Đăng ký học Excel, VBA cùng GPE tháng 4/2018 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

VBA có thể làm được 1 chương trình đồng bộ web (giống như khai báo Hải Quan) không? Hay dùng gì?

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi phanminhphuong, 9 Tháng mười 2017.

 1. phanminhphuong

  phanminhphuong Thành viên hoạt động

  Chào mọi người!

  Mình muốn hỏi VBA/ VB có đủ các công cụ cần thiết để làm được 1 phần mềm khai báo Hải Quan không (https://vnsw.gov.vn).
  Giống như cách mà chương trình ECUS - VNACCS khai báo Hải Quan điện tử ấy.

  * Hoặc như phần mềm đồng bộ dữ liệu khai báo này:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLUSBtpiJVLjJzOdnZmYhL3WZ0tOKjFaCs
  trước thấy họ làm hay quá mà liên lạc 2B System Co., LTD không trả lời, giờ chả tìm thấy ở đâu nữa.

  Nếu VBA không thể làm được vui lòng cho biết ngôn ngữ lập trình nào ổn/ học và áp dụng nhanh & có thể xử lý được yêu cầu, mình không ngại mất thời gian để tìm hiểu và làm vì mình sống cả đời với bạn https://vnsw.gov.vn này.

  Mong mọi người cho lời khuyên/ hướng đi hợp lý.

  Chân thành cám ơn!
   
 2. be09

  be09 Thành viên gạo cội

  Có cái tương tự nè:
  PM.PNG
   
  phanminhphuong thích bài này.
 3. phanminhphuong

  phanminhphuong Thành viên hoạt động

  Cám ơn bạn!

  Theo hình thì chương trình xuất nhập khẩu chỉ để quản lý dữ liệu xuất nhập trên excel đúng không ạ?
  Mình muốn tìn hiểu 1 chương trình nói nôm na là đồng bộ dữ liệu người dùng khai báo (có thể trên excel) với dữ liệu trên web (lấy dữ liệu từ web về, tải dữ liệu lên). Dùng control webbrowser của VBA thì thấy là yếu và chậm.

  Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp nhất với việc thao tác, lấy dữ liệu, đồng bộ dữ liệu với web vậy các bạn?
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2017
 4. hoi_joker

  hoi_joker Thành viên mới

  Chả có cách nào dung VBA khả thi đâu, cái này điều khiển Internet Explorer để đăng nhập và upload file làm tồi hồi còn e-manifest : https://e-manifest.customs.gov.vn

  Mã:
  Option Explicit
  
  Declare Function apiShowWindow Lib "user32" Alias "ShowWindow" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
  
  Global Const SW_MAXIMIZE = 3
  Global Const SW_SHOWNORMAL = 1
  Global Const SW_SHOWMINIMIZED = 2
  Sub Add_Document()
   Dim oIE As Object ' InternetExplorer.Application
   Dim sURL As String
   Dim UserN As Object ' MSHTML.IHTMLElement
   Dim PW As Object ' MSHTML.IHTMLElement
   'Dim Element As Object ' HTMLButtonElement
   Dim btnInput As Object ' MSHTML.HTMLInputElement
   Dim ElementCol As Object ' MSHTML.IHTMLElementCollection
   'Dim Link As Object ' MSHTML.HTMLAnchorElement
   Dim ieDoc As Object 'MSHTML.HTMLDocument
   Dim i As Long, j As String, k, m As String, n As String, r As Long, s As String, t, u As String, v As String, x As String, y As String
   Dim sText As String, startS As String, endS As String, sMv As String
   Const Agency As String = "Agency"
   
  On Error Resume Next
   
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Visible = False
  
  Select Case Application.Assistant.DoAlert("NOTICE - " & Agency, [U64].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    Case vbCancel
      GoTo TheEnd
  End Select
  
  Kill_IE_Process 'Dong tat ca cac cua so IE
  
  '===== VAO TRANG THEM HO SO E-MANIFEST ============
  Set oIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    sURL = "https://e-manifest.customs.gov.vn/profile/record/list.aspx"
  
  With oIE
    .Navigate sURL
    .Visible = True
    apiShowWindow .hwnd, SW_MAXIMIZE
    'Loop until the page finishes loading
    Do While .Busy Or .ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  End With
  
