Đăng ký học Excel và VBA cùng GPE tháng 11 - TPHCM

Mua sách "VBA trong Excel - Cải thiện và tăng tốc" tái bản

Làm giảm dung lượng tập tin Excel

Thảo luận trong 'Thư viện mã lập trình' bắt đầu bởi levanduyet, 4 Tháng bảy 2011.

 1. levanduyet

  levanduyet Thành viên danh dự

  Sau khi sử dụng một thời gian, các bạn phát hiện tập tin Excel của mình có dung lượng lớn. Vậy làm sao để làm giảm dung lượng tập tin Excel này?
  Xin giới thiệu các bạn đoạn code của DRJ

  Mã:
  Option Explicit 
   
  Sub ExcelDiet() 
     
    Dim j        As Long 
    Dim k        As Long 
    Dim LastRow     As Long 
    Dim LastCol     As Long 
    Dim ColFormula   As Range 
    Dim RowFormula   As Range 
    Dim ColValue    As Range 
    Dim RowValue    As Range 
    Dim Shp       As Shape 
    Dim ws       As Worksheet 
     
    Application.ScreenUpdating = False 
    Application.DisplayAlerts = False 
     
    On Error Resume Next 
     
    For Each ws In Worksheets 
      With ws 
         ' Tìm ô sử dụng cuối cùng với công thức và giá trị
         ' Tìm theo cột và hàng
        On Error Resume Next 
        Set ColFormula = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 
        Set ColValue = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious) 
        Set RowFormula = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious) 
        Set RowValue = .Cells.Find(What:="*", After:=Range("A1"), LookIn:=xlValues, _ 
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious) 
        On Error Goto 0 
         
         ' Xác định cột cuối cùng
        If ColFormula Is Nothing Then 
          LastCol = 0 
        Else 
          LastCol = ColFormula.Column 
        End If 
        If Not ColValue Is Nothing Then 
          LastCol = Application.WorksheetFunction.Max(LastCol, ColValue.Column) 
        End If 
         
         ' Xác định hàng cuối
        If RowFormula Is Nothing Then 
          LastRow = 0 
        Else 
          LastRow = RowFormula.Row 
        End If 
        If Not RowValue Is Nothing Then 
          LastRow = Application.WorksheetFunction.Max(LastRow, RowValue.Row) 
        End If 
         
         ' Xác định xem có shapes nào nằm ngoài hàng cuối và cột cuối
        For Each Shp In .Shapes 
          j = 0 
          k = 0 
          On Error Resume Next 
          j = Shp.TopLeftCell.Row 
          k = Shp.TopLeftCell.Column 
          On Error Goto 0 
          If j > 0 And k > 0 Then 
            Do Until .Cells(j, k).Top > Shp.Top + Shp.Height 
              j = j + 1 
            Loop 
            If j > LastRow Then 
              LastRow = j 
            End If 
            Do Until .Cells(j, k).Left > Shp.Left + Shp.Width 
              k = k + 1 
            Loop 
            If k > LastCol Then 
              LastCol = k 
            End If 
          End If 
        Next 
         
        .Range(Cells(1, LastCol + 1).Address & ":IV65536").Delete 
        .Range(Cells(LastRow + 1, 1).Address & ":IV65536").Delete 
      End With 
    Next 
     
    Application.ScreenUpdating = True 
    Application.DisplayAlerts = True 
     
  End Sub 
   
  
  Xin chú ý: các bạn phải UnHide các sheet trước khi thực hiện thủ tục này.

  Ngoài ra một cách hơi "cà chua" một tí là chuyển tập tin từ định dạng xls (Excel 2003 trở về trước) sang xlsx (Excel 2007 trở về sau).


  Lê Văn Duyệt
   

  Các file đính kèm:

  Lần chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2012

Chia sẻ trang này