hiển thị đúng!

guneu
02-06-11, 07:56 AM
Thường font chữ mặc định của exels là Arial, bạn chỉ cần đổi sang font VNI-times là được.

YaNgL0v3
28-06-11, 11:07 AM
các huynh ơi, em muốn đọc số tấn kilogam thì làm thế nào
ví dụ : 123,45 -> một trăm hai mươi ba tấn 45 ki lô gam thì làm thế nào.
Nếu không phiền các huynh có thể làm giúp em hoặc dạy em cách làm được k ạ?

dung dien
29-06-11, 12:24 PM
Làm sao đổi fon chữ sang tims new roman

Ếch Xanh
29-06-11, 12:25 PM
Làm sao đổi fon chữ sang tims new roman

Tô khối, chọn font tims new roman. Vậy thôi.

hoasang
07-11-11, 09:16 AM
@ ngocvan88
File doiso.xla của bạn rất có ích, cảm ơn bạn. Nhưng bạn cho hỏi tại sao khi mình dùng hàm usd và usvn lại thấy hiện lỗi #Name?
Bạn chỉ cách sửa lỗi này giúp mình với. (http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?188461-ngocvan88)
đây là lổi không nhìn thấy hàm em xem lại addin dã cài chưa nhé

yeucuocsong78
28-11-11, 09:04 AM
Cái bảng của mình đọc được số tiền nhưng lại thiếu chữ "đồng chẵn" thì làm thế nào bây giờ?

Ví dụ: "Năm đồng chẵn" thì nó chỉ hiện là "năm"

Phạm Văn Trịnh
17-12-11, 09:55 AM
Mình có đoạn code SoRaChu này copy ở trên diễn đàn, nhưng không biết cách gán phím tắt khi sử dụng. Nhờ các bạn chỉ giúp. Trân trọng cảm ơn

right4all411
03-01-12, 04:38 PM
Bác nào chỉ cho em cách copy các addin giồng như doiso.xla ở trên vào thư mục nào trong Win 7 và Office 2010? Ới em 1 cái nhé, Thanks

hugo2005
14-01-12, 10:19 PM
thanhk bạn long nhé
nhưng cho mình hỏi một tý mình không muốn dùng từ ngàn mà thay bằng từ nghìn thi làm như thế nào
thank you

Bạch tuộc
05-03-12, 10:56 AM
Các bạn cho mình hỏi cách cài phần mềm đổi số ra chữ trong Win7 và office 2010 với. Mình tìm mà không thấy ở đâu cả. Thanks!
Mình vừa tìm và cài đặt thành công mình share cho các bạn nè:

http://vinasupport.com/2011/vntools-doi-so-ra-chu-ty-gia-trong-excel/

Chúc các bạn thành công:-=

bucminhquadi
30-03-12, 09:58 AM
Mình làm theo hướng dẫn của bạn và đã làm được, cám ơn bạn nhiều.--=0

Dangthihuong0706
24-04-12, 04:02 PM
Trả lời:SG nói thêm ở bước 3. Giả sử bạn cần đọc ô A1=12345 .

-Nếu bạn muốn đọc số bằng tiếng việt thì bạn gõ:

=vnd(A1)
--> kết quả: Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đồng chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng việt thì bạn gõ:

=usvn(A1)
--> kết quả:Mười hai ngàn ba trăm bốn mươi lăm đôla chẵn.

-Nếu bạn muốn đọc số tiền USD bằng tiếng anh thì bạn gõ:

=usd(A1)
--> kết quả:Twelve thousand three hundred forty five dollars only.


Chú ý: Các bạn nhớ gõ bài có dấu nha!.

Mình không đổi được số sang chữ tiền usd bằng tiếng việt? Giúp mình với :(

phatoi
24-04-12, 04:21 PM
cho mình hỏi nó gõ chữ mà có dấu phẩy, bỏ dấu phẩy làm sao vậy

ckazka2006
26-04-12, 11:31 AM
Cảm ơn topic, tôi đã tải về dùng thử nhưng vẫn bị lỗi font chữ

haviqb
26-04-12, 03:26 PM
Chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
: Huýt sáo:

quynhtlbp
27-04-12, 08:54 AM
Cú pháp:
=VND(giá trị,true) : để chuyển đổi đơn vị tiền tệ
=VND(giá trị) : để chuyển đổi số thông thường
=USD(giá trị,true) : để chuyển đổi đơn vị tiền tệ
=USD(giá trị) : để chuyển đổi số thông thường
------------------------------------------------------------
De vnTools hoat dong, may tinh cua ban can Windows XP va MS Excel XP tro len.

Cai dat vnTools Add-In, ban thao tac nhu sau :
1/ Chay file vnTools.exe va chi dinh den mot thu muc nao do tren o dia cung may tinh cua ban. Mac dinh, duong dan se la ..\Program Files\vnTools
2/ Khoi dong Excel voi mot Workbook bat ky nao do.
3/ Goi menu : Tools - Add-Ins va nhap chuot len nut Browser. Duyet tim den thu muc chua Add-in ma ban vua cai vao may tinh. Chon no (tap tin: Ufunctions.xla), sau do nhan nut OK.
4/ Chac chan rang tren hop thoai Add-Ins cua Excel, da co xuat hien ten NTD's Tools va dau kiem (checkBox) lua chon.
5/ Nhap nut OK. Bay gio Add-in da duoc cai dat
--------------------------------------------
các bác chỉ giúp em chứ có làm được đâu

ltbtuyen1988
07-05-12, 02:36 PM
Mình muốn File đổi thành kiểu chữ Unicode.

phamtuanhaoacc
26-05-12, 06:49 PM
Chỉ cần coppy vào ổ C là xài được rồi.

gamothanhgama
02-06-12, 05:23 PM
Nói chung là dùng được nhưng mà có một lỗi nhỏ mà chưa sửa được, Khi mình viết: 123456 thì nó sẽ đọc là một trăm hai mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi sáu nhưng mình muồn đọc như thế mà bỏ dấu , đi nghĩa là một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu. Bạn nào biết giúp mình với.

gamothanhgama
02-06-12, 05:51 PM
Nói chung là dùng được nhưng mà có một lỗi nhỏ mà chưa sửa được, Khi mình viết: 123456 thì nó sẽ đọc là một trăm hai mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi sáu nhưng mình muồn đọc như thế mà bỏ dấu , đi nghĩa là một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu. Bạn nào biết giúp mình với.
Đang cần gấp, Ai biết giúp tớ nhé.

gamothanhgama
03-06-12, 03:37 PM
Thôi làm được rồi, mình đã tìm ra lệnh code, cảm ơn các bác.

thanhlk26
12-06-12, 09:35 AM
Tiện ích này rất hay. Xong làm thế nào khi số đọc không phải là dương số (số âm)?
thank!

gamothanhgama
16-06-12, 07:55 AM
Hôm qua ngồi nghiên cứu cái Code bạn chủ thớt viết, nó chẳng đọc đúng số dạng như thế này: 123.056.346 Nó không đọc được KHÔNG TRĂM, Bác chủ Topic FIX lại lỗi này cho anh em nhé.

mr.the
20-06-12, 03:20 PM
thanks các bác nhé rất có ích cho em đây

vu_tuan_manh_linh
20-06-12, 03:29 PM
Hôm qua ngồi nghiên cứu cái Code bạn chủ thớt viết, nó chẳng đọc đúng số dạng như thế này: 123.056.346 Nó không đọc được KHÔNG TRĂM, Bác chủ Topic FIX lại lỗi này cho anh em nhé.
Xài tạm add-ins này đi! Có file test đính kèm đó bạn.

gamothanhgama
20-06-12, 03:47 PM
Xài tạm add-ins này đi! Có file test đính kèm đó bạn.

Sao lại có 'Bằng chữ' và dâu ./. cuối câu làm gì vậy bạn. Hic.

vu_tuan_manh_linh
20-06-12, 04:00 PM
Sao lại có 'Bằng chữ' và dâu ./. cuối câu làm gì vậy bạn. Hic.
Khi đọc số tiền thì thường có hai chữ "Bằng chữ" ở đầu. Còn cái kết thúc là dấu "./." là do mình muốn nó thế thôi. Không thích thì bạn vào sửa code, bỏ đi là được mà.

gamothanhgama
20-06-12, 04:10 PM
Khi đọc số tiền thì thường có hai chữ "Bằng chữ" ở đầu. Còn cái kết thúc là dấu "./." là do mình muốn nó thế thôi. Không thích thì bạn vào sửa code, bỏ đi là được mà.
Cái cuối thì không sao, Còn cái đầu thì mình muốn bỏ, vì cty mình có sẵn mẫu rồi, chỉ cần ngang đọc số đi thôi, bạn bỏ giùm mình chữ bằng chữ với được không, mình bỏ được chữ bằng chữ trong code nhưng lại lỗi chữa hoa ở từ thứ 3.

vu_tuan_manh_linh
20-06-12, 04:16 PM
Cái cuối thì không sao, Còn cái đầu thì mình muốn bỏ, vì cty mình có sẵn mẫu rồi, chỉ cần ngang đọc số đi thôi, bạn bỏ giùm mình chữ bằng chữ với được không, mình bỏ được chữ bằng chữ trong code nhưng lại lỗi chữa hoa ở từ thứ 3.
Đã sửa! Bạn xem được chưa!