  '===== NHAN VAO NUT CONFIRM ========================
  Set ieDoc = oIE.Document
  Set btnInput = ieDoc.all.Item("overridelink")
    btnInput.Click
  Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
  '===== DANG NHAP ===================================
  u = "ctl00$PlaceHolderMain$signInControl$"
  v = "ctl00$ctl27$wPshipList$ctl00$"
  x = "ctl00_ctl27_wPshipList_ctl00"
  y = "__tab_" & x & "_tabDocument_"
  
  Set UserN = ieDoc.getElementsByName(u & "UserName")
  If Not UserN Is Nothing Then
    UserN(0).Value = "577777777"  'UserName (thay doi phu hop)
  End If
   
  Set PW = ieDoc.getElementsByName(u & "password")
  If Not PW Is Nothing Then
    PW(0).Value = "password"   'Password
  End If
  
  Set btnInput = ieDoc.all.Item("ctl00_PlaceHolderMain_signInControl_login")
    btnInput.Click         'Click Dang Nhap
  Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
  '====================================================
  sText = ieDoc.body.innerHTML          'Lay Source code Web
  startS = InStr(sText, x & "_ddlShip")
  endS = InStr(sText, v & "ddlPort")
  sText = Mid(sText, startS, endS - startS)    'Lay doan giua ten tau trong Source web
  
  If InStr(UCase(sText), UCase([D6])) > 0 Then  'NEU TAU CO TRONG HE THONG E-MANIFEST
  ReDo:
    sURL = "https://e-manifest.customs.gov.vn/profile/record/add.aspx"
    oIE.Navigate sURL
    Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    '===== DIEN THONG TIN TAO HO SO TAU =============
    For i = 1 To 8
      Select Case i
        'Case 1:   j = v & "ddlShip":       k = sRet        'Ten tau
        Case 1:   j = v & "ddlDocumentType":   k = [E5]        'Loai ho so
        Case 2:   j = v & "ddlPort":       k = [E8]        'Ten cang
        Case 3:   j = v & "txtCaption":      k = UCase(Trim([D7]))  'Master name
        Case 4:   j = v & "txtTime":       k = [E10]        'Thoi gian den/ chay
        Case 5:   j = v & "ddlHours":       k = [D13]        'Gio
        Case 6:   j = v & "ddlMinutes":      k = [D14]        'Phut
        Case 7:   j = v & "txtVoyageNumber":   k = UCase(Trim([D15])) 'Voy no.
        Case 8:   j = v & "txtRemarks":      k = UCase(Trim([D16])) 'Remarks
      End Select
      Set UserN = ieDoc.getElementsByName(j)
      If Not UserN Is Nothing Then
        UserN(0).Value = k
      End If
    Next i
    
    apiShowWindow oIE.hwnd, SW_SHOWMINIMIZED
    Application.Visible = True
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("FILL VSL NAME - " & Agency, [U75].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbOK
      Case Else
        GoTo TheEnd
    End Select
    Application.Visible = False
    
    '===== NHAN NUT TAO HO SO TAU ===================
    Set btnInput = ieDoc.all.Item(x & "_lblAdd")
      btnInput.Click       'Click Dang Nhap
    Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    
    '===== TAI/ UPLOAD BAN KHAI HANG HOA ============
    oIE.Visible = False
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD GOOD DECLARATION - " & Agency, [U65].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbCancel
        GoTo TheEnd
      End Select
      oIE.Visible = True
      u = x & "_tabDocument_TabPanel"
      
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "0_upFileGoodDecralation_rdnStatus_1")
        btnInput.Click       'chon nut thay doi
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "0_upFileGoodDecralation_fileUpload")
        btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
      Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "0_upFileGoodDecralation_lbtnSave")
        btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
      Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    '===== TAI/ UPLOAD CARGO MANIFEST ===============
    oIE.Visible = False
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD CARGO MANIFEST - " & Agency, [U66].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbYes
  UploadManifest:
        oIE.Visible = True
        
