Lớp học GPE tháng 9 - TPHCM: Name động và Biểu đồ (tối 11, 13 và 15/9) | PivotTable (tối 12, 14 và 16/9) |
Hàm thống kê, chuỗi và công thức mảng (tối 18, 20 và 22/9)

Đăng ký học VBA và ADO - 3 chủ nhật 10, 17 và 24/9 - TPHCM

Đăng ký học VBA Cơ bản 8 buổi tối thứ 3-5-7 từ 19/9 - 5/10/2017 - TPHCM

Hàm chuyển số thành chữ

Thảo luận trong 'Lập Trình với Excel' bắt đầu bởi handung107, 13 Tháng sáu 2006.

 1. handung107

  handung107 Administrator Staff Member

  Đã có rất nhiều hàm chuyển số thành chữ trên các diễn đàn, nhưng hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn hàm chuyển số thành chữ hoàn chỉnh nhất của Paulsteigel trên diễn đàn Webketoan
  Mã:
   
   
  Option Explicit
  '
  Function CountValue(ByVal Target As Range, ByVal Criteria As Long, ByVal isGreater As Boolean) As Variant
  Dim i As Long, j As Long
  Dim k As Long
  With Target
  For i = 1 To .Rows.Count
  For j = 1 To .Columns.Count
  If Not IsEmpty(.Cells(i, j)) Then
  If isGreater Then
  If Val(.Cells(i, j)) >= Criteria Then k = k + 1
  Else
  If Val(.Cells(i, j)) <= Criteria Then k = k + 1
  End If
  End If
  Next
  Next
  End With
  CountValue = k + 1
  End Function
   
   
  Public Function NumtoWordExl(ByVal Target As Range, Optional IsToUnicode As Boolean = False) As String
  Dim iStr As String, i As Long
  Dim retVal As String
  If isBigRange(Target) Then
  NumtoWordExl = ""
  GoTo tExitFunction
  End If
  ' this is a trick to keep excel doesnt set the value to somewhat like 1.22e12+19
  iStr = Format(Target.Value, "#000")
  retVal = NumtoWord(iStr)
  ' Now we have to convert the result to unicode if neccessary
  If retVal <> "" And IsToUnicode Then retVal = ToUnicode(retVal)
  NumtoWordExl = retVal
  tExitFunction:
  End Function
   
  Function NumtoWord(InTxt As String) As String
  ' Concert any length number to word
  ' The mentor is: break a number to 9 characters length and do the conversion
  ' for the rest .... increment the billion counter
  ' the main function for the conversion is at anywhere in the net and I took this one from anonimity
  ' My onwed function work similarly - but i failed in searching for it - it dumbed...
  ' so take this one in replacement
  Dim i As Integer, j As Integer
  Dim OutString As String
  Dim ProcArr() As String
  ReDim ProcArr(10)
  While Len(InTxt) > 9
  ' break the input string to group of 9 digit
  ProcArr(i) = Right(InTxt, 9)
  InTxt = Left(InTxt, Len(InTxt) - 9)
  i = i + 1
  Wend
  ProcArr(i) = InTxt
  ReDim Preserve ProcArr(i)
  ' Now convert the group to value
  i = UBound(ProcArr)
  While i > 0
  ' add with "w" as billion word...
  OutString = OutString & IIf(Val(ProcArr(i)) > 0, ReadBilGroup(ProcArr(i)) & String(i, "w"), "")
  i = i - 1
  Wend
  OutString = Replace(OutString, "w", " tû") & ReadBilGroup(ProcArr(0))
  NumtoWord = Trim(OutString)
  End Function
   
  Private Function ReadBilGroup(s As String) As String
  Dim l As Integer, i As Integer, j As Integer
  Dim dk As Boolean
  Dim A(11) As Integer
  Dim C As String
   
  ' Variant array to quick convert the number to word
  Dim iArr As Variant
  iArr = Array("kh«ng", "mét", "hai", "ba", "bèn", "n¨m", "s¸u", "b¶y", "t¸m", "chÝn")
   
  C = ""
  l = Len(s)
   
  ' break number to single string
  For i = 1 To l
  A(i) = CInt(Mid(s, i, 1))
  Next i
   
  For i = 1 To l '
   