mùn
23-06-12, 10:22 AM
chào anh chị
Anh chị chỉ giúp e làm sao cài đượ fần mềm số đổ ra chữ vậy.mình fải cài ở dâu vậy a chi trang nào vậy

vu_tuan_manh_linh
23-06-12, 10:27 AM
chào anh chị
Anh chị chỉ giúp e làm sao cài đượ fần mềm số đổ ra chữ vậy.mình fải cài ở dâu vậy a chi trang nào vậy
Chịu khó vọc search các bài trên diễn đàn đi bạn. Cái này viết nhiều quá rồi, viết lại nữa oải quá!

vuvantu
01-07-12, 11:09 AM
Các ban ơi cho minh hoi tai sao khi cai add-in vao w7 thi khi doc lai bi loi phong chu minh dang dung unicode

vuvantu
01-07-12, 11:19 AM
chao ca nha!
ca nha cho minh hoi tai sao khi minh cai doi so thanh chu cho 0ffit 2007 chay tren w7 thi khi doc bi loi phong chu

chuthikimngan
02-07-12, 03:59 PM
Cho mình hỏi với vì mình search mỏi mắt mà không tìm được cái mình cần, có bản đọc số ra chữ nào mà không đọc số sau dấu phảy không?
Cảm ơn nhiều!

doanhtuyet79
03-07-12, 02:43 PM
mình đã load phần mềm này về dùng thử nhưng mà bị lỗi: vd như 108102đ nó bị lỗi Một trăm leû tám nghìn một trăm leû hai đồng chẵn.

vu_tuan_manh_linh
03-07-12, 04:01 PM
mình đã load phần mềm này về dùng thử nhưng mà bị lỗi: vd như 108102đ nó bị lỗi Một trăm leû tám nghìn một trăm leû hai đồng chẵn.
Bạn coi lại font đang sử dụng. Add-Ins viết cho font unicode.

saigonang
10-07-12, 12:46 AM
Cảm ơn sự hướng dẫn thật chi tiết của tất cả mọi người

nhatha
10-07-12, 08:10 AM
cảm ơn bạn. chạy tốt trên W7 và office 2010 ...:D:D

thang314
10-07-12, 01:59 PM
thử nhé. cái này dễ sử dụng thôi.

nvthang1208
18-07-12, 10:18 AM
bạn xem lại phần chuyển đổi sang USDVN và USD nhé, mình chuyển mà không được. thks

thomtv
19-07-12, 04:01 PM
Em có code hàm số ra chữ bằng tiền việt, sau đó em có sửa ngôn ngữ lại thành các loại ngoại tệ khách như: dollar Úc, Canada, Euro, vàng. nhưng mỗi loại phải cần 1 modelu để chạy. em nhờ các bác viết ngắn gọn hơn chỉ dùng 1 đoạn code mà có thể dùng được các hàm số ra các ngoại tệ và cả tiền việt. (file code đính kèm). nếu được xin các bác giải thích dùm em, vì em mới vọt cái code nên chưa biết nhiều "linh mới hoàn toàn". xin cảm ơn

thomtv
19-07-12, 04:41 PM
Cách sử dụng hàm của bạn như thế nào thế?
Mình thấy định đạng của file không phải là add in?
Có thể add in vào excel không?
nó gồm 5 hàm: =sorachu( ); =sorausd ( ); =soraaud( ); = soraeur( ); = sorasjc( )
đúng rồi file này ko định dạng add in, có thể addin được.

thomtv
19-07-12, 04:50 PM
Mong các cao thủ VBA sửa code để hàm "sorachu" bỏ chữ "chẵn" và sau chữ "đồng" có thêm dấu chấm trong kết quả nhé!?
Thanks
bạn xem file đính kèm nhe, đã bỏ "chẵn"

vanle33
19-07-12, 04:56 PM
bạn xem file đính kèm nhe, đã bỏ "chẵn"
Mình thấy vẫn còn chữ "chẵn" và không có dấu chấm mà

thomtv
19-07-12, 09:39 PM
Mình thấy vẫn còn chữ "chẵn" và không có dấu chấm mà
Sorry nhe chiều mình bận quá sửa rồi mà up ko coi lại,
mình up lại bạn xem đúng ý chưa.

các pro ơi bảng mã chữ (Ỉ) của uni là bao nhiêu vậy, em chỉ tìm được chữ (i) là 69, còn chữ ('i') là 8b, nhưng tìm hòai ko được chữ (ỉ). mong các pro chỉ giáo.

vanle33
19-07-12, 09:52 PM
Sorry nhe chiều mình bận quá sửa rồi mà up ko coi lại,
mình up lại bạn xem đúng ý chưa.
Bài sửa lại file đính kèm ở bài #129 ah?
Mình thấy có thay đổi gì khác đâu?

nghiaphuc
19-07-12, 09:57 PM
Sorry nhe chiều mình bận quá sửa rồi mà up ko coi lại,
mình up lại bạn xem đúng ý chưa.

các pro ơi bảng mã chữ (Ỉ) của uni là bao nhiêu vậy, em chỉ tìm được chữ (i) là 69, còn chữ ('i') là 8b, nhưng tìm hòai ko được chữ (ỉ). mong các pro chỉ giáo.
Bạn tham khảo nhé:
Ký tự|Mã Dec|Mã Hex
i|105|69
í|237|ED
ì|236|EC
ỉ|7881|1EC9
ĩ|297|129
ị|7883|1ECB
I|73|49
Í|205|CD
Ì|204|CC
Ỉ|7880|1EC8
Ĩ|296|128
Ị|7882|1ECA
Để lấy mã của các ký tự Unicode, bạn dùng hàm AscW trong VBA nhé.

thomtv
19-07-12, 10:35 PM
Có thể dung lượng file đính kèm của bạn không đủ để up hoăc dung lượng file của bạn lớn hơn giới hạn cho phép? Bạn kiểm tra lại xem
bạn xem lại nhe!

có ai trả lời em bài #124 với
"nhưng mỗi loại phải cần 1 modelu để chạy. em nhờ các bác viết ngắn gọn hơn chỉ dùng 1 đoạn code mà có thể dùng được các hàm số ra các ngoại tệ và cả tiền việt. "

vanle33
20-07-12, 07:23 AM
bạn xem lại nhe!

có ai trả lời em bài #124 với
"nhưng mỗi loại phải cần 1 modelu để chạy. em nhờ các bác viết ngắn gọn hơn chỉ dùng 1 đoạn code mà có thể dùng được các hàm số ra các ngoại tệ và cả tiền việt. "
1) Bài của bạn là #123 nhé! hiii
2) add in đã đúng ý mình. Nhưng bạn chỉ cho mình chỉnh ngay trong Code để dấu chấm nằm sát cạnh chữ "đồng" chứ không cách ra 1 khoảng trắng như thế?
3) Mình thử với số này 32457058050 ra kết quả thế này "Ba mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, năm mươi tám ngàn, năm mươi đồng ." Bạn chỉnh Code để nó ra kết quả thế này nhé "Ba mươi hai tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, không trăm năm mươi tám ngàn, không trăm năm mươi đồng." nhé! Chỉ thêm hai chữ "không"
Thanks

thomtv
20-07-12, 02:47 PM
Mình up lại dấu "chấm" được đưa sát vào, còn đọc thêm số "không" nữa thì cái này nhờ các bác pro chỉnh dùm lại 1 tí. thks

vu_tuan_manh_linh
20-07-12, 04:08 PM
Mình up lại dấu "chấm" được đưa sát vào, còn đọc thêm số "không" nữa thì cái này nhờ các bác pro chỉnh dùm lại 1 tí. thks
Đọc chuẩn tiếng việt, tham khảo bài #111 nhé!

vanle33
20-07-12, 05:09 PM
hàm của bài #111 là =vnd(), cấu trúc giống như hàm mình gửi, nhưng không dọc số thập phân và không phân cách dấu (,).
Thế không phải là bài mình cần rồi
1) Mình muốn có dấu phảy phân cách phần nghìn
2) Và có chữ "đồng" cuối cùng
3) Và có 1 dấu chấm sát cạnh chữ "đồng"

vu_tuan_manh_linh
21-07-12, 08:48 AM
Thế không phải là bài mình cần rồi
1) Mình muốn có dấu phảy phân cách phần nghìn
2) Và có chữ "đồng" cuối cùng
3) Và có 1 dấu chấm sát cạnh chữ "đồng"
Mình nghĩ code này không quá khó đâu! Bạn có thể tự tìm hiểu được mà. Khi mình chưa biết gì về VBA, đoạn code VBA đầu tiên mình tiếp xúc chính là hàm đọc số này, trong 1 ngày tìm hiểu mình đã sửa được code theo ý mình. Hãy chủ động thay vì chờ đợi bạn ạ.

dongducnhiem
21-07-12, 10:36 AM
Mình hỏi thêm . Đây là Code?
Nhưng có thể add in vào excel không ?
Vì mình thấy định đạng file này không phải là file add in. Các bạn có cách nào chuyển thành file add in để add vào excel không?