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel1")
          btnInput.Click       'chuyen tab Upload BL
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
        '-----------------
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "1_upFileHouseBill_rdnStatus_1")
          btnInput.Click       'chon nut thay doi
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
        '-----------------
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "1_upFileHouseBill_fileUpload")
          btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
        '-----------------
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "1_upFileHouseBill_lbtnSave")
          btnInput.Click       'Nhan vao nut Tai len
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
        '-----------------
        oIE.Visible = False
        If MsgBox("Do you want to upload other Cargo Manifest?", vbOKCancel, "UPLOAD OTHER CARGO MANIFEST") = vbOK Then GoTo UploadManifest
      Case vbCancel
        GoTo TheEnd
    End Select
    
    '===== TAI/ UPLOAD BAN KHAI CHUNG ================
    oIE.Visible = False
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD GENERAL DECLARATION - " & Agency, [U67].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbYes
        oIE.Visible = True
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel2")
          btnInput.Click       'chuyen tab Upload Bkc
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "2_upFileGeneralDecralation_rdnStatus_1")
          btnInput.Click       'chon nut thay doi
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "2_upFileGeneralDecralation_fileUpload")
          btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "2_upFileGeneralDecralation_lbtnSave")
          btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      Case vbCancel
        GoTo TheEnd
    End Select
      
    '===== TAI/ UPLOAD CREW LIST =====================
    oIE.Visible = False
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD CREW LIST - " & Agency, [U68].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbYes
        oIE.Visible = True
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel3")
          btnInput.Click       'chuyen tab Upload Crew List
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "3_upFileCrew_rdnStatus_1")
          btnInput.Click       'chon nut thay doi
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "3_upFileCrew_fileUpload")
          btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "3_upFileCrew_lbtnSave")
          btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      Case vbCancel
        GoTo TheEnd
    End Select
      
    '===== TAI/ UPLOAD CREW 'S EFFECT ================
    oIE.Visible = False
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD CREW 'S EFFECT DECLARATION - " & Agency, [U69].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbYes
        oIE.Visible = True
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel4")
          btnInput.Click       'chuyen tab Upload Bkc
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "4_upFileCrewEffect_rdnStatus_1")
          btnInput.Click       'chon nut thay doi
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "4_upFileCrewEffect_fileUpload")
          btnInput.Click       'mo cua so chon file upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "4_upFileCrewEffect_lbtnSave")
          btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      Case vbCancel
        GoTo TheEnd
    End Select
    
    '===== TAI/ UPLOAD SHIP 'S STORE =================
    oIE.Visible = False
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("UPLOAD SHIP 'S STORE DECLARATION - " & Agency, [U70].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbYes
        oIE.Visible = True
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(y & "TabPanel5")
          btnInput.Click       'chuyen tab Upload Bkc
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "5_upFileShipStore_rdnStatus_1")
          btnInput.Click       'chon nut thay doi
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "5_upFileShipStore_fileUpload")
          btnInput.Click       'mo cua so Upload ban khai hang hoa
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
  
        Set btnInput = ieDoc.all.Item(u & "5_upFileShipStore_lbtnSave")
          btnInput.Click       'Nhan vao nut Upload
        Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
      Case vbCancel
        GoTo TheEnd
    End Select
    
    oIE.Visible = False
    Application.Visible = True
    
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("NOTICE - " & Agency, [U71].Value, msoAlertButtonOK, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
    End Select
    