  Select Case A(i)
  Case 1:
  If (i > 1 And (l - i + 1) Mod 3 = 1 And A(i - 1) > 1) Then
  C = C & " mèt"
  ElseIf ((l - i + 1) Mod 3 <> 2 And A(i) = 1) Then
  C = C & " mét"
  End If
  Case 5:
  If (i > 0 And (l - i + 1) Mod 3 = 1 And A(i - 1) <> 0) Then
  C = C & " l¨m"
  Else
  C = C & " n¨m"
  End If
  Case 0:
  If (l - i + 1) Mod 3 = 0 And (A(i + 1) <> 0 Or A(i + 2) <> 0) Then C = C & " kh«ng"
  If (l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i + 1) <> 0 Then C = C & " linh"
  Case Else
  If i = l And A(i) = 4 Then
  C = C & " t&shy;"
  Else
  C = C & " " & iArr(A(i))
  End If
  End Select
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i) <> 0 And A(i) <> 1) Then
  C = C & " m&shy;¬i"
  ElseIf ((l - i + 1) Mod 3 = 2 And A(i) <> 0) Then
  C = C & " m&shy;êi"
  End If
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 0 And (A(i + 1) <> 0 Or A(i + 2) <> 0)) Then
  C = C & " tr¨m"
  ElseIf (l - i + 1) Mod 3 = 0 And A(i) <> 0 Then
  C = C & " tr¨m"
  End If
   
  If ((l - i + 1) = 4) Then C = C & " ngµn"
  If ((l - i + 1) = 7) Then C = C & " triÖu"
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 0 And A(i) = 0 And A(i + 1) = 0 And A(i + 2) = 0) Then i = i + 2
   
  If ((l - i + 1) Mod 3 = 1) Then
  dk = True
  For j = i To l
  If A(j) <> 0 Then dk = False
  Next j
  End If
  If dk Then Exit For
  Next i
  ReadBilGroup = C
  End Function
   
   
  Private Function isBigRange(ByVal Target As Range) As Boolean
  On Error GoTo ErrHandler
  If Target.Rows.Count > 1 Or Target.Columns.Count > 1 Then isBigRange = True
  ErrHandler:
  End Function
  Function ToUnicode(txtString As String, Optional isReversed As Boolean = False) As String
  ' This function will do the conversion of text string into unicode
  Dim iStr As String, repTxt As String, mText As String
  Dim i As Long, j As Long
  Dim iUnicode As Variant ' array to keep unicode char set
  Dim iTCVN As Variant ' array to keep TCVN char set
  Dim iProcList() As String ' array to keep what to convert
   
  'parse the parameter into this local variable
  iStr = txtString
  mText = txtString
   
  iUnicode = Array(225, 224, 7843, 227, 7841, 259, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863, 226, _
  7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 233, 232, 7867, 7869, 7865, 234, 7871, 7873, 7875, _
  7877, 7879, 237, 236, 7881, 297, 7883, 243, 242, 7887, 245, 7885, 244, 7889, 7891, _
  7893, 7895, 7897, 417, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 250, 249, 7911, 361, 7909, _
  432, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 253, 7923, 7927, 7929, 7925, 273, 193, 192, 195, _
  258, 194, 212, 416, 431, 272)
   
  iTCVN = Array(184, 181, 182, 183, 185, 168, 190, 187, 188, 189, 198, 169, 202, 199, 200, _
  201, 203, 208, 204, 206, 207, 209, 170, 213, 210, 211, 212, 214, 221, 215, 216, 220, _
  222, 227, 223, 225, 226, 228, 171, 232, 229, 230, 231, 233, 172, 237, 234, 235, 236, _
  238, 243, 239, 241, 242, 244, 173, 248, 245, 246, 247, 249, 253, 250, 251, 252, 254, _
  174, 193, 192, 195, 161, 162, 164, 165, 166, 167)
   