Đọc bài này Ðề tài: Chuyển thành AddIn (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?41866-Chuyển-thành-AddIn)

thomtv
21-07-12, 10:42 AM
Mình hỏi thêm . Đây là Code?
Nhưng có thể add in vào excel không ?
Vì mình thấy định đạng file này không phải là file add in. Các bạn có cách nào chuyển thành file add in để add vào excel không?

Bạn xem file hướng dẫn addin đính kèm nhé!
đây là file hướng dẫn mình vọt, được search trên web mình quên tên tác giả, xin cảm ơn tác giả đã viết. mình ko biết rành về code, nhưng tìm hiều trên GPE rồi đưa bảng mã vào thì thực hiện
nếu thực hiện được xin cho 1 lần cảm ơn.

sonca
23-08-12, 03:29 PM
Các bác ơi, mình đã tải được Doiso.xla rồi nhưng chưa biết cách cài đặt nơi, máy nình cài win2010, Bác nào biết chỉ giúp mình với nhé_thanks nhiều nhiều

takerukid
03-09-12, 06:54 PM
Anh ơi nếu muốn dùng code này thì em phải copy đoạn này vào phần nào anh có thể hướng dẫn em được không ạh. Em cảm ơn nhiều


Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Các bạn có thể tải tập tin DocsoVn.zip có sẳn 3 hàm trên.


'=====================
Function DocSoVni(conso) As String
s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoVni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
Else
s1 = s09(n1) & " traêm"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " laêm"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoVni = conso
End If
End Function
'==================================
Function DocSoAbc(conso) As String
s09 = Array("", " mét", " hai", " ba", " bèn", " n¨m", " s¸u", " b¶y", " t¸m", " chÝn")
lop3 = Array("", " triÖu", " ngh×n", " tû", " triÖu", " ngh×n", "")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoAbc = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "©m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh«ng tr¨m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr¨m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m­êi" Else s2 = s09(n2) & " m­¬i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " mét" Else s3 = " mèt"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l¨m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoAbc = "kh«ng" Else DocSoAbc = dau & Trim(docso)
Else
DocSoAbc = conso
End If
End Function
'===============================
Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(conso) = "" Then
DocSoUni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoUni = conso
End If
End Function

luckypig5
05-09-12, 10:16 AM
Các bạn ơi, mình làm lương có số lẻ đằng sau ex: 15.000.000,25...
Trong bảng lương mình chỉ lấy đến 15.000.000 thôi, nhưng khi đưa =vnd(số) trên thì đọc là Mười lăm triệu, hai lăm xu.. Giúp mình với, làm sao bỏ được cái đoạn xu..., không đọc phần lẻ nữa. Cảm ơn cả nhà nhá.

Hai Lúa Miền Tây
05-09-12, 10:22 AM
Các bạn ơi, mình làm lương có số lẻ đằng sau ex: 15.000.000,25...
Trong bảng lương mình chỉ lấy đến 15.000.000 thôi, nhưng khi đưa =vnd(số) trên thì đọc là Mười lăm triệu, hai lăm xu.. Giúp mình với, làm sao bỏ được cái đoạn xu..., không đọc phần lẻ nữa. Cảm ơn cả nhà nhá.
Bạn round nó lại
VD: vnd(round(conso,0)) => vnd(round(15.000.000,25,0))

valentino9002
21-09-12, 06:07 PM
Sorry các bạn, post nhầm file đổi số cho VNI
Đây là bản đổi file cho font Unicode

Bạn ơi file của bạn không đọc được số âm
bạn có thể cho thêm dấu phẩy, và dấu chấm cuối câu được không bạn
VD: Âm Hai triệu, năm trăm sáu mươi ngàn, năm trăm đồng chẵn.

shojio
25-09-12, 03:06 PM
Mình cài AccHelper vô máy mà không đọc dc (kể cả đọc file help luôn). Tại máy tính chăng ?

trung.aof
25-09-12, 03:54 PM
Muốn đổi số âm thì bạn dùng nối chuỗi là được mà. ví dụ ô có số B1=(100000) đọc số ở ô C1=if(B1<0,"Âm ","")& vnd(abs(B1))
bạn thử xem đã được chưa.

hopqlda
26-09-12, 04:43 PM
Cám ơn Thành viên đã chia sẻ cho file hữu ích. Nhưng tác giả có thể chỉnh sửa giùm như sau: cắt chữ "chẵn" ở cuối, vì tiền Việt Nam chỉ tính đến đơn vị đồng, được ko. Thanks

hopqlda
01-10-12, 09:01 AM
Trước hết cám ơn bạn đã chia sẻ công cụ bổ ích. Nhưng kết quả dòng tiền viết bằng chữ mình muốn bỏ chữ "chẵn" vì đơn vị đã tính là đồng. Như vậy phải thao tác chỉnh sửa như thế nào. mong Huynh chỉ giáo. Cám ơn nhiều.

Tầm Xuân
10-10-12, 01:30 PM
Thank ! Tôi thấy tiện ích này rất tuyệt. Nếu ta sử dụng tiện ích này sẽ không bị nhầm lẫn khi ta phải gõ "bằng cữ" từ bàn phím !.

khanhvipkq
07-11-12, 09:54 PM
Mình dung win7 office 3 mình không biết cài kiểu gì các bạn giúp mình với

tr hoan
09-11-12, 09:25 AM
Minh muốn sửa một chút tiện ích đổi số sang chữ (đọc số tiền) của thầy Phạm Duy Long cho tiện như sau:
Bỏ chữ tổng số tiền và (nhóm ngàn) vậy thôi và nghìn chuyển sang ngàn cho hay vì trót thích dùng rồi
Ai biết giúp với
Cám ơn

tanluc70
14-11-12, 06:58 PM
Cho tôi hỏi đây là lỗi gì ?
http://ns7.upanh.com/b3.s30.d2/82a08dc2f8cbce23cc2123567a6f3c05_50867977.adn.jpg (http://www.upanh.com/adn_upanh/v/8vga2c4u7ry.htm)
Mặc dù tôi không chuyển file .xla đi đâu hết ?

uyensongda701
18-12-12, 11:17 AM
co su dung tren excell 2007 win 7 khong ?

anhnguyen74
20-12-12, 09:15 AM
BKAV xem macro của Excel là virus nên xóa tất cả các lệnh đã viết. Phải add-in lại lừ bản chưa bị BKAV để mắt tới.

Cho mình hỏi tí: Mình muốn sử dụng hàm đọc số thành chữ nhưng không sử dụng phần add-in được không? Có cách nào mình chuyển sang macro để khi mở file excel la chay được ko ah. Anh Long giúp em tí nhé.

vu_tuan_manh_linh
20-12-12, 09:34 AM
Cho mình hỏi tí: Mình muốn sử dụng hàm đọc số thành chữ nhưng không sử dụng phần add-in được không? Có cách nào mình chuyển sang macro để khi mở file excel la chay được ko ah. Anh Long giúp em tí nhé.
Bạn tạo một Modul trong chính file excel đó, rồi copy toàn bộ code của hàm đọc số vào modul.

Ha_Guitar
23-12-12, 02:45 PM
Cho mình hỏi làm sao đổi chữ " Ngàn" thành chữ " Nghìn" vậy các bạn !

Good-Luck
23-12-12, 02:50 PM
Cho mình hỏi làm sao đổi chữ " Ngàn" thành chữ " Nghìn" vậy các bạn !
Nhấn phím alt+F11 cửa sổ VBA mở ra , tìm trong đoạn code có chữ "ngàn" đổi nó thành "nghìn" là xong rồi

Hong.Van
23-12-12, 02:54 PM
Nhấn phím alt+F11 cửa sổ VBA mở ra , tìm trong đoạn code có chữ "ngàn" đổi nó thành "nghìn" là xong rồi
Cái này chưa chắc! Fải xem là Font gì?

hoanhocuho
27-12-12, 02:24 PM
Tốt quá đây là tệp mình đang cần!

phantomhoang
10-01-13, 03:27 AM
Mình sử dụng Windows8, Office 2010. Cài tất cả mấy file của các bạn ở trên thì máy tính báo là mất VBA và trình điều khiển Active. Rất mong các bạn chỉ giúp. Tks!

phantomhoang
10-01-13, 03:35 AM
Cụ thể máy tính báo: "Sổ làm việc này đã đánh mất dự án VBA, các điều khiển ActiveX và bất kỳ tính năng liên quan nào khác-có thể lập trình của nó." Các bạn giúp mình với!

huyhoang_hb
12-01-13, 02:51 PM
Mình muốn thêm '' Bằng chữ '' vào đầu hàng chữ thì thêm thế nào hả bạn?