  '***** NEU TAU CHUA CO TRONG HE THONG => TAO TAU MOI *****
  Else
    Application.Visible = False
    sURL = "https://e-manifest.customs.gov.vn/profile/ship/add.aspx"
    oIE.Navigate sURL
    oIE.Visible = False
    Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
    Select Case Application.Assistant.DoAlert("CREAT NEW VESSEL - " & Agency, [U72].Value, msoAlertButtonYesNoCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
      Case vbYes       'Tao tau tu dong tren web
        For k = 1 To 15
          Select Case k
            Case 1:  j = v & "txtName":       m = "VESSEL 'S NAME?":           n = "NHAP TEN TAU":         s = Trim([D6]):     t = 2
            Case 2:  j = v & "txtIMO":        m = "IMO NUMBER?":             n = sMv & "IMO NUMBER":       s = "[IMO No.]":    t = 1
            Case 3:  j = v & "txtCall":       m = "CALL SIGN?":              n = sMv & "HO HIEU":         s = "[Call sign]":   t = 2
            Case 4:  j = v & "txtRegisterNumber":  m = "REGISTED NUMBER?":           n = sMv & "SO DANG KY":       s = "[Register No.]":  t = 2
            Case 5:  j = v & "txtFishing":      m = "REGISTED NUMBER (fishing boat)?":   n = sMv & "SO DANG KY TAU CA":    s = s:         t = 2
            Case 6:  j = v & "txtDate":       m = "DATE OF REGISTRATION (DD/MM/YYYY)?":  n = sMv & "REGISTED DATE":      s = "DD/MM/YYYY":    t = 2
            Case 7:  j = v & "txtNetTonnage":    m = "NET TONNAGE?":             n = sMv & "TRONG TAI THUAN":     s = "[NRT]":      t = 1
            Case 8:  j = v & "txtNet":        m = "NRT (fishing boat)?":         n = sMv & "TRONG TAI THUAN TAU CA": s = s:         t = 1
            Case 9:  j = v & "txtGross":       m = "GROSS TONNAGE?":            n = sMv & "TONG DUNG TICH":     s = "[GRT]":      t = 1
            Case 10: j = v & "txtGrossTonnage":   m = "GRT (fishing boat)":          n = sMv & "TONG DUNG TICH TAU CA":  s = s:         t = 1
            Case 11: j = v & "txtWeightTonnage":   m = "DEAD WEIGHT?":             n = sMv & "TRONG TAI":        s = "[DWT]":      t = 1
            Case 12: j = v & "txtLOA":        m = "LOA?":                 n = sMv & "CHIEU DAI LON NHAT":   s = "[LOA]":      t = 1
            Case 13: j = v & "txtBreadth":      m = "BREATH?":               n = sMv & "CHIEU RONG":       s = "[Chieu rong]":   t = 1
            Case 14: j = v & "txtSailingSpeed":   m = "VESSEL 'S SPEED?":           n = sMv & "TOC DO":         s = 12:         t = 2
            Case 15: j = v & "txtRemarks":      m = "REMARKS":               n = sMv & "GHI CHU":         s = "":         t = 2
          End Select
        
          Set UserN = ieDoc.getElementsByName(j)
            If Not UserN Is Nothing Then
              UserN(0).Value = UCase(Application.InputBox(m, n, s, , , , , t))
              If k = 1 Then sMv = "MV. " & UserN(0).Value & " - "
              If k = 4 Or k = 7 Or k = 9 Then
                s = UserN(0).Value
              End If
            End If
        Next k
              
          Set UserN = ieDoc.getElementsByName(v & "ddlProcessType")
            If Not UserN Is Nothing Then
              UserN(0).Value = 9 '9 = Registration ; 5 = Correction ; 1 = Cancellation
            End If
          
          Set UserN = ieDoc.getElementsByName(v & "ddDanhSachHangTau")
            If Not UserN Is Nothing Then
              UserN(0).Value = 217 '217 = CTY CP DLHH VINACOMIN
            End If
         
          Set ElementCol = ieDoc.getElementsByTagName("input")
            For Each btnInput In ElementCol
              If btnInput.ID = x & "_chkSubmitTo_0" Or btnInput.ID = x & "_chkSubmitTo_1" Or btnInput.ID = x & "_chkSubmitTo_2" Then
                btnInput.Click
              End If
            Next
       
        oIE.Visible = True
        Application.Visible = True
         
        Do While oIE.LocationURL = sURL
          Select Case Application.Assistant.DoAlert("CREAT NEW VESSEL - " & Agency, [U73].Value, msoAlertButtonOKCancel, msoAlertIconInfo, msoAlertDefaultFirst, msoAlertCancelFirst, False)
            Case vbOK
              Set btnInput = ieDoc.all.Item(x & "_lblAdd")
                btnInput.Click       'Nhan vao nut Tai len
              oIE.Visible = True
              Do While oIE.Busy Or oIE.ReadyState <> 4: DoEvents: Loop
            Case vbCancel
              GoTo TheEnd
          End Select
        Loop
         
        GoTo ReDo    'Luu tau moi va quay lai tao ho so E-Manifest
      Case vbCancel
        Kill_IE_Process
      End Select   'Ket thuc truong hop tao tau moi
  End If
  