  ' Reenlarge the array
  ReDim iProcList(1, 133)
  ' process the vowel only and covert to asc code
  For i = 1 To Len(mText)
  repTxt = Mid(mText, i, 1)
  If AscW(repTxt) > 122 Then
  iStr = Replace(iStr, repTxt, "[" & AscW(repTxt) & "]")
  mText = Replace(mText, repTxt, " ")
  ' write the processed list
  iProcList(1, j) = "[" & AscW(repTxt) & "]"
  If isReversed Then
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iUnicode)
  Else
  iProcList(0, j) = GetElementNo(AscW(repTxt), iTCVN)
  End If
  j = j + 1
  End If
  Next
  If j = 0 Then
  ToUnicode = txtString
  Exit Function
  End If
  ReDim Preserve iProcList(1, j - 1)
  ' now convert to unicode
  For i = 0 To UBound(iProcList, 2)
  If isReversed Then
  iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iTCVN(Val(iProcList(0, i)))))
  Else
  iStr = Replace(iStr, iProcList(1, i), ChrW(iUnicode(Val(iProcList(0, i)))))
  End If
  Next
  fExit:
  ToUnicode = iStr
  End Function
  
   
 2. trai_thanhnam

  trai_thanhnam Thành viên mới

  Hàm nay dài quá đợi em lam xong ham dịch số tiếng anh và tiếng việt để các bác sai thử nhé.
   
 3. Pansy_flower

  Pansy_flower ...nợ người, nợ đời...

  SG mong đc học hỏi file của bạn. Bạn xem thử Add-ins đọc số thành chữ của anh Maika tại đây xem nha.

  Sau khi dowload file về. Bạn giải nén. Copy file bạn vừa giải nén. Tiếp theo bạn vào tool====>add-ins======>browse======>paste file bạn vừa giải nén vào.

  Bạn xem thêm bài: Minh họa cách tạo, nạp và sử dụng Add-Ins trong MS Excel nha.
   
 4. quan_tn

  quan_tn Thành viên mới

  Tôi xin gửi các bạn hàm đổi số thành chữ của tôi, mong các bạn tham gia góp ý.
  Để sử dụng:
  1. Bạn Copy File UDF.XLA vào C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Library
  2. Mở Excel chọn Tools -> Add-ins rồi check vào UDF (Lưu ý phải để Tools->Macro->Security->Low)
  Cách dùng: Tại ô cần đổi số thành chữ nhập =tien(địa chỉ ô hoặc số cần đổi) Enter.
  quan66nm@yahoo.com
   
 5. Chuotdong

  Chuotdong Thành viên thường trực

 6. Mr Okebab

  Mr Okebab Ngon Ngất Ngây

  Bạn xem qua nhé :


  PHP:
   Public Function USD(WhatNumber)
  ' Tien USD tieng Anh' 
   
  Dim ToReadNumStringGroupWord As String
  Dim I
  As ByteWXYAs Double
  Dim FristColum
  SecondColumReadMetho
  If WhatNumber 0 Then
  ToRead 
  "None"
  Else
  If 
  Abs(WhatNumber) >= 1E+15 Then
  ToRead 
  "Too long number ???"
  Else
  FristColum = Array("None""one""two""three""four""five""six""seven""eight""nine""ten"_
  "eleven""twelve""thirteen""fourteen""fifteen""sixteen""seventeen""eightteen""nineteen")
  SecondColum = Array("None""None""twenty""thirty""forty""fifty""sixty""seventy""eighty""ninety")
  ReadMetho = Array("None""trillion""billion""million""thousand""dollars""cents")
  If 
  WhatNumber 0 Then
  ToRead 
  "Minus" Space(1)
  Else
  ToRead Space(0)
  End If
  NumString Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")
  NumString Right(Space(15) & NumString18)
  For 
  1 To 6
  Group 
  Mid(NumString23)
  If 
  Group <> Space(3Then
  Select 
  Case Group
  Case "000"
  If And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word 
  "dollars" Space(1)
  Else
  Word Space(0)
  End If
  Case 
  ".00"
  Word "only"
  Case Else
  Val(Left(Group1))
  Val(Mid(Group21))
  Val(Right(Group1))
  Val(Right(Group2))
  If 
  0 Then
  Word 
  Space(0)
  Else
  Word FristColum(X) & Space(1) & "hundred" Space(1)
  If 
  And 21 Then
  Word 
  Word "and" Space(1)
  End If
  End If
  If 
  And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word 
  "and" Space(1) & Word
  End 
  If
  If 
  20 And 0 Then
  Word 
  Word FristColum(W) & Space(1)
  Else
  If 
  >= 20 Then
  Word 
  Word SecondColum(Y) & Space(1)
  If 
  0 Then
  Word 
  Word FristColum(Z) & Space(1)
  End If
  End If
  End If
  Word Word ReadMetho(I) & Space(1)
  End Select
  ToRead 
  ToRead Word
  End 
  If
  Next I
  End 
  If
  End If
  USD UCase(Left(ToRead1)) & Mid(ToRead2)
  End Function
  Public Function 
  VND_US(WhatNumber)
  ' Tien Viet tieng Anh
   