Hong.Van
12-01-13, 02:54 PM
Mình muốn thêm '' Bằng chữ '' vào đầu hàng chữ thì thêm thế nào hả bạn?
Thì bạn nối chuỗi vào, ví dụ bạn có hàm VND() để đọc chữ thì
="Bằng chữ "&VND()

huyhoang_hb
13-01-13, 10:42 AM
vấn đề là mình cần sửa luôn trong hàm chứ bạn

vanle33
13-01-13, 12:26 PM
vấn đề là mình cần sửa luôn trong hàm chứ bạn
Việc gì bạn phải sửa Code để thêm mỗi chữ "Bằng chữ"
Theo mình giải pháp tối ưu và đơn giản nhất là dùng cách nối chuỗi như cách của bài #162

cuong_flash
26-01-13, 11:10 AM
chào bạn. lúc đầu mình sử dụng đổi số bình thường, nhưng vài ngày sau nó chỉ đọc số, còn chữ "đồng chẵn" thì không còn nữa, cho mình hỏi bị lỗi gì và cách khác phục với.
mình vào C:\......\microsoft\AddIns xóa file Doiso.xla nhưng khi vào excel vẫn dùng hàm =vnd() được???

vu_tuan_manh_linh
28-01-13, 12:22 PM
chào bạn. lúc đầu mình sử dụng đổi số bình thường, nhưng vài ngày sau nó chỉ đọc số, còn chữ "đồng chẵn" thì không còn nữa, cho mình hỏi bị lỗi gì và cách khác phục với.
mình vào C:\......\microsoft\AddIns xóa file Doiso.xla nhưng khi vào excel vẫn dùng hàm =vnd() được???
Có thể hàm vnd() đã được đính ngay trong file rồi! View code xem có không bạn!

phunghue1990
29-01-13, 03:08 PM
thử nhé. cái này dễ sử dụng thôi.
cái này cài đặt và sử dụng sao đây bạn ơi

son469
30-01-13, 04:09 PM
Sơn dùng vnd() đã thành công, chia sẻ các bạn. mình ví dụ tại ô C181
1.114.371.541
công thức như sau:
="(Bằng chữ: "&LEFT(vnd(C181);LEN(vnd(C181))-1)&" đồng chẵn.)"

Mít tít
07-02-13, 07:30 AM
Mình cài được rồi nhưng sao khi dùng hàm đọc thành chữ thì chữ toàn bị lỗi phông thôi Ad ơi??? Mình thử cả các hàm khác mà các bạn gợi ý rồi nhưng cũng lỗi như thế, phải sửa thế nào mới đúng ạ?

vanle33
07-02-13, 07:46 AM
Mình cài được rồi nhưng sao khi dùng hàm đọc thành chữ thì chữ toàn bị lỗi phông thôi Ad ơi??? Mình thử cả các hàm khác mà các bạn gợi ý rồi nhưng cũng lỗi như thế, phải sửa thế nào mới đúng ạ?
Bạn chọn font Times New Roman chưa?

tamtrieu
16-04-13, 03:15 PM
Mình có cái file in hóa đơn nhưng k xài được đổi số sang chữ, nhờ bạn giúp mình với. Do file ecxel quá lớn nên mình k thể đính kèm lên được. Bạn nào có thể giúp được thì cho mình xin dc mail để mình gửi file qua.
Rất mong được giúp đỡ.

hoatrankito_2212
25-04-13, 10:35 AM
Bạn ơi!sao mình làm đúng các bước như trên mà không được.huhu

xuanhuye
27-05-13, 02:04 PM
Bạn ơi, tình hình là có lỗi rồi, vì số nào đọc ra cũng có chữ " Chẵn" ở cuối, kể cả số lẻ, chỉ nên dùng chữ " chẵn" trong trường dãy có có 3 số 0 ở cuối mới đúng, hoặc khỏi dùng cũng dc, bạn xem lại nhé

vanle33
27-05-13, 06:21 PM
Bạn ơi, tình hình là có lỗi rồi, vì số nào đọc ra cũng có chữ " Chẵn" ở cuối, kể cả số lẻ, chỉ nên dùng chữ " chẵn" trong trường dãy có có 3 số 0 ở cuối mới đúng, hoặc khỏi dùng cũng dc, bạn xem lại nhé
Bạn hãy chỉnh như của mình và ra kết quả như hình sau
http://nx4.upanh.com/b2.s36.d2/ca9ab1c3c62120a7437b9214251083fc_55910224.b.jpg (http://upanh.com/view/?id=0rn8fr7kaeq)

xuanhuye
27-05-13, 11:51 PM
Sorry hoi cau nay ngạiquá, bạn vào Accounting helper options o cho nao mình tìm ko được nhỉ

vanle33
28-05-13, 11:12 AM
Sorry hoi cau nay ngạiquá, bạn vào Accounting helper options o cho nao mình tìm ko được nhỉ
Bạn tải file ở bài #1 chưa? (nhớ tải bản mới nhất)
Sau khi tải về và giải nén ra sẽ có thư mục Acchelper. Trong đó bạn sẽ thấy file Acchelper Options.

Nguyễn Duy Tuân
28-05-13, 01:24 PM
Bạn tải file ở bài #1 chưa? (nhớ tải bản mới nhất)
Sau khi tải về và giải nén ra sẽ có thư mục Acchelper. Trong đó bạn sẽ thấy file Acchelper Options.

Add-in Accounting Helper ở topic này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1047-XLL-Add-In-Đổi-số-thành-chữ-Tốc-độ-nhanh-tối-đa-nhanh-hơn-80-các-Addins-khác

Nguyễn Duy Tuân
28-05-13, 01:27 PM
Bạn tải file ở bài #1 chưa? (nhớ tải bản mới nhất)
Sau khi tải về và giải nén ra sẽ có thư mục Acchelper. Trong đó bạn sẽ thấy file Acchelper Options.

Add-in Accounting Helper ở topic này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1047-XLL-Add-In-Đổi-số-thành-chữ-Tốc-độ-nhanh-tối-đa-nhanh-hơn-80-các-Addins-khác

Nguyễn Duy Tuân
28-05-13, 01:53 PM
Bạn tải file ở bài #1 chưa? (nhớ tải bản mới nhất)
Sau khi tải về và giải nén ra sẽ có thư mục Acchelper. Trong đó bạn sẽ thấy file Acchelper Options.

Add-in Accounting Helper ở topic này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1047-XLL-Add-In-Đổi-số-thành-chữ-Tốc-độ-nhanh-tối-đa-nhanh-hơn-80-các-Addins-khác

vanle33
28-05-13, 02:10 PM
Add-in Accounting Helper ở topic này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1047-XLL-Add-In-Đổi-số-thành-chữ-Tốc-độ-nhanh-tối-đa-nhanh-hơn-80-các-Addins-khác
hiii. Em đang dùng add in ở topic của a. Nhưng không để ý tên topic này, nên cứ nghĩ là topic này là topic của a.

hung_xu20032000
06-06-13, 09:18 AM
Mình thấy add đọc số này rất hay. Nhưng qua sử dụng bác nào sửa hộ mình nhiều lúc đọc số 5 thành "năm" và "lăm". Sửa hộ e thành "năm" với

vanle33
06-06-13, 09:33 AM
Mình thấy add đọc số này rất hay. Nhưng qua sử dụng bác nào sửa hộ mình nhiều lúc đọc số 5 thành "năm" và "lăm". Sửa hộ e thành "năm" với
Bạn xem topic này để biết cách đọc số 5 http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?43182-Khi-vi%E1%BA%BFt-s%E1%BB%91-th%C3%A0nh-ch%E1%BB%AF-s%E1%BB%91-5-kh%C3%B4ng-ph%C3%A2n-bi%E1%BB%87t-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-d%C3%B9ng-t%E1%BB%AB-n%C4%83m-hay-l%C4%83m
Mình nghĩ bạn nên dung add in này thì chuẩn nhất
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1047-XLL-Add-In-%C4%90%E1%BB%95i-s%E1%BB%91-th%C3%A0nh-ch%E1%BB%AF-T%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BB%99-nhanh-t%E1%BB%91i-%C4%91a-nhanh-h%C6%A1n-80-c%C3%A1c-Addins-kh%C3%A1c

truongmn
19-06-13, 01:40 PM
Cho mình hỏi. Mình đang sử dụng window 8, excel 2010 vậy cách đổi số sang chữ mình làm như thế nào? Hướng dẫn mình với. Thanks bạn nhiều

vanle33
19-06-13, 02:02 PM
Cho mình hỏi. Mình đang sử dụng window 8, excel 2010 vậy cách đổi số sang chữ mình làm như thế nào? Hướng dẫn mình với. Thanks bạn nhiều
Bạn tự học trên diễn đàn, có rất nhiều hướng dẫn.
Một ví dụ là bạn xem bài của mình ở ngay trên (bài #181)!

hainv.bdg
25-06-13, 02:57 PM
còn trong win 8 thì sao các bạn?

lycaothien
01-07-13, 04:19 PM
Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Các bạn có thể tải tập tin DocsoVn.zip có sẳn 3 hàm trên.