  TheEnd:
   oIE.Visible = True
   Set oIE = Nothing
   Set ieDoc = Nothing
   Set UserN = Nothing
   Set PW = Nothing
   Set btnInput = Nothing
   Set ElementCol = Nothing
  
  Application.Visible = True
  Application.ScreenUpdating = True
  
  End Sub
  
   

  Các file đính kèm:

  phanminhphuongNguyễn Duy Tuân thích bài viết này.
 5. Nguyễn Duy Tuân

  Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

  Việc truy xuất dữ liệu vào Web là không thể nếu người lập trình không có tài khoản có quyền truy vấn CSDL. Nếu có làm thì cùng lắm là lấy được dữ liệu tĩnh trên web dựa vào tag <tb> (hoặc có thể cái khác).
  Nguyễn lý của web là: TRUY VẤN CSDL -> RECORDSER -> HTML để hiển thị phía client (trình duyệt) cho người sử dụng.
  Từ Web - LẤY THÔNG TIN TRÊN CÁC MỤC NHẬP -> CSDL.
  Tất cả các việc liên quan đến CSDL trên đều là người lập trình web có tài khoản để Connection tới CSDL (MySQL, SQL Server,...).
  Như vậy mấu chốt là làm sao để có thông tin kết nối và CSDL chứ không phải lấy dữ liệu từ web rồi đẩy vào web. Web chỉ như một bản report hiển thị những gì trong CSDL có mà thôi.

  Ngôn ngữ lập trình nào nếu có thông tin kết nối nối vào CSDL đều làm được hết không cứ phải C#, Delphi,.VB, VBA....
  (Nếu ai đã có thông tin truy xuất CSDL share lên đây đồng nghĩa là CSDL dùng cho website trên đã bị hack!).
   
  be09, phanminhphuonghoi_joker thích bài viết này.
 6. doveandrose

  doveandrose hello

  Mình thấy Bạn đang điều khiển IE bằng code VBA đấy chứ, sao lại nói là chả có cách nào dùng VBA :) --=0
  Mình còn nghe nói diễn đàn này có 1 số bạn nào đó không điều khiển trình duyệt nào mà vẫn tự động đăng nhập, tự động Upload File, tự động gửi bài viết (gọi tắt là tự động trả lời) lên diễn đàn GPE đấy. !$@!!!$@!!
   
  phanminhphuong, hoi_jokerbefaint thích bài viết này.
 7. hoi_joker

  hoi_joker Thành viên mới

  Mình nói dùng VBA không khả thi ý là ko nhanh/ không phù hợp. Thà khai báo bằng tay còn hơn. Chứ VBA khả năng khó thực hiện được như phần mềm khai báo hải quan (truy cập CSDL, load CSDL, thay đổi CSDL, cập nhật CSDL ...) trên phần mềm VBA. Quá khó :(:(:(
   
  phanminhphuong thích bài này.
 8. phanminhphuong

  phanminhphuong Thành viên hoạt động

  Đúng là mình muốn tìm hiểu cách làm được phần mềm có chức năng như trên.
   
 9. be09

  be09 Thành viên gạo cội

  Đang thất nghiệp nên bài 2 đưa lên chơi cho vui thôi.
  Còn cái vụ bạn nêu bài 1, thì nên bám và liên hệ với Nguyễn Duy Tuân (Hà Nội), đã có ý kiến ở bài 5 để được tư vấn.
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười 2017
  Nguyễn Duy Tuânphanminhphuong thích bài viết này.
 10. Nguyễn Duy Tuân

  Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

  Em đang muốn lao động là bác tạo điều kiện ngay á. Cảm ơn Bác! :D:D:D
   
  befaint, phanminhphuongbe09 thích bài viết này.
 11. phanminhphuong

  phanminhphuong Thành viên hoạt động

  Vui lòng cho mình 1 số ví dụ hoặc phần mềm giao tiếp với web (truy cập CSDL, tải CSDL, thay đổi CSDL, cập nhật CSDL ...) mà không phải là dùng VBA điều khiển Internet Explorer. Xin cám ơn!
   