  Dim ToRead, NumString, Group, Word As String
  Dim I, J As Byte, W, X, Y, Z As Double
  Dim FristColum, SecondColum, ReadMetho
  If WhatNumber = 0 Then
  ToRead = "None"
  Else
  If Abs(WhatNumber) >= 1E+15 Then
  ToRead = "! Too long number ???"
  Else
  FristColum = Array("None", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine", "ten", _
  "eleven", "twelve", "thirteen", "fourteen", "fifteen", "sixteen", "seventeen", "eightteen", "nineteen")
  SecondColum = Array("None", "None", "twenty", "thirty", "forty", "fifty", "sixty", "seventy", "eighty", "ninety")
  ReadMetho = Array("None", "trillion", "billion", "million", "thousand", "Vietnamese dong", "xu")
  If WhatNumber < 0 Then
  ToRead = "Minus" & Space(1)
  Else
  ToRead = Space(0)
  End If
  NumString = Format(Abs(WhatNumber), "##############0.00")
  NumString = Right(Space(15) & NumString, 18)
  For I = 1 To 6
  Group = Mid(NumString, I * 3 - 2, 3)
  If Group <> Space(3) Then
  Select Case Group
  Case "000"
  If I = 5 And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word = "Vietnamese dong" & Space(1)
  Else
  Word = Space(0)
  End If
  Case ".00"
  Word = "only"
  Case Else
  X = Val(Left(Group, 1))
  Y = Val(Mid(Group, 2, 1))
  Z = Val(Right(Group, 1))
  W = Val(Right(Group, 2))
  If X = 0 Then
  Word = Space(0)
  Else
  Word = FristColum(X) & Space(1) & "hundred" & Space(1)
  If W > 0 And W < 21 Then
  Word = Word & "and" & Space(1)
  End If
  End If
  If I = 6 And Abs(WhatNumber) > 1 Then
  Word = "and" & Space(1) & Word
  End If
  If W < 20 And W > 0 Then
  Word = Word & FristColum(W) & Space(1)
  Else
  If W >= 20 Then
  Word = Word & SecondColum(Y) & Space(1)
  If Z > 0 Then
  Word = Word & FristColum(Z) & Space(1)
  End If
  End If
  End If
  Word = Word & ReadMetho(I) & Space(1)
  End Select
  ToRead = ToRead & Word
  End If
  Next I
  End If
  End If
  VND_US = UCase(Left(ToRead, 1)) & Mid(ToRead, 2)
  End Function

  Thân!
   
  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 3 Tháng sáu 2008
 7. Lephuongthuy411

  Lephuongthuy411 Thành viên mới

  Em đã làm đúng các bước hướng dẫn rồi mà sao em ko thể lôi hàm đó ra dùng được. Các anh chị giúp em bé với...........!$@!!
   
 8. anhphuong

  anhphuong Thân Thương

  Các bước thực hiện

  B1: Mở một Workbook mới, nhấn Alt+F11 để vào VBA
  B2: Copy hàm vừa mới dow về vào trang VBA đó rồi thoát khỏi VBA
  B3: Save lại với đuôi là .xla(File/Save As chọn trong khung Save as type là Microsoft Excel Add-In) . Nhớ đường dẫn tới file này và đặt tên cho nó
  Thường thì khi save như trên nó sẽ tự động save vào thư mục mặc định Add-In (Documents and Setings/Ten chủ máy/Application Data/Microsoft/AddIns)
  B4: Vào Tools/Add In ======>Bowser =====>chọn đường dẫn tới file vừa save=====> OK
  Thế là dùng thoải mái
  Thân
   
 9. man

  man Thành viên mới

  tui cung xin đóng góp 1 hàm chuyển từ số sang chữ
   

  Các file đính kèm:

  • Book1.xls
   Kích thước:
   34.5 KB
   Đọc:
   6,008
  Lần chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2007
 10. chibi

  chibi Thành viên danh dự

  To man
  Dùng cho font UNICODE thì làm sao đây?