'=====================
Function DocSoVni(conso) As String
s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoVni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
Else
s1 = s09(n1) & " traêm"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " laêm"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoVni = conso
End If
End Function
'==================================
Function DocSoAbc(conso) As String
s09 = Array("", " mét", " hai", " ba", " bèn", " n¨m", " s¸u", " b¶y", " t¸m", " chÝn")
lop3 = Array("", " triÖu", " ngh×n", " tû", " triÖu", " ngh×n", "")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoAbc = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "©m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh«ng tr¨m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr¨m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m­êi" Else s2 = s09(n2) & " m­¬i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " mét" Else s3 = " mèt"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l¨m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoAbc = "kh«ng" Else DocSoAbc = dau & Trim(docso)
Else
DocSoAbc = conso
End If
End Function
'===============================
Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(conso) = "" Then
DocSoUni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoUni = conso
End If
End Function

Mình có thắc mắc là:
mình toàn đánh số nghìn nhưng toàn lập trình là Increase ra thành triệu (VD: 1.000 -> 1.000.000) cả nên khi dùng hàm này nó chỉ nhận là nghìn thôi (vẫn 1.000)
Vậy phải làm thế nào?
Các pác giúp mình với!
Thanks,

vanle33
01-07-13, 04:55 PM
Mình có thắc mắc là:
mình toàn đánh số nghìn nhưng toàn lập trình là Increase ra thành triệu (VD: 1.000 -> 1.000.000) cả nên khi dùng hàm này nó chỉ nhận là nghìn thôi (vẫn 1.000)
Vậy phải làm thế nào?
Các pác giúp mình với!
Thanks,
Không hiểu bạn muốn giúp gì?
Bạn đánh 1.000 thì đọc số ra chữ là Một nghìn đồng
Bạn đánh số 1.000.000 thì đọc số ra chữ là Một triệu đồng.
Không hiểu bạn muốn nhập số bao nhiêu?

vu_tuan_manh_linh
02-07-13, 08:14 AM
Không hiểu bạn muốn giúp gì?
Bạn đánh 1.000 thì đọc số ra chữ là Một nghìn đồng
Bạn đánh số 1.000.000 thì đọc số ra chữ là Một triệu đồng.
Không hiểu bạn muốn nhập số bao nhiêu?
Ý của bạn ấy là đổi đơn vị thành "nghìn đồng" thay vì "đồng" như hiện tại!
VD: Khi đánh số 1.232 thì nó sẽ đọc là "Một triệu hai trăm ba mươi hai nghìn đồng". Cái này dễ ợt ý mà, thêm chữ "nghìn" vào trước chữ "đồng" trong tên đơn vị là xong!!

taomanhtrung
10-07-13, 05:04 PM
Chào mọi người,


Sao mình đã làm như vây rồi nhưng vẫn báo #NAME? vậy mọi người. Tks

vanle33
10-07-13, 10:12 PM
Chào mọi người,


Sao mình đã làm như vây rồi nhưng vẫn báo #NAME? vậy mọi người. Tks
Chắc bạn chưa biết cách thêm add in vào excel rồi nên excel báo lỗi không hiểu hàm đó (#NAME).
Bạn tìm trên trên diễn đàn "cách thêm add in vào excel".

Cá ngừ F1
15-07-13, 10:46 AM
Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Các bạn có thể tải tập tin DocsoVn.zip có sẳn 3 hàm trên.


'=====================
Function DocSoVni(conso) As String
s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoVni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
Else
s1 = s09(n1) & " traêm"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " laêm"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoVni = conso
End If
End Function
'==================================
Function DocSoAbc(conso) As String
s09 = Array("", " mét", " hai", " ba", " bèn", " n¨m", " s¸u", " b¶y", " t¸m", " chÝn")
lop3 = Array("", " triÖu", " ngh×n", " tû", " triÖu", " ngh×n", "")
If Trim(conso) = "" Then
DocSoAbc = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = "©m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " tû" Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh«ng tr¨m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr¨m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m­êi" Else s2 = s09(n2) & " m­¬i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " mét" Else s3 = " mèt"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l¨m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoAbc = "kh«ng" Else DocSoAbc = dau & Trim(docso)
Else
DocSoAbc = conso
End If
End Function
'===============================
Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
'Stop
If Trim(conso) = "" Then
DocSoUni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
End If
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
Else
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
Else
s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
End If
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
Else
s2 = " linh"
End If
Else
If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
End If
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
Else
s3 = s09(n3)
End If
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
Else
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
End If
End If
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
Else
DocSoUni = conso
End If
End Function
Cái này muốn phát triển lên thành đọc số tiền thì làm thế nào ạh... như kiểu hàm VND, USD ... giống addin đọc số tiền của Thày Nguyễn Duy Tuân...

vanle33
15-07-13, 11:27 AM
Cái này muốn phát triển lên thành đọc số tiền thì làm thế nào ạh... như kiểu hàm VND, USD ... giống addin đọc số tiền của Thày Nguyễn Duy Tuân...
Ngay ở bài đó đã có hướng dẫn sử dung rồi
Đó là
Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Bạn Insert/Module rồi copy code trên vào rồi dùng 1 trong 3 cách đọc trên.

Cá ngừ F1
15-07-13, 12:58 PM
Ngay ở bài đó đã có hướng dẫn sử dung rồi
Đó là
Đây là hàm đổi số ra chữ cho 3 bảng mã :
Unicode: hàm DocSoUni
Vni Window: hàm DocSoVni
TCVN3 ABC: hàm DocSoAbc
Bạn Insert/Module rồi copy code trên vào rồi dùng 1 trong 3 cách đọc trên.
Cảm ơn a... nhưng ý mình ở đây là đọc ra số tiền.. vd: 12,500 => mười hai nghìn năm trăm đồng...
Còn code trên mới chỉ là đọc ra thành chữ thôi, chưa có tiền tệ...

ndu96081631
15-07-13, 01:05 PM
Cảm ơn a... nhưng ý mình ở đây là đọc ra số tiền.. vd: 12,500 => mười hai nghìn năm trăm đồng...
Còn code trên mới chỉ là đọc ra thành chữ thôi, chưa có tiền tệ...

Trời má ơi!
Có mỗi chữ "Đồng" thôi, bạn tự thêm vào hổng lẽ cũng không làm được sao?

vanle33
15-07-13, 01:05 PM
Cảm ơn a... nhưng ý mình ở đây là đọc ra số tiền.. vd: 12,500 => mười hai nghìn năm trăm đồng...
Còn code trên mới chỉ là đọc ra thành chữ thôi, chưa có tiền tệ...
Mình chưa test thử code trên, có phải bạn thấy code trên đọc đúng số tiền ra chữ rồi ah?
Nếu muốn thêm tiền tệ vào thì
=DocSoUni(A1)&" đồng"

Cá ngừ F1
15-07-13, 01:16 PM
Mình chưa test thử code trên, có phải bạn thấy code trên đọc đúng số tiền ra chữ rồi ah?
Nếu muốn thêm tiền tệ vào thì
=DocSoUni(A1)&" đồng"
Cảm ơn bạn nhiều, mình đã làm thế này rồi... nhưng ở đây là muốn một code tổng hợp hơn
Như đọc VND,USD... rồi còn đọc các số thập phân nữa.
Nói chung là muốn xin cái code như kiểu addin acchelper, mã nguồn jo cũng mở hết rồi, nhưng căn bản ko biết j về lập trình nên ko biết view code của các addin đó như thế nào

Cá ngừ F1
15-07-13, 01:27 PM
Trời má ơi!
Có mỗi chữ "Đồng" thôi, bạn tự thêm vào hổng lẽ cũng không làm được sao?
Dạ, e thêm thì thêm được nhưng mà e muốn xin code đọc số tiền bằng chữ ý ạh, để e nhúng trực tiếp vào VBA, khỏi cần addin nữa

Cá ngừ F1
15-07-13, 01:45 PM
oai... có lẽ các cao thủ ko hiểu ý em do em diễn đạt hơi kém, hjk
Ý em ở đây là e muốn xin code ĐỌC SỐ TIỀN BẰNG CHỮ, còn code copy của thày Phạm Duy Long là mới chỉ đọc ra số thôi, còn đơn vị tiền tệ nữa (mà ko phải thêm thủ công chữ "đồng" hoặc "đôla"... vào)

vanle33
15-07-13, 01:48 PM
Cảm ơn bạn nhiều, mình đã làm thế này rồi... nhưng ở đây là muốn một code tổng hợp hơn
Như đọc VND,USD... rồi còn đọc các số thập phân nữa.
Nói chung là muốn xin cái code như kiểu addin acchelper, mã nguồn jo cũng mở hết rồi, nhưng căn bản ko biết j về lập trình nên ko biết view code của các addin đó như thế nào
Mình cho bạn thấy code của add in của a Tuân đây

Option Explicit
'Author : Nguyen Duy Tuan
'E.Mail : tuanktcdcn@yahoo.com
'Tel : 0904.210.337
'Website: www.bluesofts.net


#If VBA7 Then
'Declare PtrSafe Sub...
Declare PtrSafe Function VNDW Lib "AccHelper.xll" Alias "VND" (ByVal Amount As Currency, _
Optional ByVal OutputType As Integer = 3, _
Optional ByVal Unit1 As Variant = "", _
Optional ByVal Unit2 As Variant = "", _
Optional ByVal MUnit2 As Long = 1, _
Optional ByVal HasGroupingSymbol As Boolean = False) As Variant
'OutputType = 1 => TCVN3(ABC)
'OutputType = 2 => VNI
'OutputType = 3 => UNICODE (Ngam dinh)


Declare PtrSafe Function USDW Lib "AccHelper.xll" Alias "USD" (ByVal Amount As Currency, _
Optional ByVal Unit1 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal Unit2 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal MUnit2 As Long = 1, _
Optional ByVal HasGroupingSymbol As Boolean = False) As Variant


