Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Lấy dữ liệu từ txt file

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi quocthan92, 20 Tháng tư 2017.

 1. quocthan92

  quocthan92 Thành viên mới

  Hello everyone,
  Nhờ mọi người giúp đỡ, em muốn lấy số SerialNumber và ModelCode thì viết code như thế nào ạ?

  Thanks!
   

  Các file đính kèm:

  • Pass.txt
   Kích thước:
   1.2 KB
   Đọc:
   15
 2. giaiphap

  giaiphap .::(^_^)::.

  Lấy thì được nhưng trong file có 3 cái SerialNumber và 2 cái ModelCode thì lấy cái nào đây.
   
 3. quocthan92

  quocthan92 Thành viên mới

  Thanks ban da rep. Mình muốn lấy từ dưới lên lấy cái tìm thấy đầu tiên
   
 4. giaiphap

  giaiphap .::(^_^)::.

  Bạn sử dụng code này thử xem.
  Mã:
  Private Sub GPE()
  Dim myFile As String, textSr As String, textMd As String, textline As String, posLat As Integer, posLong As Integer
  myFile = "C:\Pass.txt"
  textSr = ""
  textMd = ""
  Open myFile For Input As #1
    Do Until EOF(1)
      Line Input #1, textline
      If InStr(textline, "SerialNumber[") <> 0 Then textSr = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "SerialNumber[") + 1)
      If InStr(textline, "ModelCode:") <> 0 Then textMd = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "ModelCode:") + 1)
    Loop
  Close #1
  If textSr <> "" Then
    posLat = InStr(textSr, "SerialNumber[")
    Range("A1").Value = Mid(textSr, posLat + 13, InStr(textSr, "]") - (posLat + 13))
  End If
  If textMd <> "" Then
    posLong = InStr(textMd, "ModelCode:")
    Range("A2").Value = Mid(textMd, posLong + 10, InStr(textMd, ",") - (posLong + 10))
  End If
  End Sub
  
   
 5. quocthan92

  quocthan92 Thành viên mới

  Mình hiểu code, giờ mình muốn lấy 4 số serial number khác nhau của file đính kèm thì làm thế nào?
   

  Các file đính kèm:

  • Pass.txt
   Kích thước:
   5 KB
   Đọc:
   5
 6. giaiphap

  giaiphap .::(^_^)::.

  Vậy sửa lại thế này.
  Mã:
  Sub GPE()
  Dim myFile As String, textSr As String, textMd As String, textline As String, posLat As Integer, posLong As Integer
  Dim k As Long, i As Long
  myFile = "C:\Pass.txt"
  textSr = "": textMd = ""
  i = 0: kl = 0
  Open myFile For Input As #1
    Do Until EOF(1)
      Line Input #1, textline
      If InStr(textline, "SerialNumber[") <> 0 Then
        textSr = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "SerialNumber[") + 1)
        posLat = InStr(textSr, "SerialNumber[")
        k = k + 1
        Range("A" & k).Value = Mid(textSr, posLat + 13, InStr(textSr, "]") - (posLat + 13))
      End If
      If InStr(textline, "ModelCode:") <> 0 Then
        textMd = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "ModelCode:") + 1)
        posLong = InStr(textMd, "ModelCode:")
        i = i + 1
        Range("B" & i).Value = Mid(textMd, posLong + 10, InStr(textMd, ",") - (posLong + 10))
      End If
    Loop
  Close #1
  End Sub
  
   
 7. quocthan92

  quocthan92 Thành viên mới

  Hi giaiphap, thanks ban rat nhiu vi da tan tinh giup do.
  Mình mới viết thêm nhằm để lấy PBACode dòng cuối cùng của từng Serial Number. Kết quả chạy đúng. Nhờ bạn xem giúp vậy có bị lỗi trùng biến không mình có đính kèm file txt mới.

  Sub GPE()
  'khai bao ham

  Dim myFile As String, textSr As String, textMd As String, textline As String, posLat As Integer, posLong As Integer
  Dim k As Long, i As Long
  myFile = "C:\Pass.txt"
  textSr = ""
  textMd = ""
  textPBA = ""

  k = 1
  i = 1
  h = 1
  Open myFile For Input As #1
  Do Until EOF(1)
  Line Input #1, textline

  'xu ly ham

  If InStr(textline, "SerialNumber[") <> 0 Then

  textSr = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "SerialNumber[") + 1)
  posLat = InStr(textSr, "SerialNumber[")
  k = k + 1
  Range("A" & k).Value = Mid(textSr, posLat + 13, InStr(textSr, "]") - (posLat + 13))

  End If
  If InStr(textline, "ModelCode:") <> 0 Then
  textMd = Right(textline, Len(textline) - InStr(textline, "ModelCode:") + 1)
  posLong = InStr(textMd, "ModelCode:")
  i = i + 1
  Range("B" & i).Value = Mid(textMd, posLong + 10, InStr(textMd, ",") - (posLong + 10))
  End If

  If InStr(textline, "PBACode") <> 0 Then

  textPBA = Right(textline, 11)
  'h = h + 1
  Range("C" & k + 1).Value = textPBA
  End If

  Loop
  Close #1
  End Sub
   

  Các file đính kèm:

  • Pass.txt
   Kích thước:
   7.3 KB
   Đọc:
   4
  Lần chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2017
 8. giaiphap

  giaiphap .::(^_^)::.

  Bạn sử dụng biến h cho cột C đi. Nếu dùng biến k thì bị trùng với cột B
   

Chia sẻ trang này