  To handung
  Bị báo lỗi tại GetElementNo là sao vậy?
   
  Lần chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2007
 11. vungoc

  vungoc Thành viên tiêu biểu

  Đây là hàm của bác phamduylong - rất chuẩn và đa dạng (VNI, UNI, ABC, ...)

  Mã:
   
  Function DocSoVni(conso) As String
  s09 = Array("", " moät", " hai", " ba", " boán", " naêm", " saùu", " baûy", " taùm", " chín")
  lop3 = Array("", " trieäu", " nghìn", " tyû")
  If Trim(conso) = "" Then
  DocSoVni = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = "aâm " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
  sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
  conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
  conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  I = 1
  lop = 1
  Do
  n1 = Mid(conso, I, 1)
  n2 = Mid(conso, I + 1, 1)
  n3 = Mid(conso, I + 2, 1)
  baso = Mid(conso, I, 3)
  I = I + 3
  If n1 & n2 & n3 = "000" Then
  If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - I > 2 Then s123 = " tyû" Else s123 = ""
  Else
  If n1 = 0 Then
  If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " khoâng traêm"
  Else
  s1 = s09(n1) & " traêm"
  End If
  If n2 = 0 Then
  If s1 = "" Or n3 = 0 Then
  s2 = ""
  Else
  s2 = " linh"
  End If
  Else
  If n2 = 1 Then s2 = " möôøi" Else s2 = s09(n2) & " möôi"
  End If
  If n3 = 1 Then
  If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " moät" Else s3 = " moát"
  ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
  s3 = " laêm"
  Else
  s3 = s09(n3)
  End If
  If I > Len(conso) Then
  s123 = s1 & s2 & s3
  Else
  s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
  End If
  End If
  lop = lop + 1
  If lop > 3 Then lop = 1
  docso = docso & s123
  If I > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoVni = "khoâng" Else DocSoVni = dau & Trim(docso)
  Else
  DocSoVni = conso
  End If
  End Function
   
  '==================================
  Function DocSoAbc(conso) As String
  s09 = Array("", " mét", " hai", " ba", " bèn", " n¨m", " s¸u", " b¶y", " t¸m", " chÝn")
  lop3 = Array("", " triÖu", " ngh×n", " tû", " triÖu", " ngh×n", "")
  If Trim(conso) = "" Then
  DocSoAbc = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = "©m " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
  sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
  conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
  conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  I = 1
  lop = 1
  Do
  n1 = Mid(conso, I, 1)
  n2 = Mid(conso, I + 1, 1)
  n3 = Mid(conso, I + 2, 1)
  baso = Mid(conso, I, 3)
  I = I + 3
  If n1 & n2 & n3 = "000" Then
  If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - I > 2 Then s123 = " tû" Else s123 = ""
  Else
  If n1 = 0 Then
  If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh«ng tr¨m"
  Else
  s1 = s09(n1) & " tr¨m"
  End If
  If n2 = 0 Then
  If s1 = "" Or n3 = 0 Then
  s2 = ""
  Else
  s2 = " linh"
  End If
  Else
  If n2 = 1 Then s2 = " m&shy;êi" Else s2 = s09(n2) & " m&shy;¬i"
  End If
  If n3 = 1 Then
  If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " mét" Else s3 = " mèt"
  ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
  s3 = " l¨m"
  Else
  s3 = s09(n3)
  End If
  If I > Len(conso) Then
  s123 = s1 & s2 & s3
  Else
  s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
  End If
  End If
  lop = lop + 1
  If lop > 3 Then lop = 1
  docso = docso & s123
  If I > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoAbc = "kh«ng" Else DocSoAbc = dau & Trim(docso)
  Else
  DocSoAbc = conso
  End If
  End Function
  '===============================
  Function DocSoUni(conso) As String
  s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & _
  ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
  lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
  'Stop
  If Trim(conso) = "" Then
  DocSoUni = ""
  ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
  If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
  conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
  conso = " " & conso
  conso = Replace(conso, ",", "", 1)
  vt = InStr(1, conso, "E")
  If vt > 0 Then
  sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
  conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
  conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
  End If
  conso = Trim(conso)
  sochuso = Len(conso) Mod 9
  If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
  docso = ""
  I = 1
  lop = 1
  Do
  n1 = Mid(conso, I, 1)
  n2 = Mid(conso, I + 1, 1)
  n3 = Mid(conso, I + 2, 1)
  baso = Mid(conso, I, 3)
  I = I + 3
  If n1 & n2 & n3 = "000" Then
  If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - I > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
  Else
  If n1 = 0 Then
  If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
  Else
  s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
  End If
  If n2 = 0 Then
  If s1 = "" Or n3 = 0 Then
  s2 = ""
  Else
  s2 = " linh"
  End If
  Else
  If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
  End If
  If n3 = 1 Then
  If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
  ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
  s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
  Else
  s3 = s09(n3)
  End If
  If I > Len(conso) Then
  s123 = s1 & s2 & s3
  Else
  s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
  End If
  End If
  lop = lop + 1
  If lop > 3 Then lop = 1
  docso = docso & s123
  If I > Len(conso) Then Exit Do
  Loop
  If docso = "" Then DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng" Else DocSoUni = dau & Trim(docso)
  Else
  DocSoUni = conso
  End If
  End Function
  