Declare PtrSafe Function Num2StrW Lib "AccHelper.xll" Alias "Num2Str" (ByVal Amount As Currency, _
Optional ByVal LangType As Integer = 2, _
Optional ByVal Unit1 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal Unit2 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal MUnit2 As Long = 1, _
Optional ByVal HasGroupingSymbol As Boolean = False) As Variant


'LangType = 1 => Viet Nam
'LangType = 2 => English


Declare PtrSafe Function ToUNC Lib "AccHelper.xll" Alias "UNC" (ByVal Text As Variant, _
Optional ByVal InputType As Integer = 1) As Variant
'InputType = 1 TCVN3>>UNICODE (ngam dinh)
'InputType = 2 VNI>>UNICODE


#Else


Declare Function VNDW Lib "AccHelper.xll" Alias "VND" (ByVal Amount As Currency, _
Optional ByVal OutputType As Integer = 3, _
Optional ByVal Unit1 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal Unit2 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal MUnit2 As Long = 1, _
Optional ByVal HasGroupingSymbol As Boolean = False) As Variant
'OutputType = 1 => TCVN3(ABC)
'OutputType = 2 => VNI
'OutputType = 3 => UNICODE (Ngam dinh)


Declare Function USDW Lib "AccHelper.xll" Alias "USD" (ByVal Amount As Currency, _
Optional ByVal Unit1 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal Unit2 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal MUnit2 As Long = 1, _
Optional ByVal HasGroupingSymbol As Boolean = False) As Variant


Declare Function Num2StrW Lib "AccHelper.xll" Alias "Num2Str" (ByVal Amount As Currency, _
Optional ByVal LangType As Integer = 2, _
Optional ByVal Unit1 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal Unit2 As Variant = vbNullString, _
Optional ByVal MUnit2 As Long = 1, _
Optional ByVal HasGroupingSymbol As Boolean = False) As Variant


'LangType = 1 => Viet Nam
'LangType = 2 => English


Declare Function ToUNC Lib "AccHelper.xll" Alias "UNC" (ByVal Text As Variant, _
Optional ByVal InputType As Integer = 1) As Variant
'InputType = 1 TCVN3>>UNICODE (ngam dinh)
'InputType = 2 VNI>>UNICODE


#End If


Sub Test()
Dim s As String
s = VNDW(102300, 1, "U1", "U2", 1, True)
Debug.Print s
End Sub

Cá ngừ F1
16-07-13, 03:33 PM
Function VND(baonhieu)
'Tien Viet tieng Viet Font Unicode
Dim KetQua, SoTien, Nhom, Chu, Dich, S1, S2, S3 As String
Dim I, J, ViTri As Byte, S As Double
Dim Hang, Doc, Dem
If Trim(baonhieu) = "" Then
VND = ""
Exit Function
ElseIf baonhieu = 0 Then
VND = "kh" & ChrW(244) & "ng"
Exit Function
ElseIf IsDate(baonhieu) Then
ngay = Day(baonhieu)
Thang = Month(baonhieu)
Nam = Year(baonhieu)
VND = "ng" & ChrW(224) & "y " & ngay & " th" & ChrW(225) & "ng " & Thang & " n" & ChrW(462) & "m " & Nam
Exit Function
ElseIf IsNumeric(baonhieu) = True Then
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'If baonhieu = 0 Then
'KetQua = "Kh" & ChrW$(244) & "ng " & ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng"
'Else
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If Abs(baonhieu) >= 1E+15 Then
KetQua = "S" & ChrW$(7889) & " qu" & ChrW$(225) & " l" & ChrW$(7899) & "n - H" & ChrW$(224) & "m " & ChrW$(273) & ChrW$(7893) & "i s" & ChrW$(7889) & " ra ch" & ChrW$(7919) & " Vi" & ChrW$(7879) & "t Nam; font ch" & ChrW$(7919) & " Tahoma - Copyright by VoTuanKiet of AMG (0938 73 73 93)"
Else
If baonhieu < 0 Then
KetQua = ChrW$(194) & "m" & Space(1)
Else
KetQua = Space(0)
End If
SoTien = Format(Abs(baonhieu), "##############0.00")
SoTien = Right(Space(15) & SoTien, 18)
Hang = Array("None", "tr" & ChrW$(259) & "m", "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i", "g" & ChrW$(236) & " " & ChrW$(273) & "ã")
Doc = Array("None", "ng" & ChrW$(224) & "n t" & ChrW$(7927), "t" & ChrW$(7927), "tri" & ChrW$(7879) & "u", "ng" & ChrW$(224) & "n", ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng", "")
Dem = Array("None", "m" & ChrW$(7897) & "t", "hai", "ba", "b" & ChrW$(7889) & "n", "n" & ChrW$(259) & "m", "s" & ChrW$(225) & "u", "b" & ChrW$(7849) & "y", "t" & ChrW$(225) & "m", "ch" & ChrW$(237) & "n")
For I = 1 To 6
Nhom = Mid(SoTien, I * 3 - 2, 3)
If Nhom <> Space(3) Then
Select Case Nhom
Case "000"
If I = 5 Then
Chu = ChrW$(273) & ChrW$(7891) & "ng" & Space(1)
Else
Chu = Space(0)
End If
Case ".00"
Chu = "ch" & ChrW$(7861) & "n"
Case Else
S1 = Left(Nhom, 1)
S2 = Mid(Nhom, 2, 1)
S3 = Right(Nhom, 1)
Chu = Space(0)
Hang(3) = Doc(I)
For J = 1 To 3
Dich = Space(0)
S = Val(Mid(Nhom, J, 1))
If S > 0 Then
Dich = Dem(S) & Space(1) & Hang(J) & Space(1)
End If
Select Case J
Case 2 And S = 1
Dich = "m" & ChrW$(432) & ChrW$(7901) & "i" & Space(1)
Case 3 And S = 0 And Nhom <> Space(2) & "0"
Dich = Hang(J) & Space(1)
Case 3 And S = 5 And S2 <> Space(1) And S2 <> "0"
Dich = "l" & Mid(Dich, 2)
Case 2 And S = 0 And S3 <> "0"
If (S1 >= "1" And S1 <= "9") Or (S1 = "0" And I = 4) Then
Dich = "l" & ChrW$(7867) & Space(1)
End If
End Select
Chu = Chu & Dich
Next J
End Select
ViTri = InStr(1, Chu, "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i m" & ChrW$(7897) & "t", 1)
If ViTri > 0 Then Mid(Chu, ViTri, 9) = "m" & ChrW$(432) & ChrW$(417) & "i m" & ChrW$(7889) & "t"
KetQua = KetQua & Chu
End If
Next I
End If
End If
VND = UCase(Left(KetQua, 1)) & Mid(KetQua, 2)
End Function
Đây là code đọc số tiền bằng chữ của Hoàng Tử Cadafi, giờ e muốn thay vì đọc "đồng" thì đọc là "đô la Mỹ và ... cent" thì thay thế ở vị trí nào ạh ???
P/S: nhìn font của code thì choáng váng...ko biết thay thế ở đâu cho hợp lý +-+-+-+

lenin
19-07-13, 05:58 PM
Đã sửa! Bạn xem được chưa!

Mình cài xong khi đọc số: 108.102.000 thì nó đoc là: Một trăm lẻ tám triệu một trăm lẻ hai ngàn đồng xu
Mình muốn bỏ chữ xu thì làm như thế nào vậy?

davinci85
29-07-13, 10:34 AM
ai gặp lỗi này rồi xin chỉ mình với, ở công ty có sẵn 1 file đọc số tiền như thế này rồi, file mở lên không hiển thị đc đọc số tiền ra tiếng anh, trong khi đọc tiếng việt thì vẫn bình thường, qua sheet mới cũng không đc, nhưng tạo 1 file excel mới thì đọc usd bình thường, copy từ file mới này qua file cũ thì nó hiển thị, copy và dán vào nơi cần đọc và sửa lại ô cần đọc thì nó không hiện ra format dạng như "=usd(A1)" mà lại là "='userfuntion.xla'!usd(A1)" . Vậy tình trạng này là lỗi gì và có cách nào khắc phục không ???

vanle33
29-07-13, 10:53 AM
ai gặp lỗi này rồi xin chỉ mình với, ở công ty có sẵn 1 file đọc số tiền như thế này rồi, file mở lên không hiển thị đc đọc số tiền ra tiếng anh, trong khi đọc tiếng việt thì vẫn bình thường, qua sheet mới cũng không đc, nhưng tạo 1 file excel mới thì đọc usd bình thường, copy từ file mới này qua file cũ thì nó hiển thị, copy và dán vào nơi cần đọc và sửa lại ô cần đọc thì nó không hiện ra format dạng như "=usd(A1)" mà lại là "='userfuntion.xla'!usd(A1)" . Vậy tình trạng này là lỗi gì và có cách nào khắc phục không ???
Mình đoán là máy chưa được cài add in Đổi số
Bạn thử
+) Gỡ bỏ add in cũ đã dùng trên excel
+) Mở 1 file excel mới từ shortcut trên màn hình nền
+) Thêm add in Đổi số
Mình nghĩ sau khi cài lại add in cho excel thì máy bạn sẽ đổi số sang chữ bình thường trên file mới và các file cũ trước đây.

