Không chạy được macro "Copy nhiều sheet vào 1 file Excel"

Thảo luận trong 'Hỏi đáp những vấn đề khác' bắt đầu bởi alonelove, 16 Tháng một 2013.

 1. alonelove

  alonelove New Member

  Em dùng macro trên GPE để copy nhiều sheet từ nhiều file khác nhau sang 1 File Excel mà nó báo lỗi như hình dưới:
  Macro chạy nó ra hình này:

  [​IMG]

  Nhấn Debug xem thấy lỗi này:


  [​IMG]

  Em cần copy khoảng 120 sheet ở 120 file khác nhau sang chung 1 file (quá nhiều để làm thủ công.hichic. Đoạn mã đây ạ (chỉ lấy tên 2 sheet đầu tiên thôi):
  Mã:
  Private Sub CommandButton1_Click()
    Application.ScreenUpdating = 0
    Dim FileNguon, i
    Dim FileName(), ShName()
     FileName = Array("sacombank01.xls", "msb01.xls")
      ShName = Array("sacombank01.xls", "msb01.xls")
      For i = 0 To UBound(FileName)
       FileNguon = ThisWorkbook.Path & "\" & FileName(i)
       ThisWorkbook.Worksheets(ShName(i)).Select
        With ActiveSheet
        .Cells.Clear
         .[a1].Select
        With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" _
       & FileNguon & ";Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
       .CommandType = 3
      .CommandText = Array("sheet1$")
      .Refresh BackgroundQuery:=False
      End With
     .UsedRange.Columns.AutoFit
    End With
    Next
  End Sub

  Kính mong Quý thầy và các bạn trên GPE giúp đỡ |||||
   

Chia sẻ trang này