  Nguyễn Duy Tuân thích bài này.
 12. befaint

  befaint |||||||||||||

  Sao bạn không gọi trực tiếp anh ấy cho nhanh.Tiện thể có thể hỏi han thêm thông tin khác.

  http://www.bluesofts.net/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=64
   
  phanminhphuong, be09Nguyễn Duy Tuân thích bài viết này.
 13. Nguyễn Duy Tuân

  Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

  Như mình đã nói bài trên. Dữ liệu biến đổi trên web hoàn toàn lấy từ CSDL. Vậy bạn dùng bất kể ngôn ngữ gì để có thể INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT vào CSDL là xong. Khi bạn thay đổi dữ liệu rồi thì web nó cứ hiển thị đúng như trong CSDL thôi. Mỗi trang web có một cấu trúc CSDL khác nhau (theo tính chất nghiệp vụ của công ty), loại CSDL cũng có thể khác nhau ( phổ biến hiện nay là SQL Server, MySQL). Mình chỉ bày hướng cho bạn làm thôi chứ để làm một ví dụ hơi mất nhiều thời gian vì mình không chuyên về web.
  Bạn sẽ rất rất khó để có tài khoản kết nối vào một CSDL của một công ty nào đó vì đó là bảo mật dữ liệu của họ, trừ phi họ công bố. Vậy nên chỉ học để hiểu bản chất, khi cần thì truy xuất vào web của riêng mình thì được.
   
  phanminhphuongbe09 thích bài viết này.
 14. AutoReply

  AutoReply Thành viên thường trực

  sau khi hiểu bản chất mà anh nói rồi nhưng không có tài khoản kết nối vào CSDL của trang Web thì sao anh ? bó tay chịu trói chăng ? +-+-+-++-+-+-+
   
 15. Nguyễn Duy Tuân

  Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

  Không quan trọng là có web hay không có. Như mình đã nói mạch máu của web là CSDL. Bạn học tốt về kết nối và truy xuất CSDL là ok, còn khi bạn biết CSDL nào đó của pm nào, của web nào thì chỉ cần kết nối đến CSDL , INSERT, UPDATE đúng table là xong thôi.

  Bạn có thể dùng ADO để học việc này. Tuy nhiên hãy học theo các bước:

  1. Học cách cài và quản trị một loại CSDL Client-Server: MySQL, SQL Server. Bạn học MySQL vì nó phổ biến cho nhiều website hiện nay, đặc biệt các web viết bằng PHP.
  2. Học các câu lệnh SELECT, INERT, UPDATE, DELETE tới CSDL MySQL..

  3. Dùng ADO kết nối và làm việc với CSDL MySQL.

  Mỗi bước trên bạn tìm Google ra hết nhé!
   
  phanminhphuong, AutoReplybefaint thích bài viết này.
 16. befaint

  befaint |||||||||||||

  Híc. Anh ơi, "Cô Rô bốt" xinh đẹp ở trên đã qua mấy bước anh hướng dẫn lâu rồi. -\\/.-\\/.
   
  Nguyễn Duy Tuân thích bài này.
 17. VetMini

  VetMini Thành viên gạo cội

  Bạn có từng đồng hành với người ta hôn mà dám nói vậy?
  Cái cô này đâu có hề qua bước nào. Ả ta tự động thấy ở đích. Mình bò mệt phở hơi tai mà ngẫng đầu lên vẫn thấy ả ta dẫn trước mặt.
   
  phanminhphuong thích bài này.
 18. befaint

  befaint |||||||||||||

  "mát con mắt" thì lúc nào cũng dẫn trước mặt mà anh. :p:p
   
 19. Nguyễn Duy Tuân

  Nguyễn Duy Tuân Nghị Hách

  Thế thì chờ có tài khoản kết nối csdl thôi :). Thường khi viết ứng dụng khai thác data dùng chung thì cty họ sẽ cấp cho một tài khoản đẻ ghi nhận thông tin mà không làm nguy hiểm tới hệ thống. Nếu lấy được thông tin trong csdl dễ dàng thì danh sách tài khoản của các diễn đàn vào tay mình hết :)
   
  phanminhphuong thích bài này.
 20. thuyyeu99

  thuyyeu99 Thành viên tiêu biểu

  Cái vụ này theo mình nghĩ bạn rành về cái nào thì đi theo cái đó Visua Studio, delphi, java.., (mà còn cái vụ viết xong rồi chạy được đa nền tảng nữa)
   
  phanminhphuongNguyễn Duy Tuân thích bài viết này.

Chia sẻ trang này