davinci85
29-07-13, 11:11 AM
máy đã cài addin rồi và đang sử dụng bình thường, nhưng ko hiểu sao hôm nay mở file đó lên lại bị lỗi vậy, nó báo "#VALUE" và mình làm đủ cách như trên thì nó báo vậy đó, phải thêm cái "'userfuntion.xla'" vào thì mới hiển thị ra, và mình cũng đã làm cách giống bạn rồi, remove cái addin đó ra và install lại nhưng cũng thế, hix hix ...

vanle33
29-07-13, 11:27 AM
máy đã cài addin rồi và đang sử dụng bình thường, nhưng ko hiểu sao hôm nay mở file đó lên lại bị lỗi vậy, nó báo "#VALUE" và mình làm đủ cách như trên thì nó báo vậy đó, phải thêm cái "'userfuntion.xla'" vào thì mới hiển thị ra, và mình cũng đã làm cách giống bạn rồi, remove cái addin đó ra và install lại nhưng cũng thế, hix hix ...
Lỗi VALUE là báo lỗi excel không hiểu hàm bạn nhập vào (hàm vnd() đó).
Đường dẫn đến add in của bạn có tiếng việt không? Nếu có thì bỏ tiếng việt đi thử xem.

davinci85
29-07-13, 11:36 AM
File đó đây nè bạn, mình ko sử dụng tiếng Việt có dấu gì hết, bạn down về và sử dụng addin đọc số tiền bằng tiếng Anh xem thử có lỗi ko ? Thanks.

davinci85
29-07-13, 02:54 PM
hix, có ai giúp mình với

vanle33
29-07-13, 03:10 PM
File đó đây nè bạn, mình ko sử dụng tiếng Việt có dấu gì hết, bạn down về và sử dụng addin đọc số tiền bằng tiếng Anh xem thử có lỗi ko ? Thanks.
Mình không tải được file . Bạn bỏ add in đó đi
Dùng add in của anh NguyenDuyTuan
Với cú pháp =USD(A1;;;;;TRUE) và A1=43435435
ra kết quả Forty three million, four hundred and thirty five thousand, four hundred and thirty five dollars only.
Kết quả như vậy có đúng ý bạn không?

vanle33
29-07-13, 07:01 PM
File đó đây nè bạn, mình ko sử dụng tiếng Việt có dấu gì hết, bạn down về và sử dụng addin đọc số tiền bằng tiếng Anh xem thử có lỗi ko ? Thanks.
Trong file của bạn có 1 rừng name rác gây lỗi #REF. Bạn phải gửi cả add in đọc số ra tiếng Anh trong file đó thì mới thử được chứ trong file mình có thấy code của add in nào đâu!

thanhmai1307
30-07-13, 12:09 AM
Trong file của bạn có 1 rừng name rác gây lỗi #REF. Bạn phải gửi cả add in đọc số ra tiếng Anh trong file đó thì mới thử được chứ trong file mình có thấy code của add in nào đâu!
a VANLE33 cho hỏi là làm cách nào bỏ dấu phẩy phân cách giữa hàng nghìn, triệu Ví dụ như: 1.204.652 Một triệu, hai trăm linh bốn nghìn, sáu trăm bẩy mươi hai đồng

vanle33
30-07-13, 09:39 AM
a VANLE33 cho hỏi là làm cách nào bỏ dấu phẩy phân cách giữa hàng nghìn, triệu Ví dụ như: 1.204.652 Một triệu, hai trăm linh bốn nghìn, sáu trăm bẩy mươi hai đồng
Bạn xem lại bài #207 chỉ thay đổi công thức =VND(A1)

standapro
02-08-13, 12:48 PM
cái này đổi chưa chuẩn. bạn sữa lại một tí được không ?
mình muốn đổi số như thế này nè:
VD: đổi số 1023. sẽ ra : một ngàn, không trăm hai mươi ba đồng chẵn

vanle33
02-08-13, 12:56 PM
cái này đổi chưa chuẩn. bạn sữa lại một tí được không ?
mình muốn đổi số như thế này nè:
VD: đổi số 1023. sẽ ra : một ngàn, không trăm hai mươi ba đồng chẵn
Bạn đọc bài #207 chưa?

standapro
02-08-13, 01:04 PM
ok để mình đọc. ban chinh code lại cho mình luôn được không ?

vanle33
02-08-13, 01:36 PM
ok để mình đọc. ban chinh code lại cho mình luôn được không ?
Bạn lại đọc kỹ topic này để biết tải file nào và cách sử dụng như thế nào. Mình đang dùng thấy OK
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?1047-XLL-Add-In-%C4%90%E1%BB%95i-s%E1%BB%91-th%C3%A0nh-ch%E1%BB%AF-T%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BB%99-nhanh-t%E1%BB%91i-%C4%91a-nhanh-h%C6%A1n-80-c%C3%A1c-Addins-kh%C3%A1c

cttt
27-08-13, 11:47 AM
thank chủ topic nhé, phần mềm chạy tốt lắm.
Tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà không sợ sai sót ^_^

nvhathanh
03-10-13, 09:26 AM
Các bạn cho mình hỏi, mình dùng hàm đọc số thành chữ cho ở post 2 bình thường nhưng khi đổi dấu phân cách hàng nghìn từ dấu phẩy mặc định sang dấu chấm thì hàm không đọc được nữa. Mình phải sửa thế nào. Cảm ơn các bạn

Good-Luck
03-10-13, 03:14 PM
Các bạn cho mình hỏi, mình dùng hàm đọc số thành chữ cho ở post 2 bình thường nhưng khi đổi dấu phân cách hàng nghìn từ dấu phẩy mặc định sang dấu chấm thì hàm không đọc được nữa. Mình phải sửa thế nào. Cảm ơn các bạn
có 2 cách để giả quyết vấn đề
1) bạn vào format cell để định dạng cách hiện thị
2) bạn quy đổi cách hiện thị từ hệ thống

lưu ý : kô nên tạo dấu phân cách từ dự liệu nhập

vanlinh1511
04-10-13, 03:32 PM
mình cũng đã tải về và cài đặt được nhưng khi đổi số sang chữ thì lại bị lỗi phông chữ! các ban biết tại sao thì chỉ giúp mình với nhé! thanks! mọi ý kiến xin gửi về địa chỉ: nguyenvanlinh1511@gmail.com

tamfobic
17-10-13, 01:49 PM
mình làm như các banj hướng dẫn nh bị lỗi #name. giúp mình với

Good-Luck
17-10-13, 02:36 PM
mình làm như các banj hướng dẫn nh bị lỗi #name. giúp mình với
l
lỗi #name thường là bạn chưa addin hoặc chưa có module trong file hay gõ sai tên hàm
tóm lại chưa có hàm đổi số thành chữ hoặc bạn gõ sai tên hàm
bạn thử tải file về nghiên cứu nha

kimtinh37
23-10-13, 10:02 AM
Thanks bạn!
Nhưng mình đã tải file rồi, nhưng mình vẫn không chạy được,
Bạn có thể hướng dẫn mình chi tiết không.
cảm ơn bạn nhiều

vannga87
05-11-13, 01:46 PM
cho mình hỏi là đã tải file về rồi và cài đặt vào Ad, làm thử luôn thì đọc thành chữ được nhưng tắt đi thì excel lại báo là lỗi ko tim thấy hàm đổi số trong kho, thử lại ko đc mà file tải về ko hề bị xóa bỏ
Mình phải làm sao để nó đọc đc số tiền ở excel đây ( office 2010)

trieuducphu
11-11-13, 01:35 PM
có cái tool nào dùng được cho Office 2013 trên Win8.1 64 bit không ta?

hoanhnguyen69
19-11-13, 02:34 PM
Hàm VND thì ổn rồi. Còn 3 hàm còn lại thừa chữ cent ở cuối mặt dù số tiền là chẵn, không có số sau phẩy. Bạn điều chỉnh nhé ! Cảm ơn nhiều !

itc12345
22-11-13, 02:20 PM
Chào các bạn,

Mình có dùng hàm này như sau : dãy của mình là : 12345 sẽ đọc dc là : Twelve thousand three hundred forty five dollars only

Nhưng mình mún bỏ 2 chữ "dollars only" cuối cùng thì sao ? vì mình dùng nhiu ngọai tệ khác nhau.

Thanks

nguyenh00hi
10-12-13, 12:15 PM
Sorry các bạn, post nhầm file đổi số cho VNI
Đây là bản đổi file cho font Unicode

Chào bạn,
Bạn có thể bỏ hộ mình cái dấu phẩy và chữ chẵn đi có được không?
Vì sau khi mình đổi ra chữ nó có dấu phẩy như sau:
Một triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn, tám trăm đồng chẵn

Cảm ơn bạn rất nhiều!

pham ngoan
13-01-14, 03:41 PM
bạn ơi, sao mình làm đầy đủ các bước như vậy rồi, có được, nhưng khi mình thoát excel ra, thì mở lại, lại không được nữa. Như vậy lỗi mình gặp là gì và mình cần sửa như thế nào?