   
  Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: 13 Tháng sáu 2007
 12. man

  man Thành viên mới

  rất tiếc!Lỗi đó là đúng rùi!bài này mình chỉ viết với font VNtime!Kết quả hiện ra đã được mặc định là VNtime!Lỗi này mình sẽ sửa!Tại đọc ko kỹ nên mới post bài ngay!Thành thật xin lỗi!
   
 13. trandn

  trandn Thành viên mới

  Vấn đề khi đọc số có phần sau số thập phân thì đọc ra sao nhỉ?
  Ví dụ: quản lý tiền USD đowng nhiên phải quản lý đến Cent: 123,23 USD thì có thể đọc ra được không?
   
 14. Mr Okebab

  Mr Okebab Ngon Ngất Ngây

  Bạn hãy đọc lại bài số 8 (13/3/07) về hàm USD, nó sẽ chuyển đổi ngay cho bạn

  One hundred twenty three dollars and twenty three cents


  Thân!
   
 15. Paiper

  Paiper Thành viên mới

  Chào Secret_grasses nhưng File của anh Maika chỉ đọc thành tiền chứ ko đọc số thành bình thường phải ko bạn?
  Mình chưa học lập trình Excell nên ko rõ mình là IT nhân viên trong công ty hỏi mình. Nên mình lên GPEX search. Cám ơn bạn giúp đỡ |||||
  Bạn có File nào đọc số thành chữ hoàn chỉnh và hay thì up lên giùm mình với, thanhks a lot! (Không đọc thành tiền) hii
   
 16. tedaynui

  tedaynui (*_*)

  Cái này trên GPE nhiều lắm. Bạn có thể tìm hàm chuyển đổi của thầy Phamduylong rất chuẩn hoặc của TuanVNUNI rất "tốc độ"
  http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=1047

  TDN
   
 17. blueseaftc

  blueseaftc Thành viên mới

  ba con oi giúp minh với, minh làm phiếu chi ở công ty, mình muốn dùng hàm đổi tiền từ số sang chữ, mình đã làm như hướng dẫn nhưng không được.Mình copy cái hàm đó và mở VBA, nhưng mình không thể paste vào
  VBA.có thể chỉ dẫn cụ thể cho mình được không? cảm ơn trước nhé
   
 18. kiendt1973

  kiendt1973 Thành viên mới

  làm thế nào để thêm đc: ( Bằng chữ ..... đ) vào hàm của bác Phạm duy Long bây giờ nhỉ?
   
 19. phamduylong

  phamduylong Thành viên danh dự

  Em áp dụng toán tử nối chuỗi kết hợp với hàm đọc số.
  Ví dụ B3 có số 100. Muốn kết quả là "Bằng chữ: một trăm đồng." (dùng hàm DocsoUni chuyển số thành chữ)
  Công thức ="Bằng chữ: " & DocUni(B3) & " đồng."
   
 20. PhanTuHuong

  PhanTuHuong Excel & AutoCad & VBA

  Hàm của bác Long là ngắn nhất, phù hợp với công việc đổi tiền. Còn 1 số hàm khác hơi dài nhưng lại phù hợp với việc đổi số (thêm phần thập phân).
   

Chia sẻ trang này