Thanks bạn nhiều!

sonlaquehuong
17-01-14, 11:36 AM
Gởi các bạn Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode.
Cách sử dụng:
1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in
Đối với Excel XP trên Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 97 trên Windows 98:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
2. Khởi động lại Excel, cài đặt add-in vừa tạo cho Excel bằng cách chọn trình đơn Tools\ Add-Ins để mở hộp thoại Add-Ins, chọn tên add-in " Doiso" trong danh sách Add-Ins available, rồi bấm OK.
3. Hàm sử dụng: vnd(số cần đổi")

Hy vong Add-in này có thể giúp ích cho các bạn.
Còn mấy ngày nữa là bước sang năm Giáp Ngọ! em kính chúc ban quản trị diễn đàn giải pháp excell năm mới sức khỏe dồi dào, tiền vào dủng dỉnh,mã đáo thành công. năm nay em mới bước đi những bước chập chững tới VBA rất mong mọi người giúp em sửa code như thế nào để kết quả như em mong muốn(em đã diễn tả cụ thể trong file đinh kèm). trân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em!

sirbeomummim
17-01-14, 03:42 PM
Cho em hỏi một chút là em bây giờ muốn thay chữ ngàn thành chữ nghìn, và bỏ đuôi đồng chẵn ví dụ 123 thành một trăm hai mươi ba đồng, thì làm thế nào ạ!

nasalem
17-01-14, 03:57 PM
mọi người ơi có thể hướng dẫn cụ thể hơn dc ko? e đang dùng excel 2010 win 7 thì tìm 1. Chép file Doiso.XLA vào thư mục Add-in
Đối với Excel XP trên Windows XP:
C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 2000 trên Windows 98:
C:\Windows\Application Data\Microsoft\AddIns
Đối với Excel 97 trên Windows 98:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Library
và cài đặt add-in ở đâu ạ ?

Thuyanhanoi
19-03-14, 10:43 PM
Em có file đính kèm, em muốn khi nhập số vào cột (bắt đầu từ G12 thì ở cột H12 đọc thành chữ)
Ví dụ:

6,0 Sáu phảy không
6.2 Sáu phảy hai
5 Năm
7,5 Bảy phảy năm
7.5 Bảy phảy năm

Rất mong được các anh chị sử dụng hàm hoặc viết code VBA giúp em!.
Em xin cảm!.

Thuyanhanoi
20-03-14, 06:43 PM
- Em ứng dụng hàm đọc sổ DocSoUni của Thầy Phạm Duy Long thì chỉ đọc được số chẵn:
Ví dụ: 5 -----> Năm
7-----> Bảy
0 ----> Không
10-----> Mười
Nhưng khi điểm là số lẻ thì chưa đọc được mà lại chưa biết sửa, mong mọi người giúp em với.
Ví dụ khi điểm thi được nhập là: 4,5 hoặc 4.5 thì đọc là "bốn phảy năm"

vanle33
20-03-14, 07:47 PM
- Em ứng dụng hàm đọc sổ DocSoUni của Thầy Phạm Duy Long thì chỉ đọc được số chẵn:
Ví dụ: 5 -----> Năm
7-----> Bảy
0 ----> Không
10-----> Mười
Nhưng khi điểm là số lẻ thì chưa đọc được mà lại chưa biết sửa, mong mọi người giúp em với.
Ví dụ khi điểm thi được nhập là: 4,5 hoặc 4.5 thì đọc là "bốn phảy năm"


Bạn vào đây http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?2048-%C4%90%E1%BB%8Dc-s%E1%BB%91-th%E1%BA%ADp-ph%C3%A2n-%28s%E1%BB%91-l%E1%BA%BB%29-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o-l%C3%A0-%C4%91%C3%BAng
rồi nhờ các cao thủ code "chế biến" 1 chút chắc là OK.

diephuudung88
10-04-14, 08:40 AM
Mình dùng win8 Office 2010 không chạy được :(

birthdayinvalentine
08-05-14, 03:54 PM
tôi đã add file chuhoathuong.xla và thành công, tuy nhiên khi chuyển số, ví dụ 120.012.345 thì trong dòng chữ hiện lên là "một trăm hai mươi triệu mười hai nghìn ba trăm bốn mươi năm đồng". Vậy tôi muốn có đủ chữ "không trăm", và thêm dấu "," sau các chữ "triệu" và "nghìn" thì sao? nhờ diễn đàn giúp đỡ. Tks

vu_tuan_manh_linh
08-05-14, 04:13 PM
tôi đã add file chuhoathuong.xla và thành công, tuy nhiên khi chuyển số, ví dụ 120.012.345 thì trong dòng chữ hiện lên là "một trăm hai mươi triệu mười hai nghìn ba trăm bốn mươi năm đồng". Vậy tôi muốn có đủ chữ "không trăm", và thêm dấu "," sau các chữ "triệu" và "nghìn" thì sao? nhờ diễn đàn giúp đỡ. Tks
Add-Ins này đã post nhiều lần rồi! Hàm VND()

xuanhuye
17-06-14, 04:27 PM
Các Bác giúp em tình huống này với. Em đặt một dãy các công thức rồi SUM lại, quá trình SUM đó cho ra các số ẩn sau kết quả là các số thập phân (,) vậy mình muốn công thức không đọc các số Thập phân này mà chỉ đọc đến chữ " Đồng" thôi thì sao nhỉ. thank's các bác nhé

vu_tuan_manh_linh
18-06-14, 08:20 AM
Các Bác giúp em tình huống này với. Em đặt một dãy các công thức rồi SUM lại, quá trình SUM đó cho ra các số ẩn sau kết quả là các số thập phân (,) vậy mình muốn công thức không đọc các số Thập phân này mà chỉ đọc đến chữ " Đồng" thôi thì sao nhỉ. thank's các bác nhé
Round() thử cái xem thế nào bạn!

vanhuynh_ng
18-06-14, 04:08 PM
Add-Ins này đã post nhiều lần rồi! Hàm VND()

Bạn có thể cho mình xin password để chỉnh sửa các add in lại theo nhu cầu của mình được không?

Mình muốn bỏ cụm từ "Bằng chữ: "

vanle33
18-06-14, 04:28 PM
Bạn có thể cho mình xin password để chỉnh sửa các add in lại theo nhu cầu của mình được không?

Mình muốn bỏ cụm từ "Bằng chữ: "
Mình đâu thấy hiện ra chữ "Bằng chữ" nào đâu mà cần sửa code để mất chữ "Bằng chữ" nhỉ?!

xuanhuye
19-06-14, 07:41 AM
ừ nhỉ, dùng hàm Round () suốt mà mình k nghĩ ra, cảm ơn bạn vu_tuan_manh_linh nhé

ptuanduong
21-06-14, 05:33 PM
Bạn vu tuan manh linh cho hỏi chút muốn bỏ chữ chẵn đi thì kiểu gì? ở đọc số

Cá ngừ F1
21-06-14, 06:13 PM
Bạn vu tuan manh linh cho hỏi chút muốn bỏ chữ chẵn đi thì kiểu gì? ở đọc số
Chữ chẵn có 4 ký tự..o A1 là số, bạn có thể dùng hàm =left(vnd(A1),len(vnd(A1))-4).
Ko có máy tính để test thử.

ptuanduong
21-06-14, 06:22 PM
Chữ chẵn có 4 ký tự..o A1 là số, bạn có thể dùng hàm =vnd(left(A1),len(A1)-4).
Ko có máy tính để test thử.

mình thử rùi không được. trước mình dùng AccHelper có phần optios để sửa. nhưng giờ nó không cho sửa nữa dù làm mọi cách mình biết. mình làm BẢO HIỂM Y TẾ không được ghi chữ chẵn

Cá ngừ F1
21-06-14, 06:26 PM
Bạn test lại ct ở bài # 243 xem sao

ptuanduong
21-06-14, 06:49 PM
Bạn test lại ct ở bài # 243 xem sao
Được rùi. cảm ơn bạn. nhưng cho mình hỏi dùng add-in Acchelper sao không bỏ được chữ chẵn, mặc dù trước đó mình bỏ được

Cá ngừ F1
21-06-14, 07:23 PM
Được rùi. cảm ơn bạn. nhưng cho mình hỏi dùng add-in Acchelper sao không bỏ được chữ chẵn, mặc dù trước đó mình bỏ được
Tôi cũng ko rõ.. mặc định của tác giả là thế rồi.. muốn thay đổi thì mình phải tự chế thôi bạn...

doan1990
22-06-14, 07:02 AM
Nhấn phím alt+F11 cửa sổ VBA mở ra , tìm trong đoạn code có chữ "ngàn" đổi nó thành "nghìn" là xong rồi
MÌnh đã đổi như vậy rồi nhưng vẫn k được

vu_tuan_manh_linh
23-06-14, 10:40 AM
Bạn vu tuan manh linh cho hỏi chút muốn bỏ chữ chẵn đi thì kiểu gì? ở đọc số
Có nhiều hàm với code khác nhau, không biết bạn đang dùng hàm nào mà chỉ cho bạn cách sửa nữa!!

Phương PY
28-06-14, 05:24 PM
- Cám ơn nhé giải pháp Excel nhé^^